Results 1 to 2 of 2

Thread: Jakov Ignjatović - Vječiti mladoženja - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Jakov Ignjatovi? - Vje?iti mladoženja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Jakov Ignjatovi?: Vje?iti mladoženja

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Jakov Ignjatovi? - Vje?iti mladoženja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Jakov Ignjatovi?: Vje?iti mladoženja

  Bilješke o piscu
  Jakov Ignjatovi? je bio poznati srpski romanopisac i prozni pisac iz 19. veka.

  Ignjatovi? se rodio u Sent-Andreji. Osnovnu školu je u?io u mestu ro?enja, a gimnaziju u Vacu, Ostrogonu i Pešti. Prava je slušao u Pešti, ali je zbog sukoba sa profesorima napustio univerzitet i dobrovoljno otišao u husare. Kasnije je završio prava u Ke?kemetu, kao husar. Kratko vreme je bio advokat, i ?im je izbila Ma?arska revolucija (1848), uzeo je u?eš?e na strani Ma?ara protiv Be?a, zbog ?ega je, posle ma?arske kapitulacije, morao prebe?i u Beograd. U Beogradu je živeo kao novinar do 1850, a zatim je putovao po svetu. Pojavljuje se posle tri godine i otada vidno u?estvuje u javnom životu vojvo?anskih Srba. Bio je urednik Letopisa Matice srpske u periodu 1854-1856, zatim „narodni sekretar“ u Karlovcima i veliki beležnik u Novom Sadu. U periodu od 1863. do 1869. živeo je u Dalju, gde je radio kao advokat i službenik patrijaršijskog imanja mitropolije Gornjokarlova?ke. Svoju privatnu biblioteku zaveštao je Srpskoj ?itaonici u Dalju.

  Kad je narodna stranka Svetozara Mileti?a povela zajedni?ku politi?ku borbu sa Ma?arima protiv Be?a, Ignjatovi? je aktivno u?estvovao u toj borbi i dva puta je biran za poslanika. Kad je narodna stranka napustila Ma?are, Ignjatovi?, suprotno ogromnoj ve?ini Srba u Vojvodini, ostaje dosledan prijatelj Ma?ara i pobornik srpsko-ma?arskog sporazuma. Zbog toga je napadan kao ma?aron i bio prinu?en da živi odvojeno od srpskog društva, sve do smrti. To je r?avo uticalo na njegov glas kao književnika. Izabran je za dopisnog ?lana Srpske kraljevske akademije 23. januara 1888. Umro je u Novom Sadu 1889. godine.

  Spisak književnih radova
  Ignjatovi? je svoju književnu delatnost razvio kad je došao za urednika „Letopisa“, On je napisao više patriotsko-istorijskih romana i pripovedaka, koji su se svi?ali ondašnjoj srpskoj publici, ali koji prema kriti?arima nemaju prave književne vrednosti.Takvi su romani: „?ura? Brankovi?“, „Kraljevska snaha“ i nedovršeni „Deli - Baki?“; pripovetke: „Krv za rod“ i „Manzor i Džemila“. Mnogo je obimniji i znatniji njegov rad na socijalnom romanu. On je tvorac realisti?kog društvenog romana kod Srba. Najbolji su mu romani: ?udan svet, Vasa Rešpekt, Ve?iti mladoženja, „Stari i novi majstori“ i poslednji i najobimniji „Patnica“. I u ostalim svojim romanima i pripovetkama Ignjatovi? slika savremeni život srpskog društa u Vojvodini, ali u njima, pored realisti?kog prikazivanja, prevla?uje humoristi?ki i avanturisti?ki elemenat, osobito u romanima „Trideset godina iz života Milana Narandži?a“ i „Trpen spasen“ (nedovršen, u „Srbadiji“, a prera?en u dramu „Adam i berberin“).


  O ROMANU

  Da bi što slikovitije pokazao te me?uljudske odnose u Sentandreji, Jakov ignjatovi?, u roman uvodi i razne scene sa puta u Krakov; put koji traje danima, nedeljama i mesecima. Put do krakova obeležen je i nizom drugih slika i situacija, u kojima, naravno, dominira ?am?a, sa svojim poznavanjem poljskog jezika i velikim smislom za šalu.
  Stari Sentandrejci, vidimo, stalno na umu imaju profit.A ste?eno bogatstvo znali su i da pokažu.Želja im je bila da u svemu budu vidjeni,ali u tome nije bilo, niti je smelo biti rasipništva.Takav je Sentandrejski svet o kome Jakov Ignjatovi? pripoveda do desetog poglavlja.
  O drugoj generaciji Sentandrejaca Jakov Ignjatovi? po?inje da pripoveda od jedanaestog poglavlja, od trenutka kada Sofra Kiri? sa svojim prijaeljima vra?a sa puta iz KrakovaSofra Kiri? je zadovoljan u?inkom...
  Za stariju generaciju karakteristi?na je energi?nost i spretnost u sticanju bogatstva,ali ne na bezo?an na?in.Prema bližnjima su ozbiljni i strogi,u ku?i gostoljubivi a izvan ku?e odvažni i preduzetni.
  Pisac Jakov Ignjatovi? je, razvijaju?i roman Ve?iti mladoženj, pokazao u stvari odnos izme?u starog i novog,pružaju?i jasnu sliku zašto je stari svet uspevao i bio zadovoljan i sre?an, i zašto mladi svet propada.On sa simpatijama gleda na staro, ali se ne podsmeva novom.Odgovor bi bio u slede?em: stari svet je sticao i imao hrabrost da se uhvati u koštac sa svim problema. U tome je bio racionalan, dok mla?i svet ništa ne sti?e, ve? staro rasprodaje, ušte?eno rasipa, nemo?an da odredi sebi smer i na?e pravi cilj.


  Kratak sadržaj

  Radnja po?inje upoznavanjem sa likovima (tri nerazdvojna prijatelja): Sofronije Kiri?(Sofra), Isail ?am?i? (?am?a) i Jovan(Jovo) Kre?ar....Sva trojica žive sa svojim suprugama i djecom u ma?arskom mjestu U.- Sentandreja kao ma?arski Srbi.Oženjenei su sva trojica,Sofra sa gospo?om Sokom(djeca: Pera,Lenka,Pelagija,Katica,Šamika),?am?a je oženjen ali bez djece,Kre?ar ima jednog sina(advokata).

  Djelo je podjeljeno u dvije velike cjeline:prva generacija(do desetog poglavlja),djeca prve generacije(od desetog poglavlja).

  Sofra je najbogatiji od trojice. (jer je sve svoje crne banke-potrošio prije njihovog ukidanja).On vodi prodavnicu i kafanu.Kre?ar, ?am?a i On odlu?e da otputuju u Krakov(Poljska) na vašar gdje ?e kupovati tkanine a prodavati vino.Me?utim put se odužio jer ?am?a,koji je volio da izbiva od ku?e nije sao pisma ku?i i namjerno je odvla?io kola od predvi?enog puta).Tu oni prolaze kroz mnoštvo sela ?ak prodaju vino nekom grofu.Na putu nazad Kre?ar se razboli a malo zatim i Sofra,ali ne kraju obojica prežive i vrate se ku?u.U drugom dijelu umre Pelagija(iz nepoznatih razloga),Pera se otu?io od porodice jer ga je Sofra otjerao kad je vidio koliko je novca potrošio dok ga nije bilo.Lenka se udaje za sudca,umjesto za Nestora ?am?i?a(kojeg su iz dobrih razloga zvali "Profit").I ona se otu?uje od porodice.Soka ubrzo umire jer se nikako nije mogla oporaviti od smrti Pelagije,Katici umire zaru?nik pa ona odbija da se uda,Sofra je izgubljen od tolikih gubitaka,jedino Šamiki (koji je postao fiškal) budu?nost izgleda svijetla.Šamiku su svi voljeli(posebnmo žene) ali on nikako nije mogao d se skrasi sa ženom...ili su se udavale ili umirale(trbalo je da se oženi sa ženom koja je bila na samrti-Juca,ali njen otac je to odbio)...Stalno je išao na balove (koje je organizovao ?am?a)....ali je ve? polako stario i nije se ženio.Pera je sa druge strane finansijski propao ,?ak je krao od oca kad ga nije bilo kod ku?e.Imao je on planove -preprodaja konja i živine ali su mu konji umirali brže nego što ih je kupovao.Katica je ubrzo umrla ,a za njom i gospodin Sofra(koji je umrožalostan jer nije dobio nasljednikao koji ?e nastaviti da vodi radnju),zatim ?am?a koji je umro smiju?i se i Kre?ar.Nakon nekog vremena i Pera pošto više nije imao novca.Na kraju je umro i Šamika ne oženivši se...Žene sa kojima je provodio vrijeme su mu na grobu napisale "vje?iti mladoženja",i ?esto su ga posje?ivale...mnogo više nego sve ostale grobove zajedno.


  Likovi:

  Sofra Kiri?

  Trgovac,vrlo imu?an i od ugleda ?ovek.On na najbolji na?in oli?ava vreme ekonomskog uspona i procvata Sentandreje.On pripada onom tipu ljudi koji do imetka dolazi neprestanim radom,trgovinom.Njegovo boga?enje po?elo je šezdesetih godina XIX vijeka;stekao je ku?e,zemlju,vinograde, ducane,mehanu,ste?eni novac ulagao u imanje i nekretnine i tako se sa?uvao od inflacije koja u ratu jede sve što je zara?eno.Oženio se i ubrzo postao udovac.Zahvaljuju?isvojoj vredno?o,dobrom imetku i ugledu koji je brzo rastao,u trideset i petoj godini se oženio osamnaestogodišnjom Sofkom,sa kojom ?e dobiti dva sina-Peru i Šamiku i k?erke Lenku Pelagiju i Katicu.Najviše nada je polagao u sina Šamiku.Umro je od upale plu?a.

  SOFRINE K?ERI I STARIJI SIN

  Lenka se udala za nekog sudiju i to mimo o?eve volje,Pelagija je umrla,a Katica,razo?arana,povukla se u sebe i tako neudata živi.Pisac o njoj kaže "Bila je cvet koji je netaknut uveo."Ona je poštovala o?evu volju i nije se udala za onog kojeg je voljela.
  Pera je postao bedan.Otac mu je dao jednu ku?u i nešto para-izdvojio se.Sve se više udaljavao od oca govore?i:Zar od pauka oca sin baš mora pauk biti?Tako je Šamiki postalo jasno da:Od Pere našeg ne?e ništa biti,ne sluša,bekrija,kartaš,valjda i pijanac...Svoju surovost prema ocu pokazao je u trenutku kada ho?e zbog novca da ga objesi.To je ujedno bio po?etak kraja porodice Kiri?.

  ŠAMIKA

  Šamika, u koga su polagane sve nade, postaje posebna pri?a u romanu. Šamika je bio mažen i voljen kako od sestara tako i od roditelja. Namenjeno mu je školovanje i svi su u njemu gledali budu?eg advokata. Stalno u društvu sestara i drugih djevojaka, razvijao je razneženost i "žensku" fino?u, lišen de?a?kih nestašluka i igara koje ja?aju duh i podsti?u na akciju. Tako je gubio energi?nost, muško držanje i ponašanje. Kao ?ak i student, materijalno bezbedan i uvek odevan po poslednjoj modi, oli?avao je mladi?a koji ne zna za bilo kakve nevolje i prepreke, za ?ije su ovladavenje potrebni volja, zaricanje, snaga i ?vrsta rešenost. Sve je to izostajalo kada je bilo najpotrebnije, kada se uveliko formira ?ovekova individualnost.Bio je obuzet kao nikop drugi izgledom i odevanjem. Imao je mnogo kaputa, pantalona, frakova....Bilo je važno da ostavlja utisak, da ga svi traže i da se svima dopada.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Replies: 2
  Last Post: 22. 03. 2009, 00:55
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •