Results 1 to 4 of 4

Thread: Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zločin i kazna - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Fjodor Mihajlovi? Dostojevski - Zlo?in i kazna - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FJODOR MIHAJLOVI? DOSTOJEVSKI: ZLO?IN I KAZNA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Fjodor Mihajlovi? Dostojevski - Zlo?in i kazna - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FJODOR MIHAJLOVI? DOSTOJEVSKI: ZLO?IN I KAZNA

  Bilješke o piscu:
  Ro?en je 1821. g. u ku?i vojnog lije?nika. Završio je privatnu
  moskovsku školu, a zatim se upisuje u inženjersku školu koja nije
  odgovarala njegovim sklonostima za književnost. Uskoro završava
  akademiju i po?inje se baviti pisanjem. ?ita razne zabranjene knjige
  i kre?e se u socijalisti?ko-utopisti?kom krugu. Zbog toga je i skoro
  pogubljen, ali je u zadnji tren pomilovan i poslan na prisilni rad u Sibir.
  Nakon kazne vra?a se u Petrograd i bavi se književnoš?u.
  Putovao je Europom i vra?a se u Rusiju s nadom za boljitak.
  Borio se s boleš?u i materijalnim neprilikama. Poznajemo ga kao ruskog
  realista i modernista, pisca psihološkog romana, oca modernog romana,
  pripovjeda?a… Njegov psihološki roman je studiozno gra?en,
  sadrži elemente kriminalisti?kog i bulevarskog romana,
  a likovi su buntovnici, krš?ani, robijaši, prostitutke.

  Mjesto radnje:
  Rusija

  Vrijeme radnje:
  19. st. (radnja se doga?a u svega 9 dana)

  Kratki sadržaj:
  Raskoljnikov - glavni junak romana - student prava planira ubojstvo,
  Aljone Ivanove, lihvarice, ?ijim bi novcem usre?io ljude u svojoj okolini,
  a njezin nestanak bi i sam po sebi pomogao ljudima i njenoj okolini.
  U po?etku postoji unutrašnja borba izme?u jednostavnosti rješenja i
  gnušanja prema samoj pomisli na takvo djelo. Razne okolnosti nagnaju
  ga na zlo?in - pismo od majke, Sonjin život, spoznaja da je lihvarica
  sama. Majka mu piše kako ?e bogato udati k?er da njemu pomogne.
  On teško podnosi sestrinu žrtvu, Marmeladovljevu životnu pri?u,
  ?injenicu da se Sonja prostituira da prehrani obitelj.
  Raskoljnikov ostvaruje plan, no usput ubija i Lizavetu, a oplja?kani
  novac skriva pod kamen. Vra?a se u sobicu i pada u groznicu, te se bori
  sa savješ?u, dok dvoboj vodi s Porfirijem Petrovi?em koji sve više steže
  psihološki obru?. Na kraju Raskoljnikov priznaje i odlazi sa Sonjom u Sibir
  na odsluženje kazne. Nakon svega vra?a se u život pun nade, koju skuplja
  od evan?elja i Sonje.

  Analiza likova:
  Raskoljnikov
  Lijep i stasit student prava, živi u maloj tijesnoj sobici, koja ga steže
  poput oklopa. Bijeda i neimaština mu se gade, te se on otu?uje, postaje
  zamišljen i op?enito nedruštven. Svoju unutrašnju borbu potpiruje mišlju
  kako bi jedan život mogao spasiti tisu?e života bijede. Nakon ubojstva ga
  hvata strah, izgubljen je, uplašen. Na kraju nalazi davno izgubljeni spokoj.

  Sonja
  Prostitutka ?istog srca, stidljiva, plaha, ona je religiozna krš?anka,
  bez prigovora trpi o?ito još ve?u bijedu od Raskoljnikove.

  Andrej
  Nihilist (pravac u gr?koj filozofiji, nihilisti smatraju da stvarnost ovisi o
  njihovom samom prihva?anju istine). To rezultira letargijom i nebrigom
  za probleme okolnog svijeta - živo im se fu?ka za sve), kriti?ar društva,
  prost ?ovjek, radio je kao službenik, vjeruje u budu?nost i podržava
  preljub.

  O djelu:
  U romanu “Zlo?in i kazna” Dostojevski opisuje mladog revnog studenta
  Raskoljnikova koji planirano ubija staricu Aljonu Ivanovu, i neplanirano
  ubija i njezinu sestru Lizavetu. Kada ga taj ?in potrese pobjegne iz stana
  ne uzevši novac koji je namjeravao ukrasti. On oboli i zapadne u tešku
  moralnu krizu. Kada ozdravi zbliži se sa Sonjom, k?erkom pijanog
  službenika, koja mu pomaže da spozna da nije pravo postupio.
  Na koncu se sam prijavi policiji. Osudili su ga na osam godina prisilnog
  rada u Sibiru gdje je otišao skupa sa Sonjom.

  U prvom dijelu petog poglavlja analiziraju se Raskoljnikove no?ne more.
  Imao je sedam godina kada je s ocem na putu doma vidio doga?aj koji ga
  je zgrozio: seljak je hladnokrvno udarao jadnog konja. Kad se probudio te
  su more prouzro?ile da je duboko u sebi po?eo dvojiti u ispravnost djela
  koje namjerava u?initi. Kraj odlomka nam govori da ta dvojba ipak nije
  bila toliko mo?na da bi sprije?ila zlo?in. Raskoljnikov ne optužuje sebe
  zbog ubojstva, nego zbog slabosti što se nije ponio kao Napoleon.

  Za sve romane Dostojevskog je zna?ajno da obra?uju moralna
  i vjerska pitanja (ima li Boga ili nema), pitanje suprotnosti dobra i zla,
  što je dovoljno i što nije. Ako nema Boga onda je po mišljenju njegovog
  junaka Raskoljnikova sve dozvoljeno, tako?er i ubojstvo. Junakovo ime je
  simboli?no, a zna?i unutarnji raskol, duševno razdvojenu li?nost.

  Psihološku problematiku Dostojevski iskazuje putem unutarnjeg monologa
  i putem snova.

  Filozofske probleme pak oblikuje dijalogom me?u osobama.
  Dostojevskog u romanu zanima ?ovjekova unutrašnjost.
  Doga?aje temelji na razgovorima koji s dijalogom neposredno
  izražavaju junakov doživljaj, njegovo životno stajalište te moralne dvojbe.
  Dostojevski je u jednom trenutku rekao: “Moralne ideje nastaju iz vjerskih
  osje?aja. Logika ih ne može nikako objasniti.”

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Fjodor Mihajlovi? Dostojevski - Zlo?in i kazna - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FJODOR MIHAJLOVI? DOSTOJEVSKI: ZLO?IN I KAZNA

  Kratki sadržaj:
  Ovo djelo je roman temeljen na poznatoj fabuli kriminalisti?kih romana.
  Naime, doga?a se ubojstvo i traži se ubojica – no mi od po?etka znamo
  tko je on, zašto je zapravo ubio staru ljudski i socijalno štetnu lihvarku
  i njenu sestru Lizavetu, pa nas po?inje zanimati da li ?e se i kako otkriti
  ubojstvo koje je po?inio Rodion Raskoljnikov. Ubojstvo nije po?injeno iz
  razloga banalnoga boga?enja, nego ga Raskoljnikov opravdava svojim
  altruizmom – na taj na?in on ?e pomo?i cijelom društvu,
  njegovim siromašnim vršnjacima. Ni istražitelj u romanu nije obi?an
  dovitljivi policajac nego je izvrstan poznavalac ljudske duše,
  i konstantnim razgovorima on pomalo steže obru? oko Raskoljnikova i
  ovaj naposljetku popušta – priznaje zlo?in. Upravo to daje piscu priliku
  da savršeno psihološki okarakterizira glavnog lika, a to postiže
  mnogobrojnim monolozima Raskoljnikova kojeg savjest proždire.
  On si nakon zlo?ina postavlja mnoga eti?ka i moralna pitanja.
  Raskoljnikov je siromašan student sa veoma razvijenom intelektualnom
  sviješ?u - mnogo razmišlja o svijetu i sebi, ali on je tako?er pobunjeni
  plebejac koji je spreman na sve. Raskoljnikovljev zlo?in je zlo?in s
  predumišljanjem; “poniženi” intelektualac želi svojim ?inom potvrditi
  ideju o odabranoj, snažnoj ljudskoj li?nosti kojoj je, upravo zbog te
  njene iznimne naravi, dopušteno, kao i Napoleonu, da se u ime viših,
  navodno humanih, ciljeva posluži zlo?inom. Ta njegova razmišljanja
  dana su kroz njegove mnogobrojne monologe, kao i razgovore sa
  Porfirijem Petrovi?em, Razumihinom i prostitutkom Sonjom
  Marmeladovom – koja ga svojom smirenoš?u i krš?anskim podnošenjem
  patnji te iskrenim altruizmom (prostituira se da bi prehranila obitelj) vodi
  prema priznanju zlo?ina. Završetak romana – odlazak na robiju sa Sonjom
  i Raskoljnikovo smirenje u evan?elju - razrješuje mnoge idejne sukobe
  koje je mladi intelektualac doživio.

  Analiza likova:
  Rodion Raskoljnikov
  On je mlad, inteligentan i obrazovan ?ovjek koji suosje?a sa siromasima
  i spreman im je pomo?i. Povu?en je u sebe. Ima razvijenu intelektualnu
  svijest. Gnjevan je i prezire sadašnji poredak u Rusiji te se tu pretvara u
  pravog pobunjenog plebejca spremnog na sve, pa i na zlo?in kao što je
  ubojstvo. Svoju unutrašnju borbu potkuruje mišlju kako bi jedan život
  mogao od bijede spasiti tisu?e života. Raskoljnikov je, dakle, pobunjenik
  protiv društva, ali on je ujedno i usamljenik što se mu?i eti?kim i
  moralnim pitanjima. Njegovi ?inovi nisu motivirani samo njegovim
  shva?anjem etike ve? i bijedom što ga okružuje, socijalnim zlom koje
  navodi ?ovjeka na zlo?in. Nakon ubojstva hvataju ga strah i jeza,
  izgubljen je i uplašen. Iako se zanosi idejom da postoje odabrani
  ljudi kojima je dopušteno da zbog op?eg dobra ?ine zlo?ine,
  njega na kraju satire savjest, on popušta u sukobu sa “psihološkim
  obru?em” oko sebe i priznaje ubojstvo. On je cijelo vrijeme razapet
  izme?u pobune i smirenja, ljubavi i mržnje, on razmišlja i ispovijeda se.
  U njemu se stalno bore dva karaktera, pa se njegovi unutrašnji monolozi
  pretvaraju u unutrašnje dijaloge koji ?itaoca stalno tjeraju na
  razmišljanje. Ve? u samom njegovom imenu, Raskoljnikov, vidimo da je
  on ?ovjek u raskolu izme?u svoje humane biti i surovosti traženja koju
  pred njega postavlja životna stvarnost.

  Aljona Ivanovna
  Zla, koristoljubiva, nepovjerljiva, škrta, zelenašica.

  “To je bila si?ušna, suhonjava stara baba od šezdesetak
  godina, užagrenih i zlobnih o?ica, malog šiljatog nosa i gologlava.
  Njena blijedoplava i prosijeda kosa bila je izdašno namazana zejtinom.
  Njen duga?ki i tanki vrat, koji je li?io na kokošju nogu, bio je omotan
  nekom flanelskom krpom, a o ramenima, iako je bila vru?ina, visio joj je
  pohaban i požutio krznom obrubljen haljetak. Baba je svaki ?as kašljala i
  stenjala. Mora da ju je mladi? omjerio nekim ?udnim pogledom, jer i u
  njenim o?ima opet bljesnu ona pre?ašnja nepovjerljivost.”

  Lizaveta Ivanovna – plašljiva, vrijedna, poštena, pobožna
  “To je bila visoka, nezgrapna, stidljiva i tiha djevojka, skoro idiotkinja, koja je imala oko trideset i pet godina i bila prava robinja svoje sestre, dan i no? je radila, drhtala pred njom i ?ak batine od nje dobivala. Sa nekim zavežljajem u rukama, ona je zamišljeno stajala pred tim trgov?i?em i njegovom ženom i pažljivo ih slušala...”

  Marmeladov
  ?ovjek dobrih namjera i velikog razumijevanja, ali pijanac koji je propao,
  veoma voli i cijeni svoju obitelj.

  “To je bio ?ovjek od preko pedeset godina, srednjeg rasta i snažne
  gra?e, s prosijedom kosom i velikom ?elom, sa podbuhlim, žutim i ?ak
  zalenkastim licem od stalnog pijan?enja i s ote?enim kapcima, iz kojih su,
  kao kroz uzane pukotine, sijale živahne crvenkaste o?ice. Ali u njemu je
  bilo nešto vrlo ?udnovato; u njegovom pogledu kao da je blistalo ?ak
  neko ushi?enje – ako ho?ete, osje?ao se i smisao i razum, ali u isto
  vrijeme i kao da je svjetlucalo neko bezumlje. Imao je na sebi star,
  potpuno pohaban crni frak, s otpalim dugmadima. Samo se još jedno
  nekako držalo, i njime se on i zakop?avao, o?evidno ne žele?i da se
  udaljava od uljudnosti. Ispod prsluka od nankina virio je plastron,
  sav zgužvan, uprljan i ispolivan. Bio je obrijan na ?inovni?ki na?in,
  ali ve? poodavno, pa mu je gusto izrastala siva, ?ekinja.
  U njegovim manirima se stvarno naziralo nešto ?inovni?ki
  dostojanstveno, ali on je bio uznemiren, mrsio je kosu i ponekad bi,
  u nekoj tuzi, objema rukama podupro glavu stavljaju?i poderane laktove
  na mokar i ljepljiv stol.”

  Katarina Ivanovna
  Žena Marmeladova, upropaštena sadašnjim prilikama i statusom i
  sa time se nikako ne može pomiriti, pa je zbog toga bijesna i gnjevna,
  izmu?ena i iscrpljena, a tuberkuloza ju je na?ela, voli jako svoju djecu,
  ali kada umire od tuberkuloze kona?no nalazi svoj mir.

  “To je bila strašno mršava žena, slabašna, dosta visoka i stasita, još divne
  zagasitoplave kose, a na njenom licu stvarno su se vidjele crvene pjege.
  Stisnuvši ruke na grudima, zape?enih usana, ona je hodala po svojoj
  maloj sobi i disala neujedna?eno i isprekidano. O?i su joj blještale,
  a njen pogled je bio oštar i uko?en. To suši?avo i uzbu?eno lice stvaralo
  je bolan utisak pri posljednjem svjetlu dotrajale svije?e koje je treperilo
  na njenom licu. Raskoljnikov je imao utisak da joj nema više od trideset
  godina i da ona stvarno nije bila za Marmeladova...”

  Dimitrije Prokofji?-Razumihin
  Jedini razumije Raskoljnikova i jedini je s kojim se on druži na sveu?ilištu,
  voli Dunju, veoma pošten, spreman pomo?i u nevolji i uvijek daje sve od
  sebe.

  “To je bio neobi?no veseo, društven i u potpunosti dobar
  momak. Zapravo, pod tom prostotom krili su se dubina i dostojanstvo.
  Njegovi najbliži drugovi shvatili su to i svi su ga voljeli. Bio je prili?no
  bistar, iako ponekad zaista priprost. Bio je izrazite vanjštine– visok,
  mršav, uvijek slabo obrijan i crnokos. Ponekad je pravio izgrede i važio je
  za veoma snažnog ?ovjeka. Jedne no?i je u društvu jednim udarcem
  oborio visokog redara. Mogao je da pije bez kraja i konca, a mogao je da
  i uop?e ne pije; ponekad je pravio nedozvoljene ispade, ali je mogao da
  ih uop?e i naravi. On je bio još i po tome zanimljiv što njega nikad i
  nikakvi neuspjesi nisu zbunjivali i što ga, kako je izgledalo, nikakve teške
  okolnosti nisu mogle dovesti do o?aja. Mogao je na krovu stanovati,
  mogao je trpjeti paklenu glad i neobi?nu studen.
  Bio je neobi?no siromašan i potpuno sam se uzdržavao zara?uju?i novac
  raznim poslovima. Jednu ?itavu zimu uop?e nije ložio u sobi i tvrdio je da
  je tako ?ak prijatnije, jer se u hladnoj sobi bolje spava. On je sada bio
  primoran da napusti univerzitet, ali samo na kratko vrijeme, i svim silama
  je nastojao da popravi svoje prilike kako bi mogao nastaviti studije.”

  Petar Petrovi? Lužin
  Podao, zao, lažljiv, primitivan i veoma umišljen malogra?anin, priglup i
  podmukao.

  Sonja Marmeladova
  Ona je prostitutka ?ista srca. Puna je suosje?anja iako se i ona nalazi
  u vrlo teškim prilikama. Vrši zlo?in na sebi da bi prehranila ma?ehinu
  djecu i pijanog oca. Mirna je, pati u sebi, ?ita Bibliju i vjeruje u Boga.
  Voli Raskoljnikova i ona je ta u kojoj on vidi spasenje.

  “?udno je djelovao taj njen iznenadni dolazak u ovu sobu, usred sirotinje,
  smrti i o?aja. I ona je bila u krpetinama; odje?a joj je bila bezvrijedna,
  ali je bila ukrašena na uli?ni na?in, sve po ukusu i pravilima koja su bila
  uobi?ajena u tom naro?itom svijetu, s upadljivim i sramnim isticanjem
  cilja. Sonja zastade u hodniku, kod samog sobnog praga, ali ga ne
  prekora?i; gledala je kao izgubljena i, izgleda, ništa nije shvatila;
  zaboravila je na svoju, iz ?etvrte ruke kupljenu, ali ovdje nedoli?nu
  svilenu haljinu u boji sa duga?kim i smiješnim skutom; zaboravila je na
  svoju ogromnu krinolinu što je sva vrata zakr?ila; i na svijetle cipele,
  i suncobran, nepotreban no?u, ali koji je ponijela; i na smiješan okrugli
  slamni šeširi? sa sjajnim perom boje plamena. Ispod tog nestašno
  nakrivljenog šeširi?a virilo je mršavo, blijedo i uplašeno lice, otvorenih
  usta i od užasa uko?enih o?iju. Sonja je bila omanjeg rasta, mršava, ali
  prili?no lijepa osamnaestogodišnja plavuša, sa prekrasnim plavim o?ima.”

  Avdotja Romanovna (Dunja)
  Pametna i razborita, iako i tvrdoglava, snažnog karaktera, vrijedna i
  poštena, voli majku i brata, požrtvovna.

  “Avdotja Romanovna je bila izvanredno lijepa – visoka, neobi?no stasita,
  jaka i samouvjerena – što se izražavalo u svakom njenom pokretu,
  ali to nimalo nije uticalo na gipkost i gracioznost njenih pokreta.
  U licu je bila sli?na bratu, ali ona se mogla nazvati ?ak ljepoticom.
  Kosu je imala svijetlo-sme?u, nešto svjetliju nego u brata; o?i gotovo
  crne, sjajne, gorde i u isto vrijeme, ponekad, na trenutak, neobi?no
  dobre. Bila je blijeda, ali to nije neko boležljivo bljedilo, njeno je lice
  odisalo svježinom i zdravljem. Usta je imala nešto mala, a donja usna,
  svježa i rumena, sasvim malo isturena naprijed, isto tako kao i brada
  – jedina nepravilnost na tom prekrasnom licu, ali ona mu je pridavala
  neku naro?itu karakteristi?nost, pored ostalog, i izgled gordosti.
  Izraz njenog lica uvijek je bio više ozbiljan i zamišljen nego veseo;
  ali zato, kako je samo tom licu pristajao osmijeh, kako joj je pristajao
  smjeh, veseo, mladala?ki i od sveg srca!”

  Pulherija Aleksandrovna
  Prava majka, brižna i poštena, želi svojoj djeci sve najbolje, ne može
  se suo?iti sa sudbinom sina pa su joj ludilo i kona?no smrt jedini izlaz.

  “Mada je Pulherija Aleksandrovna imala ve? ?etrdeset i tri godine, njeno
  lice je još uvijek zadržalo ostatke pre?ašnje ljepote, a uz to je izgledala
  daleko mla?e nego što jeste, što gotovo uvijek biva kod žena koje do
  starosti sa?uvaju jasnost duha, svježinu utisaka, pošten i ?ist žar srca.
  Uzgred ?emo re?i: o?uvanje svega toga predstavlja jedino sredstvo da se
  ljepota ?ak ni u starosti ne izgubi. Kosa joj je ve? po?ela da sijedi i opada,
  ve? odavno su se pojavile sitne bore oko o?iju, obrazi upali i uvenuli od
  briga i tuge, pa ipak njeno lice je bilo prekrasno. To je bila kopija
  Dunje?kinog lica, samo dvadeset godina kasnije i bez onog izraza donje
  usne, koja kod nje nije bila isturena naprijed. Pulherija Aleksandrovna
  je bila osje?ajna ali ne prekomjerno, bila je snebivljiva i popustljiva,
  ali samo do izvjesne granice: u mnogo ?emu je mogla popustiti,
  na mnogo što je mogla pristati, ?ak i na ono što je proturje?ilo njenom
  uvjerenju, ali kod nje je uvijek postojala odre?ena crta poštenja, pravila
  i krajnjih uvjerenja preko koje je nikakve okolnosti nisu mogle primorati
  da je prekora?i.”

  Porfirije Petrovi?
  Inteligentan ?ovjek, izvrstan poznavalac ljudskog uma i duše, nije samo
  obi?ni policijski službenik.

  “Porfirije Petrovi? je bio raskomo?en, u doma?em ogrta?u, u veoma
  ?istom rublju i izgaženim papu?ama. To je bio ?ovjek od nekih trideset
  i pet godina, omalen, pun i ?ak s trbuš?i?em, izbrijan, bez brkova i bez
  zalizaka, kratko ošišane kose na velikoj okrugloj glavi, nekako neobi?no
  ispup?eno zaobljenoj na potiljku. Njegovo bucmasto, okruglo lice malog
  pr?asta nosa bilo je boležljive, tamno žute boje, ali prili?no živahno i ?ak
  podsmješljivo. Ono i izgledalo ?ak i dobrodušno da mu nije smetao izraz
  o?iju nekako vodnjikavog sjaja i gotovo prekrivenih bijelim trepavicama,
  koje su stalno treptale kao da nekome podmiguju. Pogled tih o?iju nekako
  je ?udno odudarao od ?itave njegove pojave, koja je u sebi imala ?ak
  nešto žensko, i davao joj je mnogo ozbiljniji izgled nego što bi ?ovjek na
  prvi put mnogo od nje o?ekivati.”

  Arkadije Ivanovi? Svidrigajlov
  Strastveni kockar, razbludan ?ovjek, dosta nemoralan, ali ipak ima
  dovoljnu savjest i pri kraju života ?ini dobra djela, Raskoljnikov je rekao
  da je hrabar jer je imao snage ubiti se, ali treba imati hrabrosti nastaviti
  život.

  “?itav minut je promatrao njegovo lice koje ga je i prije uvijek
  zaprepaš?ivalo. To je bilo nekakvo ?udnovato lice, nalik na masku:
  bijelo, rumeno, grimiznih usana, svijetlo plave brade i još prili?no guste
  plave kose. O?i je imao nekako previše plave, a pogled nekako težak i
  uko?en. Bilo je nešto strašno neprijatno u tom lijepom i prema godinama
  neobi?no mladolikom licu. Svidrigajlovljevo odijelo je bilo kicoško, ljetno,
  lako, a osobito je mnogo polagao na košulje. Na prstu je nosio ogroman
  prsten sa skupocjenim kamenom.”

 4. #4
  mladi član
  Join Date
  Mar 2009
  Age
  38
  Posts
  131

  Default Odg: Fjodor Mihajlovi? Dostojevski - Zlo?in i kazna - Lektire

  Rskoljnikov:"Zar za ovo samo sedam godina?"
  Najljepša re?enica iskrenog pokajnika,koji pogled upire u nasvetiju ta?ku u svom životu,Sonju!

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zapisi iz podzemlja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 08. 01. 2009, 00:31
 4. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •