Results 1 to 2 of 2

Thread: Anton Pavlovič Čehov - Tri sestre - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Anton Pavlovi? ?ehov - Tri sestre - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ANTON PAVLOVI? ?EHOV: TRI SESTRE
 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Anton Pavlovi? ?ehov - Tri sestre - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ANTON PAVLOVI? ?EHOV: TRI SESTRE

  Bilješke o piscu:
  Anton Pavlovi? ?ehov ro?en je u Taganrogu u Ukrajini 1860. godine.
  Ro?en je u trgova?koj obitelji. Nakon gimnazije u rodnom gradu se
  upisuje na Medicinski fakultet u Moskvi, te se kao student po?inje baviti
  pisanjem. Završava fakultet i postaje lije?nikom. Kroz cijeli život se borio
  sa oskudicom i završio kao sr?ani i tuberkulozni bolesnik. Putovao je na
  otok Sahalin istraživati životne uvjete kažnjenika, ali se nije bavio
  politikom. Ženi se glumicom O. L. Knipperovom. On je pripovjeda?,
  novelist i dramati?ar, a po zanimanju lije?nik. Najbolja njegova djela su
  novele i pripovijesti. Sura?ivao je s velikom opernim redateljima.
  Svoj plodonosni i stvarala?ki život završava 1904. godine, gdje umire u
  lje?ilištu Badenweiler. ?ehov je me?u ostalim poznat kao dramski pisac i
  tvorac antiteatralnog kazališta i psihološke drame, te je uvelike djelovao
  na kasnije generacije pisaca, kako u Rusiji tako i van Rusije.
  Njegova poznatija djela su: Tri sestre, Galeb, Ujak Vanja, ?ovjek u futroli,
  O ljubavi, Zaru?nica, a prožeta su humorom i blagom ironijom. Pisao je i
  kra?e humoreske u kojima je prikazivao obi?ne ljude koje je društvena
  sredina izobli?ila i otu?ila. Oblikovane su druga?ijom tehnikom od na?ina
  pisanja ruskih realisti?kih pripovjeda?a. Kod njega nema junaka, nema
  velikih zbivanja, nema zamršene fabule. U novele unosi lirske digresije,
  glazbene elemente i obi?ni jezik. Pisao je drame komi?nih jedno?inki,
  a kasnije sa više ?inova. Tako je ?ehov postao primjerom modernoga
  impresionisti?kog dramskog pisca koji je utjecao na razvoj moderne
  dramske književnosti.

  Vrsta djela:
  Drama

  Tema:
  Traženje smisla života, mašta i stvarnost, ?ežnja za boljim životom.

  Mjesto radnje:
  Radnja se doga?a u gubernijskom glavnom gradu.

  Vrijeme radnje:

  Negdje u 19. stolje?u.

  Struktura djela
  Drama u ?etiri ?ina u kojoj se doga?aji odvijaju mirno i glatko bez ve?ih
  preokreta. Zasniva se uglavnom na samim likovima i njihovoj tragi?nosti,
  sa osje?ajem bespomo?nosti i beznadnosti, koja samo kazuje kako nema
  promjene unato? vje?itom optimizmu i njegovoj pri?i o svijetloj
  budu?nosti. Drama je svojevrsna analiza socijalnih, moralnih i psiholoških
  sastavnica. Tri sestre utjelovljuju ljepotu, profinjenost, obrazovanost,
  duševno bogatstvo i želju za osmišljenim životom, no one se podvrgavaju
  kapricioznoj ženi svoga lijenoga brata, nemo?ne da pomognu same sebi,
  a kamoli jedna drugoj.

  Problematika koja se obra?uje u djelu:
  - Opisuju se odnosi me?u likovima koji izražavaju svoje raspoloženje.
  - Dramska atmosfera i prizori ostvareni monolozima i dijalozima.
  - Neobi?nost dramskog raspleta.
  - Govor likova na sceni, kao da se nikada i ne slušaju.
  - Postizanje scenskog razgovora.
  - Prividno dezorganizirani sistem replika, uzdaha, pla?a i pauza prekida se
  mnogobrojnim lirskim usklicima.
  - Kraj drame nije tradicionalni rasplet ve? ne?ujno umiranje ne?ega s
  nagovještajem i ?ežnjom za sre?om.
  - Osje?aj bespomo?nosti i beznadnosti, te filozofija pasivnosti.
  - Likovi drame su opsjednuti budu?noš?u, svi se tuže, a nitko nikome ne
  pomaže.

  Inspiracija iz sli?nog djela:
  Opisivanje karakternih likova, analiza životne sredine i promatranje
  ljudske duše te objektivno opisivanje doga?aja u prirodi zbivanja
  ljudskih osje?aja. Po stilu njegovog pisanja moderne drame zauzima
  istaknuto mjesto uz Strindberga.

  O djelu:
  Okosnicu drame ?ini pri?a iz života triju sestara Prozorov - Olge, Maše i
  Irine, koje nakon smrti oca pukovnika ostaju živjeti s bratom Andrejem u
  provincijskom garnizonskom gradi?u, pokušavaju?i se vratiti u Moskvu
  gdje su ro?ene i stekle obrazovanje. No Andrejeva žena Nataša i njen
  ljubavnik, utjecajni Protopopov, potpuno istjeravaju sestre iz njihovog
  doma i potpuno zavladaju njima. Prekrasan dom pun ljepote, glazbe i
  zanimljivih ljudi pretvara se u malogra?ansku ku?u ispunjenu bra?nim
  lažima, gramzivoš?u i ne?ovje?jem (odnos prema staroj dadilji Anfisi).
  Irina, istjerana iz djevoja?ke sobe, najprije prelazi u Olginu, potom se
  Olga preseljava sa Anfisom u iznajmljeni stan pri gimnaziji u kojoj radi,
  a Irina odlazi raditi kao u?iteljica nekuda daleko. Tri sestre na kraju drame
  ostaju pod vedrim nebom, s iskrom nade da ?e jednom vidjeti rodnu
  Moskvu, ali bez realne šanse da to i ostvare. Moskva je prostor duše triju
  sestara, ?arobno rješenje svih problema, Moskva je budu?nost u kojoj ?e
  otpo?eti pravi život, jer je sadašnji samo san i privremeno stanje.

  ?ehovljeve tri sestre utjelovljuju ljepotu, profinjenost, obrazovanost,
  duševno bogatstvo i želju za osmišljenim životom. No one se šutke
  i bez pogovora podvrgavaju ženi svog lijenog brata, nemo?ne da pomognu
  same sebi, a kamoli da jedna drugu zaštite.

  U samoj drami nema izrazitih vanjskih dramskih doga?aja.
  Generalske k?eri, tri sestre – Olga, Maša i Irina, moskovljanke,
  preselile su se u pokrajinski grad, u kojem provode monoton i jadan život.
  Olga radi kao u?iteljica u gimnaziji, osamnaestogodišnja Maša udaje se za
  profesora Kuligina i otkriva njegovu bijedu i si?ušnost. Najmla?a Irina radi
  na brzojavu i nezadovoljna je svojim poslom.

  Tri sestre imaju i brata Andreja koji ima znanstvenih ambicija i želi dobiti
  mjesto na sveu?ilištu. Kada mu se ukaže prilika ženi se glupom, škrtom i
  indiskretnom ženom Natalijom.

  U prvom ?inu okosnicu dramske radnje ?ini slavlje Irinina imendana.
  U ku?u dolaze vojni ?asnici Tusenbach, Soljoni, Fedotik, Rode i vojni
  lije?nik ?ebutikin, te novo lice ?asnik Veršinjin.

  U drugom ?inu gotovo i nema vanjskog doga?anja. Svaki lik živi svoj
  život: Irina živi životom nezadovoljne telegrafistice, Maša se opija,
  Olga je postala ravnateljica u školi, Andrej živi pod ženinom papu?om i
  radi u okružnoj upravi.

  U tre?em ?inu prikazana je sumorna no? u domu triju sestara i stanja u
  kojima se likovi nalaze: ?ebutikin pije, Andrej je kartaš, Irina traži izlaz u
  udaji za staroga Tusenbacha, Maša besciljno voli Veršinjina.

  U ?etrvrtom ?inu odlazi vojna jedinica, Andrej jede guš?etinu s kupusom,
  Nataša ljubaka s njegovim šefom, Tusenbach pogiba u dvoboju.

  U završnom prizoru zagrljene sestre se pitaju u ?emu je smisao daljnjeg
  života.

  Sadržaj:
  Prvi ?in
  Drama zapo?inje jednog sun?anog, prazni?kog, svibanjskog prijepodneva.
  Irina - slika ljepote, mladosti i prolje?a - u bijeloj haljini, slavi imendan.
  Sestra Olga, iako ve? umorna od života, napornog rada i brige za obitelj
  koju je preuzela nakon o?eve smrti, razumije Irinin zanos i sve svoje nade
  polaže u nju. Maša ih obje provocira zviždanjem nekog napjeva,
  odaginju?i misli o svom braku u kojem nije zadovoljna, te o svojoj
  uzaludno potrošenoj mladosti.

  Me?u gostima slu?ajno ?e se pojaviti Nataša, koju ?e Andrej u svojoj
  nespretnosti brzopleto zaprositi. Dolazak me?u ove otmjene i obrazovane
  ljude duboko je frustrira, ona drhti kao školarka, ali ne od djevoja?ke
  sramežljivosti kako to naivni Andrej tuma?i, nego zbog bolnog i
  neizbrisivog osje?aja manje vrijednosti koji je ponižava. Olga je iskreno
  zaprepaštena Natašinim neukusnim zelenim pojasom i za tu malu
  neprijatnost ova ?e joj se osvetiti. (Istjeruju?i Irinu iz ku?e ona ?e na
  kraju drame zlopamtila?ki i zlurado dobaciti kako joj pojas ne pristaje...)

  Drugi ?in
  I drugi ?in zapo?inje u slavljeni?kom duhu - vrijeme je poklada i svi se
  raduju dolasku maškara i velikoj ku?noj zabavi s glazbom i plesom.
  Ali Nataša, koja se u me?uvremenu udala za Andreja, zabranjuje zabavu
  koja nije po njenom ukusu, tobože zbog bolesti sin?i?a Bobika; iako ?e
  odmah potom sama oti?i na no?nu vožnju sa svojim ljubavnikom
  Protopopovim.

  Tre?i ?in
  Tre?i ?in, koji u klasi?noj drami donosi vrhunac zapleta, odvija se u znaku
  požara koji bukti negdje u gradu, ali ima duboko simboli?no zna?enje u
  drami. Gori dom Prozorovih iako nije zahva?en požarom - izgorjeli su
  vjera, entuzijazam i nade sestara u budu?nost. Majstorski se isprepli?u
  vanjska i paralelna unutarnja radnja. Vatrena stihija s ulice prijete?i
  obasjava sestre koje su upravo saznale da je Andrej prokockao ku?u i
  založio je, i s bolnom se nostalgijom prisje?aju nada koje su polagale u
  brata. I dok je cijeli grad na nogama, on nezainteresirano svira svoju
  violinu.

  Nataša se navodno brine da joj sin Bobik i njena mala k?i Sof?ica ne
  dobiju influencu; tako?er želi da stara dadilja Anfisa ode iz ku?e ("želi red
  u ku?i"), smatra ju seljankom kojoj je mjesto upravo na selu.
  Najrealnija i najživotnija me?u sestrama, Maša, jedina je od po?etka
  svjesna Natašine pogubnosti i bratove ništavnosti.

  Katastrofi?na atmosfera tre?eg ?ina po?iva na nizu detalja.
  ?ebutikin se propio jer nije uspio spasiti neku ženu na umoru, osu?uje
  sebe zbog svoje nesposobnosti. U takvom pripitom stanju nehotice razbija
  sat - sestrama dragu uspomenu na pokojnu majku, ali i na Moskvu.
  I za njega je to znak gubitništva, jer je pokojnica jedino svjetlo iz njegove
  prošlosti (naime, ?ebutikin je volio majku triju sestara).
  Kuligin na koljenima prikuplja krhotine kao što pokušava prikupiti ostatke
  svoga braka s Mašom nakon njezine veze s Veršinjinim. U ovom ?inu Maša
  i priznaje sestrama svoju ljubav prema Veršinjinu. Andrej traži od Olge
  neki zagubljeni klju?, još uvijek nesvjestan da je izgubio klju? do njihovih
  srca. I drugi su klju?evi izgubljeni. Irina uspore?uje svoju dušu sa
  zaklju?anim klavirom ?iji je klju? izgubljen. Sve su njihove vrline, talenti i
  znanja pod bravama ?ijih klju?eva nema, pa su stoga i neupotrebljivi.
  Irina pristaje udati se za Tusenbacha iako ga ne voli i jako joj je ružan i
  neugledan; no ona ga ipak dosta poštuje. Njen jedini cilj ostaje oti?i u
  Moskvu.

  ?etvrti ?in
  Soljoni je stao "peckati" baruna Tusenbacha, jer su zapravo obojica
  zaljubljeni u Irinu; Tusenbach je uvrijedio Soljonija i ovaj ga poziva na
  dvoboj. Barun u tom dvoboju pogiba, a stari lije?nik ?ebutikin je u svemu
  tome samo pasivni promatra? koji nije ništa u?inio kako bi sprije?io dvoboj
  koji je zna?io sigurnu smrt za jednog od sudionika. Nakon ovoga ?ebutikin
  odlu?uje oti?i i planira se vratiti za godinu dana, kad ve? bude u mirovini.

  Irina je u me?uvremenu položila u?iteljski ispit te ?e potražiti novi posao.
  Prvo je radila kao telegrafistica, a zatim u gradskoj upravi i mrzila je te
  poslove osje?aju?i da joj život samo prolazi, a ona svakim danom
  propada. Sada je ostala i bez Tusenbacha kojeg je ve? bila prihvatila kao
  muža.

  Olga je postala upraviteljica i skupa sa Anfisom se preseljava u iznajmljeni
  stan kraj gimnazije. Kuligin je postao inspektor i, slijede?i svog direktora,
  obrijao brkove. Maša u tome vidi samo izraz njegove slabe osobe i
  nemo?i. Veršinjin isto odlazi, a žena i njegove dvije k?eri ostat ?e u gradu
  još dva mjeseca, pa on moli Olgu da se, ako bude potrebno, pobrine za
  njih.

  Poput jeke odzvanja niz opraštaja i odlazaka u ?inu raspleta:
  brigada odlazi iz grada, Tusenbach iz života, a sestre zauvijek iz svoga
  doma. Nataša nestrpljivo i zapovjedni?ki obilazi ku?u izdaju?i zapovijedi
  o promjenama. Najprije daje posje?i jelovu aleju i javor koji su bili ukras
  ku?e.

  Jasan jesenji dan rastanka ne donosi samo tugu i melankoliju,
  nego sugerira i životnu zrelost i svijest o ste?enom iskustvu.
  Nada u budu?nost nije potpuno ostavila sestre, ali do dana kad ?e njihova
  stradanja dobiti neki smisao treba živjeti i raditi. Vesela glazba koja prati
  finale rasplamsava iskrice nade da ?e smisao života možda ipak biti
  doku?en (Olgino ponavljanje "Da nam je znati, da nam je znati!").
  Dok se na po?etku ?inilo da su sestre sposobne zapo?eti svaka svoj život,
  na rastanku se zbijaju kao nikad. Izgubivši snagu i samopouzdanje
  doimaju se "ne kao tri jedinke, nego kao tri tre?ine jedne cjeline".
  Otrežnjenje je najzamjetnije na Irini koja sama odlazi u nepoznato,
  nezašti?ena nježnom ljubavlju sestara i pažnjom udvara?a.

  Drama ostaje nekako nedovršena, a budu?i život likova tajna o kojoj
  gledatelj može naga?ati.

  Analiza likova:
  Olga
  Najstarija od triju sestara (28) koja je preuzela brigu o obitelji nakon
  o?eve smrti. Ona radi kao u?iteljca u gimnaziji i puno je optere?ena
  poslom. Misli kako je ve? sve iskusila u životu i kako je on za nju zapravo
  gotov i izgubio neki smisao. Jedino je pokre?e želja za Moskvom.

  Maša
  Udala se sa 18 godina i tada je mislila da je njen muž najbolji i
  najpametniji, no danas shva?a kako ništa od toga nije istina,
  on je samo dobro?udan. Brak s Kuliginom ju ne ispunjava,
  u njemu nema ljubavi, barem ne s njene strane. Kad upozna
  Veršinjina u njoj se budi ljubav za kojom je ve? dugo vremena žudjela.
  Zavoljela je njegovu osobu i njegovu sudbinu, sudbinu sli?nu njenoj
  - ?ovjeka nesretnog u braku.

  Irina
  Najmla?a od sestara (na po?etku drame ona ima 20 godina).
  Posao koji radi ne ispunjava je pa polaže u?iteljski ispit i odlu?uje
  potražiti posao negdje daleko i zato odlazi od ku?e. Ona je lijepa i
  ima nekoliko udvara?a me?u kojima je najuporniji Tusenbach te Soljoni.
  Ona i ne pomišlja na udaju s njima jer joj je glavni cilj jednom se vratiti u
  Moskvu. Plaši se prolaznosti i ispraznosti života, pati jer je njeno veliko
  znanje zapravo bespotrebno i ono se s vremenom samo topi. Na kraju se
  odlu?uje udati sa Tusenbacha jer ga ipak dosta poštuje.

  Andrej Sergejevi? Prozorov
  On je projekcija svih sestrinskih ambicija, od potencijalnog se
  znanstvenika i sveu?ilišnog profesora preobra?a u kartaša i papu?ara.
  Nakon smrti strogog oca Andrejeve se ambicije brzo tope, on se opušta i
  rasplinjava tjelesno i moralno. On je nezainteresiran za postizanje ikakvih
  uspjeha i zapošljava se kao mali ?inovnik u lokalnoj upravi kojoj je na ?elu
  ženin ljubavnik. Pred sestrama glumi da je zadovoljan svojim životom,
  no zapravo nije. Iako blag na rije?ima i krasnorje?iv kad govori o
  budu?nosti, svojim postupcima izdaje sestre, a pri?e o budu?nosti su
  samo alibi za bijeg od stvarnosti i vlastite nesposobnosti. On je nali?je
  slike o socijalnom i duhovnom padu obitelji Prozorov.

  Natalija (Nataša) Ivanovna
  Andrejeva žena koju naprosto frustrira intelektualna superiornost
  njegovih sestara. Na ra?un svoje djece ona doslovce okupira ku?u,
  prostoriju po prostoriju dok napokon neposredno ne izbaci sestre iz
  njihova doma. Želi da joj svi budu podre?eni i odmah nakon udaje
  preuzima "glavnu rije?" u ku?i; tako seljaka sestre iz njihovih soba te
  želi izbaciti staru dadilju, a odlaskom sestara ve? ima nove planove oko
  preure?enja ku?e.

  Fjodor Ilji? Kuligin
  Gimnazijski profesor, Mašin muž. On je dosadni i ograni?eni formalist koji
  na svaku pojavu, banalnu i ozbiljnu, reagira pou?no "kao da je na satu
  latinskog". Preko Mašine nevjere prelazi bez rije?i, jer je ona ostankom s
  njime sa?uvala bra?nu formu.

  Aleksandar Ignjatjevi? Veršinjin
  Potpukovnik, zapovjednik baterije. U svakodnevnom životu do grla je
  uronjen u dužnosti ?asnika i oca problemati?ne obitelji u kojoj žena
  pre?esto pokušava po?initi samoubojstvo. Neuspješan privatno i
  profesionalno (podre?eni mu se ?asnici nao?igled ubijaju), on se odaje
  filozofiranju o dalekoj budu?nosti. Oduševljenje sestara njegovim
  dolaskom motivirano je saznanjem da on dolazi iz Moskve, ?ak iz
  ulice u kojoj su one odrasle. Odatle bliskost i želja da mu se povjere.
  On plijeni njihovu pozornost pri?ama o sretnoj budu?nosti kad ?e ve?ina
  ljudi biti divna kao sestre Prozorov. Op?enito, ispunjenje svih svojih želja
  Veršinjin vidi tek u dalekoj budu?nosti, tako je smisao svog njegovog rada
  izgradnja budu?nosti za nove naraštaje.

  Nikolaj Ljvovi? Tusenbach
  Barun, poru?nik. Zapravo je jedini lik koji želi promijeniti nešto
  u svom životu; drži da ?ovjek treba raditi za sebe i svoju bolju
  sadašnjost, pa nakon pet godina službe daje otkaz i odlu?uje raditi.
  Pozitivnom promjenom u svom životu smatra Irinin pristanak da se uda
  za njega, ali, nažalost, to nije do?ekao zbog svog tragi?nog završetka.

  Vasilj Vasiljevi? Soljoni
  Kapetan štaba. On je jedan od mnogih ruskih ?asnika koji svoje
  postojanje dokazuje samo u dvobojima, redovito pritom ubijaju?i bolje
  od sebe. On je isfrustriran i ljubomoran na uspješnije od sebe, kao npr.
  na Tusenbacha koji je uspio pridobiti Irinu.

  Ivan Romanovi? ?ebutikin
  Vojni lije?nik star oko 60 godina. ?ebutikin u ovoj drami nije
  samo dobrodušni senilni star?i?, nego i neodgovoran i opasan ?ovjek:
  on neposredno skrivljuje Tusenbachovu smrt, a i jedna pacijentica umire
  zbog njegove neozbiljnosti i nesposobnosti.

  Aleksej Petrovi? Fedotik
  Potporu?nik

  Vladimir Karlovi? Rode
  Potporu?nik

  Anfisa
  Starica od 80-ak godina koja ve? trideset godina radi kao dadilja u obitelji
  Prozorovih. Tri sestre jako su vezane uz nju, dok je Nataša, kao seljanku,
  samo želi izbaciti iz ku?e.

  Ferapont Spiridinovi?
  Stari podvornik kod zemske uprave.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Dvije sestre za kralja (The Other Boleyn Girl) - 2008
  By cesarica.net in forum Recenzije Filmova
  Replies: 2
  Last Post: 25. 05. 2009, 22:44
 3. Anton Pavlovič Čehov - Ujak Vanja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 23:25
 4. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •