Results 1 to 3 of 3

Thread: Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Dragutin Tadijanovi? - Srebrne svirale - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DRAGUTIN TADIJANOVI?: SREBRNE SVIRALE

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dragutin Tadijanovi? - Srebrne svirale - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DRAGUTIN TADIJANOVI?: SREBRNE SVIRALE



  Bilješke o piscu:

  Dragutin Tadijanovi? ro?en je u Rastušju, kod Slavonskog Broda,
  4. studenog 1905. u siromašnoj i brojnoj obitelji. Osnovnu je školu polazio
  u Podvinju, susjednom selu, pješa?e?i svakog dana po nekoliko
  kilometara. Te je rane ?a?ke dane poremetio prvi svjetski rat koji je
  odmah odvukao oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji
  dje?ak, doživio je prvi susret s gradom. Gimnaziju je polazio u
  Slavonskom Brodu. Prve je ?etiri godine pješa?io od Rastušja do
  Slavonskog Broda, svaki dan oko petnaest kilometara. Zatim je godinu
  dana stanovao u brodskom samostanu, a jednu godinu kod nekog
  gra?evinskog poduzetnika kao podu?avatelj njegovih sinova i k?eri,
  pa opet jednu godinu pješa?io svakoga dana iz Rastušja u Brod i natrag.
  Sveu?ilišni je studij zapo?eo 1925. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu
  u Zagrebu, a 1928. g. prešao je na Filozofski fakultet na kojemu je kasnije
  i diplomirao. U prolje?e 1953. izabran je za izvanrednog, a 1965. za
  redovnog ?lana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
  Tadijanovi? je po?eo pisati pjesme vrlo rano: u tre?em razredu gimnazije,
  u trinaestoj godini svog života, a sa?uvao je samo one koje je napisao
  potkraj 1920. i kasnije.

  O njegovoj poeziji:

  Poezija Dragutina Tadijanovi?a, živog klasika i prvaka hrvatskog
  pjesništva, javlja se iz dubokog punog doživljaja, i kada se pjesnik vra?a u
  rano djetinjstvo i mladi?ke dan zarobljen bojama zavi?ajnih pejzaža i
  melodijom svoje Slavonije, i kada u stihovima, na svoj na?in, poetski
  ispisuje kronologiju svog života na putovima izvan zavi?aja. Njegove su
  pjesme osebujna ugo?aja, slobodna stiha, dojmljive u svojoj sažetosti.

  Uspomene
  - Lirska pjesma koja nam govori o ljubavi
  - Metafori?kog je zna?enja
  - Tema: Pjesnikovo sje?anje na svoju ljubav
  - Metafore – “Jesenas sam ostavio
  Sedam zrelih jabuka
  Da uvenu na granama,
  Neuzbrane.”
  - Personifikacija – “... a kad bi ve?er raširila crna krila...”
  - Pjesma je bogata epitetima – zrelih, neuzbrane, bijeli...
  - Stih je slobodan, deveterac, tužna je ugo?aja.
  - Ritam je spor, polagan.


  Pustoš
  - Lirska pjesma
  - Misaona (kontemplativna) pjesma.
  - Tema: Usamljenost
  - Pomalo turobna ugo?aja.
  - Preneseno zna?enje pjesnikove osamljenosti i tuge:
  “Nigdje nikog nema:
  Ni ?ovjeka, ni ptice.
  ... pusto mi je srce
  i žalosno lice.”
  - Metafora – “prolazim kroz tišinu”.
  - Pjesma je sastavljena od tri kitice: dva dvostiha i kitice od jednog stiha.
  - Slobodan stih bez rime.

  Vra?anje u no?

  - Sretna ugo?aja
  - Tema: Sje?anje na slike iz djetinjstva: povratak kosaca u predve?erje
  - Kratka, ali snažna pjesma
  - Pjesma je bogata epitetima – sivim, oštre, tamnim...
  - Metafore - “nose?i miris...; oštre im kose zaspale preko ramena...”
  - Nostalgi?na je ugo?aja, stih je slobodan, ?etverostih ili katrena,
  nema rime.

  Kada prolaziš iznenada

  - Lirska pjesma
  - Tema: Ljubav jednoga mladog para (pjesnika i djevojke)
  - Sastavljena je od tri pjesni?ke slike:
  - U prvoj pjesni?koj slici pjesnik nam govori svoje osje?aje prema jednoj
  djevojci
  - U drugoj pjesni?koj slici pjesnik susre?e an?ela koji kora?a i smiješi mu
  se (preneseno zna?enje)
  - U tre?oj pjesni?koj slici pjesnik opisuje an?ela
  - Pjesmu sam doživio kao neostvarivu ljubav
  - Pjesma je bogata epitetima – iznenada, brzo, nestašno, veselo, sitno...
  - Pjesma ima dva dvostiha i jednu katrenu

  Dojam o djelu:

  Mislim da se Tadijanovi? potrudio približiti elementarnom i izvornom
  lirskom izrazu, napustivši sve obveze u stihu: težište je stavio isklju?ivo
  na pjesni?ki ritam u poetskom rasporedu rije?i i gra?i re?enice.
  Po tome je najviše svoj, a istodobno i moderan pjesnik koji pronalazi
  nove, neotkrivene izražajne mogu?nosti.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dragutin Tadijanovi? - Srebrne svirale - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MJESE?INA
  Gle, iza hrastove šume, u tamnom sjaju i tišini,
  Mjesec se pomalja. Rumen. Okrugao.

  Lanjskog ljeta, s klupe ispod kestena,
  Gledao sam s tobom, u zanosu,
  Izlazak punog mjeseca iza šume hrastove,
  U rasvjeti mlije?noj i smijehu.

  Oh, kakve li smo krhke igra?ke
  U krvni?kima jakim rukama!

  Tuga me je, i ja sam posve sam:
  Mjese?ina ve?eras grob tvoj poliva.
  Mjese?ina ve?eras meni šapu?e
  Da tebe nema, i nema, zauvijek.

  O, dugo, dugo, još dugo poslije nas
  Tu?e ?e o?i gledati kao što gledasmo i mi:

  Naže se sun?ani dan,
  Ve?ernje sjenke oduljaše;
  Mjesec se pomalja
  Iza hrastove šume, u tamnom sjaju i tišini.

  Sadržajna analiza:
  Ovo je misaona pjesma o ljubavi, prolaznosti i smrti. Pjesnik se sje?a
  lanjskog ljeta kad je promatrao isti mjese?ev sjaj iznad hrastove šume,
  kao i danas. Tada je pored njega bila voljena žena, a sad je nema.
  Njen grob sada poliva mjese?ina. Tada je bio sretan, a sad je tužan.
  Metaforom o krhkim igra?kama u krvni?kim jakim rukama pjesnik
  poru?uje da smo žrtve sudbine. Sve je prolazno, tu?e ?e o?i gledati
  mjese?inu kao što smo je mi gledali. Mjesec ?e se uvijek pojavljivati,
  izmjenjivat ?e se dan i no?, a nas ne?e biti.

  U pjesmi su dva raspoloženja: lanjski zanos i smijeh, dvoje zaljubljenih na
  klupi i današnja tuga, samo?a i mjese?inom obasjan grob.

  Stilska analiza:
  Pjesma obiluje vizualnim pjesni?kim slikama: u tamnom sjaju mjesec
  rumen, izlazak punog mjeseca iza šume hrastove, u rasvjeti mlije?noj,
  mjese?ina grob poliva, ve?ernje sjenke oduljaše. Tišina je, samo
  mjese?ina pjesniku šapu?e. Ponavljanje rije?i nema (nje) i dugo (još dugo
  poslije nas) govori o neminovnom kraju i smrti. Ugo?aj pjesme je tužan i
  sumoran. Pjesma ima šest nejednako duga?kih strofa s nejednako
  duga?kim stihovima, bez rime. Ponavljanje prva dva stiha na kraju
  pjesme obrnutim redom govori o neumitnosti sudbine.

  HO?U LI U?I U SOBU GDJE JE SAG?
  Kad ispišemo punu plo?icu ra?una,
  Onda ?itamo iz ?itanke. Zatim
  Gospodi?na pita. Tko ne zna ponoviti,
  Ona ga uzme za kosu iznad uha i vu?e,
  Jer tamo najviše boli...
  Nakon tog opere ruke,
  I izmolimo naglas O?enaš.
  U redovima idemo za njom,
  Kraj op?ine, u dvorište njeno:
  Kog više voli, taj se popinje
  Na orah i trese, i poslije kupi;
  A drugi ?upaju travu izme? cigle,
  Pred ku?om, ili koprive kraj zida,
  U dvorištu... Oh, što bih ja
  Volio da me gospodi?na uvede,
  Samo jedanput, u svoje sobe.
  Kradomice, kroz prozor vidjeh:
  Na zidu slike, puno slika...
  A sat u staklu ne tu?e neg pjeva...
  A pod je šaren, pod zelenkast.
  To je valjda na podu sag.
  Izuo bih opanke, brzo,
  I oprao noge, brzo,
  Samo da sag ne uprljam.
  Ali znam ja: ... Gospodi?na
  Nikad ne?e mene uvesti
  U lijepu sobu gdje je sag.

  Sadržajna analiza:
  Pjesma je napisana kao da ju je stvarno napisao dje?ak,
  tj. onako kako bi je on ispri?ao. Govori o u?iteljici i razredu,
  pjesnikovu djetinjstvu, ali je to u stvari pjesma o siromaštvu i
  socijalnim razlikama. Za dje?aka je u?iteljica netko jako, jako velik i
  važan, netko do koga se ne može do?i (u redovima idemo za njom).
  Ona ima svoje dvorište, vo?ke i ku?u. Njena se soba može vidjeti samo
  kradomice kroz prozor. U sobi su slike, sat, pod šarenkast i zelen,
  a na njemu sag. Dje?ak bi silno želio u?i samo jedanput u tu sobu sa
  sagom, a zna da ne?e u?i nikada. Nikada ga u?iteljica ne?e pozvati,
  iako bi on izuo opanke i oprao noge da ne uprlja sag.
  Dje?ak osje?a njezinu hladno?u. Ona pere ruke nakon potezanja za kosu.
  Djeca joj ure?uju vrt. Ona me?u njima pravi razliku (onaj koga više voli se
  penje na orah i trese, a poslije i kupi).

  U pjesmi su naglašene suprotnosti izme?u siromašnog dje?aka i
  gospodi?ne u?iteljice koja ima lijepu ku?u s lijepim stvarima.
  Odnos izme?u u?iteljice i djece je strog i hladan, a dje?ak bi zapravo
  silno želio da ga u?iteljica vidi i da mu se onako ljudski obrati.
  Stilska analiza:
  Pjesnikov je jezik jednostavan, osje?ajno snažan i topao, bogat vizualnim
  pjesni?kim slikama. Pjesnik se ne služi rimom. Pjesnik pjeva u prvom licu i
  time nam do?arava da je on to sve osobno proživio. Stihovi se redaju kao
  da nam dje?ak pri?a o svakodnevnim školskim doga?anjima.

  RANO SUNCE U ŠUMI
  U zelene krošnje uleti
  Proljetni vjetar,
  Mlad.

  Sun?eve tanke strelice
  Probodoše liš?e
  I gran?ice
  I stabla:
  ?itava se šuma zanjiha,
  Zasja.

  Rosnati cvjetovi,
  Bijeli,
  I listovi,
  I male ptice,
  Pozdraviše sunce
  Veliko.

  A sjenke granatih stabala
  Narisaše
  Kao prsti
  Raznolike
  Likove
  Po travi
  Na kojoj se blista rosa kao suze.

  Sadržajna analiza:
  Ovo je pejzažna pjesma u kojoj pjesnik jednostavno, ali duboko i snažno
  izri?e svoju povezanost s rodnom Slavonijom i njenim šumama. Pjesma je
  puna proljetne vedrine. Život u šumi buja. Jutarnje sunce budi stabla,
  ptice i cvjetove. Nestašan vjetar poigrava se krošnjama i ?itava se šuma
  njiše. Sjene grana ispisuju šare na rosnoj travi. Ra?anje sunca u proljetno
  jutro obe?anje je novog života.

  Stilska analiza:
  Vizualne pjesni?ke slike do?aravaju nam boje šume (zelene krošnje, bijeli
  rosnati cvjetovi, sjenke granatih stabala, likovi na travi, rosa kao suze).
  Zvu?ne slike oživljuju zvukove šume (vjetar u krošnjama, njihanje šume
  male ptice koje pozdravljaju sunce). Pjesma je pisana nevezanim stihom
  nejednake dužine. Ritam pjesme do?arava bu?enje života u šumi,
  strujanje vjetra kroz grane i uzbu?enje šumskih bi?a zbog izlaska sunca.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Dragutin Tadijanović - Gozba - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 23:32
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •