Results 1 to 2 of 2

Thread: Eshil - Okovani Prometej - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Eshil - Okovani Prometej - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Eshil - Okovani Prometej - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ESHIL: OKOVANI PROMETEJ

  Bilješke o piscu:
  Eshil se rodio u Eleuzini blizu Atene oko 525. godine prije Krista,
  u uglednoj eupatridskoj obitelji. Ve? se kao mladi? ogledao u tragi?kim
  natjecanjima. Prema Parskoj kronici prvi put je pobijedio u dramskom
  natjecanju godine 484. pr. K. , a 472. god. pr. K. dobio je prvu nagradu
  tetralogijom od koje je sa?uvana samo drama Perzijanci. Tri puta boravio
  je na Siciliji i na dvoru sirakuškog tiranina Hijerona prikazao je dramu
  Etnjanke sastavljenu za proslavu grada Etne, koji je utemeljio Hijeron.
  Umro je u Geli na Siciliji, gdje je i pokopan 456. god. pr. K.
  Na njegov grob hodo?astili su poklonici njegove umjetnosti, a Atenjani ga
  osobito po?astiše odredbom kojom se svakome dopušta da se može
  pojavljivati na tragi?kim natjecanjima s njegovim tragedijama.

  U povijesti helenske književnosti najstariji od tri velikana tragi?kog
  pjesništva zauzima osobito mjesto. Eshil nije samo obi?an promatra?
  povijesnih zbivanja kroz koja prolazi njegov narod u prvim desetlje?ima
  petog stolje?a pr. K., nego je i aktivni sudionik u njima. Istakao se
  osobitom hrabroš?u kao borac u presudnim bitkama kod Maratona,
  Salamine i Plateje u kojima je njegov narod u borbi protiv perzijskog
  osvaja?a obranio slobodu i nezavisnost. To je u Heladi razdoblje narodnog
  oduševljenja i iskrenog domoljublja.

  Kao stvarala?ki genij velike snage, Eshil otkriva kroz likove svojih
  tragedija povijesni sadržaj tog presudnog razdoblja. On je pjesnik atenske
  demokracije, a grandiozni likovi njegovih drama odgovaraju
  maratonsko-salamnijskoj herojskoj epohi. Unaprijedio je dramsku
  umjetnost usavršivši dramsku tehniku. Uveo je u igru drugog glumca i
  time poja?ao dramski element tragedije proširuju?i dijalog na ra?un
  korskih pjesama. O toj njegovoj novini s priznanjem govori i Aristotel u
  Poetici. Tako je od prvobitno lirske kantate stvorio pravu dramu i postao
  ocem tragedije. Dotjerao je sceneriju i opremu. Bio je u?itelj kora i
  glumaca, sastavljao je melodije za korske pjesme i plesne figure,
  a u po?etku kazališne tragedije bio je i glumac. Od mla?eg suvremenika
  Sofokla preuzeo je uvo?enje tre?eg glumca u igru.

  Gra?u za tragedije uzima iz mitologije, tj. iz pri?a o bogovima i herojima.
  Tragedije raš?lanjuju ljudsku sudbinu nad kojom lebde sre?a i nesre?a.
  Tom oprekom upravlja mudro na?elo božanske pravde koja kroz trpnju
  upu?uje ljude da se pokore vje?nim zakonima. To Eshilovo nau?avanje ne
  može se shvatiti ako gledamo na pojedina?no djelo koje se odigrava pred
  našim o?ima, ve? ga valja uklopiti na mjesto koje mu u slijedu zbivanja
  pripada. Postoji, naime, uzajamna odgovornost me?u naraštajima koji
  slijede jedan za drugim jer i djeca okajavaju krivice otaca. No te krivice ne
  prelaze s pokoljenja na pokoljenje tako da guraju u propast nevine, ve? i
  potomci krivicama predaka pridružuju svoje krivice, koje postaju uzrokom
  njihovih tragedija. Prema tome ?ovjek sam sebi stvara sudbinu.
  Božanska se osveta pojavljuje tek kad je ?ovjek moralno okaljan.
  Eshilu se problem života ne zaustavlja na pojedincu nego zahva?a obitelj,
  generacije i ?ak cijelu rasu. Zato sudbinu junaka ili ?itava roda naj?eš?e
  prikazuje u tri tragedije. One ?ine sadržajnu i idejnu cjelinu – organi?ku
  triologiju. Na nju se nadovezuje satirska drama iz istog mitološkog kruga.
  Zamisao triologije dopušta pjesniku da u grandioznom troptihu razvije niz
  zbivanja i u cjelini prikaže kako se od krivice kroz patnju dolazi do
  spoznaje.

  U rukopisnoj tradiciji navodi se 79 naslova Eshilovih tragedija,
  a u Leksikonu Suda rije? je o 90 drama. Od tog bogatog opusa sa?uvano
  je sedam tragedija i mnogo fragmenata izgubljenih drama. U novije
  vrijeme egipatski su papirusi iznijeli na vidjelo mnoge fragmente iz
  razli?itih njegovih tragedija i satirskih drama. Najpoznatija Eshilova djela
  su: Perzijanci, Sedmorica protiv Tebe, Pribjegarke, Agamnenon,
  Žrtva na grobu i Eumenide.

  Temeljna problematika, koju Eshil razvija u prikazivanju ljudske osobnosti
  i patnje, sastoji se u to?nom utvr?ivanju odnosa izme?u krivnje i kazne,
  izme?u božanske osvete i slobodne ljudske volje. Pjesnik vjeruje u
  božanske sile i njihovu neograni?enu mo?, vjeruje u punu zavisnost
  ?ovjeka o sudbini. Bogovi zadiru u život ?ovjeka i postaju osvetnici za
  prijestupe. Odgovornost ?ovjeka dosta je umanjena jer ga u akciji sputava
  nepobjediva sudbina. U triologiji autor analiti?ki razglaba u cjelini kako se
  od krivice kroz patnje dolazi do spoznaje. Duboko religiozan, Eshil nije
  mogao u prilikama svoga vremena posve otkriti revolucionarnu
  problematiku, snažno zacrtanu u Prometeju, ali njegov strogi pogled na
  život temelji se na iskrenom i dubokom suosje?anju za ljudske patnje.
  To je poezija patni?kog ?ovje?anstva, koje kroz svoje postupke i trpnje
  traži smisao i apsolutnu vrijednost.

  Tema:
  Tema ove tragedije je okovanje Prometeja i nagovještanje njegove osvete
  Zeusu.

  Osnovna misao:
  Eshil poru?uje ?ovje?anstvu da pravda, za kojom ljudi uvijek teže, nije sila
  koja postoji izvan ljudi i koja ?e odmah do?i na njihov poziv. Ona je u
  samim ljudima koji je mogu stvoriti i pove?avati strpljivim u?enjem
  najviše vrline - mudre umjetnosti.

  Sadržaj:
  Radnja se zbiva u brdskoj pustoši na kraju svijeta, uz obale Okeana.
  Kraj je površno smješten u Skitiji. Osu?eni Prometej hoda izme?u Vlasti i
  Sile, Zeusovih vjernih slugu. Za njima ide Hefest s lancima i teškim
  ?eki?em. Rije?i koje Vlast upu?uje Hefestu otkrivaju mjesto na kojem ?e
  se obaviti mu?enje, govore o nepokolebivoj Zeusovoj odluci i razlozima
  koji su do nje doveli. Vlast ne može sakriti da se raduje Prometejevoj
  muci. On mrzi saveznika ljudi i veseli se osveti. Hefest preko volje
  izvršava Zeusovu zapovijed i iskreno sažalijeva Prometeja. Vlast nadzire
  Hefestov posao, oštro kori njegovo kolebanje i upozorava ga na propuste.
  Zadnji Hefestov udarac i rije?i kojima se Vlast izruguje pribijenom
  Prometeju prekinula je duga šutnja. Hefest, Sila i Vlast odlaze.

  Okovani Titan ?uje pjevanje. To su glasovi mladih djevojaka, Okeanida,
  k?eri Okeanovih. U morskim dubinama ?ule su Hefestove udarce i došle su
  u krilatim kolima. Izme?u Prometeja i zbora Okeanida razvija se razgovor.
  Nježnom i prijateljskom sažaljenju Okeanida odgovara Prometejev strašni
  o?aj. Prijateljske rije?i djevojaka otvaraju polako zatvorenu dušu
  mu?enika koji im se po?inje povjeravati. Prvi osje?aj koji dolazi do izražaja
  u Prometeju je njegov teško povrije?en ponos. On žali zbog kazne koja je
  nad njim izvršena. Dok Okeanide pokazuju strah pred Zeusovom vlaš?u,
  Prometej izazvan imenom svoga neprijatelja izjavljuje da Zeusova
  pobjeda nije kona?na. Do?i ?e dan kada ?e Zeus morati sa njim
  pregovarati. Odgovaraju?i na pitanja Okeanida, Prometej govori o sebi i
  svojoj ulozi u borbi protiv Titana. Doznajemo kakvu je uslugu u?inio Zeusu
  i kako mu se oštro suprotstavio iz ljubavi prema ljudskom rodu.
  Govori kako je on svjesno u?inio svoj ?in premda je znao da ?e za to biti
  kažnjen. Prometej postaje žrtva koja je primila na sebe užasnu patnju za
  spas i sre?u ljudskog roda.

  Dolazi Okean na konju sa krilima. On nagovara Prometeja da se ponizi i
  pokori Zeusu i da ?e se sa tim završiti sve njegove patnje. Sama pomisao
  na pomirenje sa Zeusom izaziva bijes u Prometejevoj duši. Zeus se je
  pokazao u pravom svjetlu i od njega se ne može o?ekivati ništa dobro.
  Okean je još više uzrujao Prometeja i zatim je otišao.

  Poslije Okeanova odlaska zbor Okeanida oplakuje zlosretan Prometejev
  usud. Tada dolazi Prometejev monolog u kojem govori na koje je sve
  na?ine pomogao ljudima. Ljudi su od njega nau?ili graditeljstvo, diobu
  poslova prema godišnjem dobu, ra?unanje, pripitomljavanje životinja,
  brodogradnju i njegovanje bolesnika. Nau?ili su proricati budu?nost i
  pronalaziti i vaditi iz zemlja sve vrste metala. Zadivljene Prometejevim
  rije?ima Okeanide uzvikuju na usta zborovo?e da ?e se Titan osloboditi
  svojih okova i da ?e opet postati po mo?i jednak Zeusu.

  Kod Prometeja dolazi Inahova k?i Ija, još jedna nevina žrtva Zeusove zle
  ?udi. Ona je i za?etnica roda od kojega je poslije više generacija morao
  pote?i Prometejev spasilac. ?im je opazila na stijeni pribitog Prometeja i
  Okeanide, po?inje postavljati pitanja, ali je obuzme neka potajna mora.
  Ona se pokušava oteti užasnoj opsesiji i moli smrt da dokraj?i njezine
  patnje. Na pitanje Okeanida, Ija pripovijeda kako je postala plijenom
  Zeusova egoizma. Njoj se u snu ukazao Zeus mame?i je u svoje mreže.
  Ona je to povjerila ocu. On je upitao za savjet proro?išta, ali su odatle
  dolazili neshvatljivi i ?udni odgovori. Na kraju je stigla okrutna zapovijed
  koja je prisilila njezina oca da je otjera od ku?e i prepusti na milost i
  nemilost Zeusu. Ija govori kako je pretvorena u kravu. Kad je Hermo na
  Zeusovu zapovijed ubio Ijina ?uvara, ljubomorna Zeusova žena Hera
  natjerala je na nju obada koji ju svojim ubodima tjera u ludilo i goni po
  ?itavom svijetu. Ijina je tužna i ganutljiva pri?a oštra optužba Zeusa.
  Ija moli Prometeja da joj otkrije sva njezina budu?a lutanja i patnje.
  Prometej, naime, ima sposobnost da u proro?koj viziji vidi budu?nost.
  Spremno udovoljava Ijinoj molbi i govori joj sve što je ?eka.
  Nabraja zemlje i narode i upozorava je na opasnosti. Ija priželjkuje smrt,
  a Prometej je tješi govore?i joj o svojoj daleko strašnijoj sudbini i u ljutini
  nagovješta Zeusov pad. Kad je Ija ?ula spominjanje Zeusovog pada
  živnula je i odmah pitala za objašnjenje. Prometej joj u ogor?enju otkriva
  tajnu, ali ne navodi ime žene koja ?e upropastiti Zeusovu vlast. Ime te
  žene je jedino Prometejevo oružje. Zeus ?e nastojati saznati tajnu.
  Prometej, u proro?koj viziji izlaže Iji, na njezino traženje, sva njezina
  lutanja i završetak muka. Na uš?u Nila na?i ?e svoje smirenje. Tu ?e joj
  Zeus povratiti razum, taknut ?e je rukom i od toga ?e dodira za?eti plod i
  roditi sina Epafa. Od njegova ?e roda pote?i i njegov spasitelj. Obuzeta
  novim napadima delirija, Ija nestaje. Okeanide pjevaju pune straha o
  jadnoj sudbini žena koje raspaljuju ljubav bogova. Ogor?enje koje se
  skupilo u Prometejevoj duši poti?e ga da iza Ijina odlaska sve?ano
  izgovara otvorene prijetnje Zeusu.

  Ovaj puta Zeus mora reagirati. Zeusov izaslanik Hermo dolazi k
  Prometeju. On nastoji oštrim prijetnjama prisiliti Titana da otkrije Zeusu
  svoju tajnu o pogubnom braku. Ra?a se sukob uzrokovan suprotnim
  osje?ajima. Na jednoj strani Zeus pun samoga sebe i svoje vlasti ne
  može trpjeti buntovništvo, a na drugoj Prometejev duboko povrije?eni
  ponos i silno ogor?enje koje poja?ava spoznaja da je kažnjen zato jer je
  ?inio dobro. Zeus brani svoju ugroženu vlast, a Prometej trpi i svjestan je
  da mu predstoje još gore muke. Iako je trenuta?no po snazi slabiji,
  Prometej je moralno ja?i. Plemeniti karakter i mo? da vidi budu?nost
  uzdižu ga iznad Zeusa. Hermo se obra?a Prometeju izazovnim i
  uvredljivim rije?ima. Prijetnjama nastoji iš?upati Prometejevu tajnu.
  Titan prihva?a dijalog i u sukobu mišljenja njihove se rije?i ukrštaju.
  Bijes raste na jednoj i na drugoj strani. Prometej odgovara prezirom i
  postupa s Hermom kao s nezrelim dje?akom i robom. Kad Hermo
  pokušava pokolebati Prometeja, on ga ponovno odbija. Prometej se ne?e
  poniziti pred Zeusom, ne?e prihvatiti ulogu molitelja ni roba. On želi
  sporazum u kojem ?e raspravljati ravnopravno sa sebi ravnopravnim.
  Hermo objavljuje Prometeju njegovu sudbinu. Zeus ?e snagom groma
  smrviti hridinu o koju je prikovan. Bacit ?e ga u mra?nu utrobu zemlje,
  ali ?e ga opet izvu?i na svijet. Zeusov ?e mu orao kljuvati danju jetru i
  drob, a oni ?e mu u no?i opet zarasti. Njegove muke ?e završiti tek onda
  kad se jedan besmrtnik odrekne svoje besmrtnosti i po?e dobrovoljno u
  Had kao Prometejev zamjenik.

  Iz daljine dopire grmljavina i munje obasjavaju okovanog Titana Prometeja.
  Hermes se obra?a Okeanidama i savjetuje im da se što prije
  povuku. No, iako su one pune straha, ne?e napustiti svoga prijatelja u
  teškoj nevolji. Te nježne djevojke, koje su stalno nagovarale Premeteja na
  pokornost, u odlu?nom ?asu nalaze u svojoj ljubavi i prijateljstvu snagu da
  se suprotstave Zeusu i da podijele sudbinu sa Prometejem.
  Zapo?inje užas. Nebom se vuku tmasti oblaci, fiju?u vjetrovi, sijevaju
  munje, praskaju gromovi i trese se zemlja. Kidaju se hridine i u toj
  lomljavi ?uju se posljednje rije?i Titana koji do zadnjeg ?asa promatra sve
  što se oko njega doga?a. Prometej nestaje u bezdanu.

  Kompozicija djela:

  1. Prometejevo okivanje
  Vlast, Sila i Hefest vode Prometeja da ga prikuju uz stijene i da ga
  izoliraju od svijeta. Hefest nema baš preveliku volju da prikuje nevinu
  žrtvu koja je optužena pod kaznom da je pomagala ljudima, ali ga ipak
  okuje.

  2. Dolazak Okeanida
  Okeanide dolaze i govore Prometeju kako su one uz njega i kako ?e mu
  uvijek pomagati. Na njihov upit zašto je okovan, dobile su ve? poznati
  odgovor da je razlog taj što se Zeusu nije svi?alo njegovo pomaganje
  ljudima.

  3. Dolazak Okeana
  Okean dolazi i govori Prometeju da mu je on prijatelj i da ?e uvijek stati
  na njegovu stranu, ali da bi ipak bilo pametno poslušati Zeusa i prikloniti
  se njegovim zakonima, a uza sve to živjeti bez problema. Prometeju se
  Okeanovo razmišljanje uop?e ne svi?a.

  4. Dolazak Ije
  K Prometeju dolazi Ija, nesu?ena Zeusova žena, koja je razo?arana
  svojom sudbinom i traži od Prometeja pomo? koju ?e dobiti u kazivanju
  svoje daljne sudbine. Prometej joj je rekao da je njegovo oslobo?enje u
  rukama njenih i Zeusovih nasljednika.

  5. Hermo u prepirci sa Prometejem
  Po nagovoru Zeusa, k Prometeju dolazi Hermo, glasnik i sin Zeusov, ne bi
  li doznao tajnu o Prometejevom oslobo?enju. Prometej to nije nikako htio
  odati i Hermo je otišao uz napomenu Prometeju da ?e doživjeti nesretan
  završetak.

  6. Bezdan
  Ostvarila se Hermova procjena budu?nosti. Po?eo je užas: vihori, munje,
  gromovi; oblaci se vuku nebom, zemlja se trese. I rije?i su postale djelom.
  Stijene su se po?ele urušavati. Bezdan proguta sve.

  Analiza likova:
  Prometej
  On je jedini od bogova koji se toliko približio ljudima da mu je bilo lako
  pripisati i ljudske osobine. Zato je i njegova patnja bliža ljudima i može
  ganuti. Napušten od Zeusa, ljudski je rod bio osu?en na neznanje i bijedu.
  Prometej je ljudskom rodu donio vatru, izvor obrta i blagostanja. Pou?io je
  ljude u obrtu i tako im osigurao sredstva za život. Njegovao je i ljudski
  umni razvoj i time otvorio put prema napretku. Titan Prometej,
  predstavnik starijeg pokoljenja bogova, u?inio je sve to na vlastitu
  pogibao predvi?aju?i oštru Zeusovu reakciju. Po tome je Prometej, prema
  Eshilu, dobro?initelj i spasitelj koji sam sebe žrtvuje da bi spasio one koje
  iskreno voli. Njegov ?in ga izjedna?uje sa idejom svih religija koje su baš
  takav lik postavile pred svoje vjernike. Slobodoljubivi Prometej, kojemu su
  i najstrašnije muke draže od ropstva, postao je utjelovljenje razuma i
  borac protiv svake sile koja ho?e zarobiti ljudski duh. Postao je simbol
  borbe za oslobo?enje i napredak ?ovje?anstva. Zato je prometejska misao
  uvijek aktualna.

  Zeus
  On je bio bog bogova, tj. imao je vlast nad svima. On nije mogao trpjeti
  da mu se netko suprostavlja. Vodio je svoj zakon vladanja. Mrzio je
  ljudsku populaciju i želio je istrijebiti ljude i na njihovo mjesto staviti
  društvo koje bi on napravio. Zeus je tiranin koji dolazi na vlast poslije
  revolucije i nastoji u?vrstiti apsolutisti?ku vlast. Sve mora biti podre?eno
  njegovim zakonima. On je spreman vladati silom i terorom. Zato se
  njegova vlast oslanja na krvnika i na mu?enje. Tek kasnije, u?e?i se na
  vlastitim pogreškama, i Zeus je došao do spoznaje da sila ra?a silu i da
  može vladati nad drugima samo onaj koji je sposoban biti gospodarom
  svojih strasti. Zeus je smatrao da se Prometej malo previše udaljio od
  njegovih zakona, i zato je bio kažnjen sramotnom kaznom. Ipak, kada se
  trebalo obra?unati sa Prometejem, Zeus nije došao osobno, ve? je poslao
  nekog od svojih sluga. Zbog nekih Zeusovih reakcija, mogli bi ga prozvati
  ?ak i kukavicom, a ne ga samo hvaliti. Vlast mu zasigurno nije bila
  oduzeta samo iz jednog jedinog razloga, a taj je da su bogovi u Zeusovoj
  službi i ljudi u ono vrijeme vrijeme previše strahovali od bogova i bojali su
  im se suprotstaviti. U knjizi doznajemo kako je Zeus tek kasnije shvatio
  da ne radi dobro za dobrobit svega. To zna?i da je u njemu ostalo i ono
  malo dobroga što je potaknulo njegov moralni preobražaj.

  Hefest

  Sin Zeusov, on je jedan od dvojice Zeusovih sinova iz ovoga djela.
  Po mojem mišljenju njegov karakter je mnogo bolji nego karakter Herma,
  drugog Zeusovog sina. Hefest nije okrutan. Dokaz za to je njegovo
  sažaljevanje nad Prometejem prije nego ga je morao prikovati. Da uza
  njega nije stajao Vlast, sluga Zeusov, Prometej možda nikada ne bi bio
  prikovan. Hefest je vrlo osje?ajna osoba, koja osje?a prema mnogim
  osobama ljubav i sažaljenje. Njemu je bilo žao ljudi kada ih je njegov otac
  Zeus htio istrijebiti. On bi možda bio i sasvim suprotnog karaktera od
  Zeusa da u njemu nije prevladao strah od oca. Bez ikakve sumnje
  možemo slobodno re?i da je Hefest u “Okovanom Prometeju” pozitivna
  osoba.

  Hermo
  Sin Zeusov, on nije samo obi?an Zeusov glasnik, ve? je on i Zeusov sin
  koji strastveno brani oca. Za njega je Prometej poguban sofist i
  revolucionar koji ugrožava ?itav Olimp. Zato se on i obra?a Prometeju
  izazovnim i uvredljivim rije?ima, što se pokazalo da nije pravi na?in
  saznavanja tajne od Prometeja. Za karakterizaciju Herma najbolje bi ga
  bilo usporediti sa Hefestom, tako?er Zeusovim sinom. Za razliku od
  Hefesta koji se sažalijeva nad Prometejem, ovaj ne pokazuje niti malu
  dozu sažaljevanja nad njim. Dapa?e, on pokazuje vrlo veliku okrutnost
  prema njemu i iskorištava svoj status na vrlo loš na?in. Herma nije uop?e
  bilo briga za ljude, a najve?i razlog toga je veliki strah od Zeusa.
  Hermovo razmišljanje zacijelo je bilo da ako bude vjerni i pokorni sluga
  Zeusov, imati ?e vrlo veliki položaj i status i biti ?e mu vrlo ugodno u
  životu. Takvo ponašanje može se nazvati kukavi?kim. Hermo je jedan od
  negativnih likova u ovom djelu.

  Ija
  K?i Inahova, ona je sva poderana, ?upava, neuredna, a na glavi ima dva
  kravlja roga. Ona je još jedna nevina žrtva Zeusove zle ?udi.
  Za?etnica je roda od kojega je morao pote?i Prometejev spasilac.
  Ona je vrlo nježna i naivna i kao takva je žrtva Zeusovog egoizma.
  Njezina sudbina vrlo je sli?na sa Prometejevom sudbinom, ali su im zato
  karakteri uvelike razli?iti. Ija je došla u odre?enim trenucima ?ak i do
  stanja iznemoglosti žele?i se rastati od života na bilo kakav na?in.
  Prometej joj ipak u tim trenucima vra?a volju za život govore?i joj kako ?e
  do?i i kraj te tragi?ne sudbine i po?eti ?e ljepši dio života. Ona ?e
  nesvjesno postati borac protiv svoga neprijatelja Zeusa, pomo?u svojih
  potomaka koji ?e zapravo biti Zeusova djeca. Tako ?e joj se napokon
  ostvariti želja da dobije bitku sa Zeusom.

  Vlast
  Sluga Zeusov, još jedan od negativnih likova ?iji je osnovni cilj služiti
  Zeusu i osigurati si na taj na?in što bolji položaj. On se pojavljuje na
  po?etku tragedije gdje nagovara Hefesta da prikuje Prometeja. Ondje se
  otkriva da pri trenutku kada je Prometej bio okovan nije mogao sakriti
  svoju okrutnu zluradost. Po karakteristikama bismo ga mogli usporediti sa
  Hermom. On nema uop?e svojega mišljenja, jer su sve misli što ih javno
  izrekne Zeus i njegove misli. On je osoba bez autoriteta i bez ikakvog
  razmišljanja za njega možemo re?i da je njegov život podre?en nekome
  drugom, što je, po mojem mišljenju, nešto najteže što ?ovjek može
  doživjeti.

  Okean
  Titan, bog mora, bog koji se u razmišljanjima slaže sa Prometejem
  tj. tako?er drži do toga da ljudi moraju imati barem nekakva prava.
  U tragediji Okean dolazi baš u nezgodnom trenutku kao uslužan savjetnik
  da nagovara Prometeja da se ponizi i pokori Zeusu. Kako je ve? navedeno,
  njegove misli i razmišljanja su gotovo ista kao i Prometejeva koji je
  njegov prijatelj, ali se kod Okeana osje?a puno više osje?aja straha prema
  Zeusu nego kod Prometeja koji uop?e nema tih strahova. U ovom djelu on
  je pozitivan lik jer ima neka razmišljanja sukladna Prometejevim. Za njega
  ne možemo re?i da je negativan lik jer ipak svaka osoba ima pravo da
  osje?a neke strahove prema nekom, ali ti strahovi ne bi smjeli prije?i u
  trajnu podre?enost toj osobi.

  Okeanide
  K?eri Okeanove, kroz njih je Eshil umjetni?ki prikazao mlade i nježne
  djevojke pune osje?aja. Njihova ljupkost i svježina pune su mladena?ke
  naivnosti i draži. No ljupkost Okeanida ima i loše strane. One smanjuju
  Prometejevu hrabrost i otpor time što mu savjetuju pokornost.
  Uporno isti?u da je svaki otpor uzaludan i da je Zeus neumoljiv.
  Te naivne djevojke nisu svjesne da svojim postupkom postaju štetne.
  ?ini se kao da je pjesnik htio prikazati kako ženska nježnost može katkada
  biti pogubna za mušku odrješitost. No kao kontrast Prometeju Okeanide
  ja?e isti?u neslomivu Prometejevu volju.

  Jezik i stil:
  Struktura ove Eshilove tragedije vrlo je jednostavna. Radnja je
  usredoto?ena na jednu situaciju ili doga?aj, a on mora biti strašan da
  potrese dušu ?itaoca. U po?etku drame pjesnik stvara atmosferu i opširno
  tuma?i ?injenice, a završni prizori puni dramatike nezadrživo idu prema
  raspletu - katastrofi. Likovi su vrlo jednostavni, dani u nekoliko grubljih
  poteza, sugestivno i snažno. Istaknuto mjesto imaju zborske pjesme.
  U njima pjesnik otkriva svoje duboke filozofske misli. On je stvaratelj
  dramskog jezika i stila. Jezik mu je sve?an i bogat originalnim i smionim
  metaforama, a stil bujan i uzvišen. Toplom simpatijom prati svoje likove u
  agoniji njihovih strasti. Hranjen iskustvom prošlosti i posve predan
  sadašnjosti, Eshil je obnovio mit i stvorio likove izvanredne snage.
  Temeljna problematika, koju Eshil razvija u prikazivanju ljudske sudbine i
  patnje, sastoji se u to?nom utvr?ivanju odnosa izme?u krivnje i kazne,
  izme?u božanske osvete i slobodne ljudske volje. Eshilov pogled na život
  temelji se na iskrenom i dubokom suosje?anju za ljudske patnje.
  To je poezija patni?kog ?ovje?anstva, koje kroz svoje postupke i trpnje
  traži smisao i apsolutnu vrijednost.

  Stilska izražajna sredstva koja su upotrebljavana su:
  - poredbe - ”…i stoga ?eš na ovoj stijeni da ko stražar bdiš”
  “O jao, kakav li to ?ujem šum, kao od ptica, i ljulja se zrak.”
  - personifikacije: ”…sa hrastom zbori krast i jasan im je glas…”
  - epiteti: neumolna, ?estit, ?vrsto, silni, , promišljeni, brz, laganih,
  prikovan, draži

  Dojam o djelu:
  Kada sam u školskoj knjižnici posudio knjigu “Okovani Prometej” da je
  pro?itam kako bih o njoj napisao referat, moje mišljenje je bilo da nisam
  mogao dobiti gore knjige od nekakvog Eshila iz Gr?ke. Još odavno su
  poznate pri?e kako je svaka knjiga koju je napisao gr?ki pjesnik jako
  dosadna i najbolje ju je ne pro?itati. Uzeo sam knjigu i po?eo ju ?itati sa
  mukom. Ta muka nije bila u knjizi ve? u meni, jer su na mene utjecali
  svakakvi komentari osoba sa strane. Premda je ova knjiga tragedija
  pisana u stihu, ipak nije teška za ?itati. ?itaju?i je malo duže možete se
  lako i uživiti u njoj. Nakon ?itanja posljedice su bile suprotne mojim
  razmišljanjima. Naime, ja sam mislio kako nakon ?itanja ne?u znati baš
  ništa od sadržaja. To se nije ostvarilo i razumio sam ve?inu sadržaja.
  Mislim da je ovo djelo vrlo dobro, ali da se za referat ili lektiru ne bi
  trebalo ?itati u stihovima, ve? bi se trebao napraviti posebna knjiga sa
  istim sadržajem, ali napisana u obliku proznoga teksta. Drama je ina?e
  dosta dobra, premda bih uvijek ra?e uzeo u ruke neki zanimljiv roman.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •