Results 1 to 3 of 3

Thread: Homer - Odiseja - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Homer - Odiseja - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Homer - Odiseja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HOMER: ODISEJA

  Bilješke o piscu:
  Tko je Homer? Na ovo pitanje ne može se pouzdano odgovoriti jer o
  Homeru nemamo iz starine vjerodostojnih vjesti. Njega u?eni ljudi
  smatraju ne samo najve?im starogr?kim pjesnikom, ve? i za?etnikom
  europske književnosti, jer su djela koja su se sa?uvala pod njegovim
  imenom najstarija od svih u europskoj književnosti. On je svoju li?nost
  podredio svom umjetni?kom cilju. Nije ovo usamljen slu?aj u svjetskoj
  književnosti da je pjesnik nekog velikog književnog dijela ostao nepoznat.
  Upravo je zbog toga mašta ?italaca stvarala o Homeru razli?ite
  konbinacije. To je uzrok da se ne može sa sigurnoš?u tvrditi gdje se
  Homer rodio i kada, a ni to je li uop?e postojao pjesnik s tim imenom.
  Mnogi su gradovi polagali pravo na to da budu Homerova domovina.
  Sedam se gradova takmi da su rodno mjesto Homera: Smirna, Rod,
  Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena. Po nekim podacima iz Odiseje, kojima
  se dodiruju neki doga?aji i politi?ke i trgova?ke povijesti, a koji sežu u
  7. st. pr. n. e., moglo bi se zaklju?iti da je Homer starosti tih doga?aja ili
  nešto mla?i od njih. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je
  pjevao do kraja života. Po onome što predaja kaže mogli bismo Homera
  usporediti s našim narodnim pjeva?ima koji su išli od mjesta do mjesta,
  pjevali pjesme o junacima i tako zasluživali za svoj kruh. Iz Odiseje bi se
  moglo zaklju?iti da je njen pjesnik pripadao aristrokraciji, jer je prožet
  njezinim duhom i pogledima.

  Bilješke o djelu:
  Glavini lik ovog djela je Odisej. Njegova domišljatost i realisti?an duh vide
  se u Polifemovoj pe?ini. U mnogim prigodama u Odisejevu se zna?aju
  otkrivaju neke crte koje su glavno oru?e trgovaca, a to su: hladnokrvnost,
  prora?unatost, rasu?ivanje i laž. On se njima obilato služi i onda kada bi
  najhladnokrvniji ?ovjek izgubio svoj mir i podlegao nagonu srca, a i onda
  kada to ne zahtijevaju okolnosti. On zna npr. da ?e u kobnom susretu s
  Skilom morati izgubiti šestoricu drugova i da ?e njihova smrt biti na neki
  na?in zalog za spasenje ostalih. On to prihva?a jer drugog izlaza nije bilo,
  a od prijatelja krije taj strašan ?as. Za razliku od Ilijade koja je ratni ep,
  Odiseja je mirnodobski ep.
  Odiseja je odraz gr?kog društva na prijelazu iz rodovske zajednice u
  robovlasni?ki društveni sistem. Ona ima ogromno zna?enje za pru?avanje
  tog perioda razvitka društva, njegova na?ina života i mišljenja. U Odiseji
  je vrlo vjerojatno odražena ta faza društvenog razvitka u svim odnosima.
  Da nisu sa?uvane Odiseja i Ilijada, mi ne bi mogli u potpunosti shvatiti
  religiju starih grka, njihovu literaturu niti umjetnost. U Ilijadi i Odiseji
  najpotpunije je izražena gr?ka mitologija, koja je bila neiscrpno vrelo za
  gr?ku umjetnost.

  Tema: Život i pustolovine Odiseja

  Ideja: Ljubav i borba na kraju uvijek pobje?uju

  Kratki sadržaj:
  Odiseju, znamenitom gr?kom junaku i kralju Itake na povratku iz Troje
  zameo se svaki trag. Na Itaci se pronio glas da je nastradao, pa su
  nagrnuli prosci Penelopi, njegovoj ženi mole?i je da po?e za jednog od
  njih. Njoj nije do udaje a prosci su zbog toga nestrpljivi, nasrtljivi i drski.
  U Odisejevu domu po?inju svakakve nezgode. Prosci se goste i zabavljaju,
  i tako rasta?u Odisejevu domovinu. To traje ve? ?etvrtu godinu. Kona?no
  su se bogovi sažalili nad Odisejem i odlu?ili da prekinu njegova stradanja.
  U tome velika udjela ima božica Atena, koja uvijek uska?e u pomo?
  Odiseju kad se na?e u nevolji. Na skupštini bogova Atena se zauzela za
  Odiseja. Odisej se zamjerio bogu Posejdonu što mu je zaslijepio sina
  Polifema. Zbog toga mu prije?i da se vrati ku?i. Kako Posjedon nije bio na
  skupštini, bogovi odlu?e da se nakon 20 godina Odisej vrati ku?i.
  Atena odmah oti?e do Telemaha i naredi mu da sazove narodnu skupštinu
  i da zaprijeti proscima, što Telemah i u?ini. Prosci ga izruguju i ne žele
  oti?i iz njegove ku?e sve dok se njegova majka ne odlu?i za jednog od
  njih. Telemah kre?e na put da sazna nešto o ocu Odiseju. Atena je
  preobražena u Mentora odvela Telemaha do Pigena da na?e Nestora.
  Nestor nije mnogo rekao nego ga uputi Menelaju. Na Olimpu bogovi
  ponovno vije?aju. Atena je ponovno potakla pitanje Odisejeva povratka.
  Odlu?eno je da se Odisej napokon vrati ku?i. Hermon, glasnogovornik
  bogova, obavijesti Nimfu o odluci bogova radi koje je i došao.
  Kalipsa po?e Odiseju saop?iti odluku bogova. Odisej je u prvi mah mislio
  da se radi o još jednoj varci, a tek je onda uvidio da Kalipsa govori istinu.
  Odisej je u svom daljnjem putovanju imao još dosta poteško?a. Odisej je
  došao do feni?ana koji su priredili gozbu u njegovu ?ast. Odisej je
  feni?anima ispripovijedao sve o svojim mukama i patnjama.
  Pripovijedao im je o Kiklopu kojeg je oslijepio i zbog kojeg je kažnjen od
  boga Posejdona. Pri?ao im je o Kirki koja je njegove prijatelje pretvorila u
  svinje, a na kraju im povratila ljudski oblik, a Odisej i prijatelji su ostali
  kod nje godinu dana. Tada im je ispri?ao o mrtva?kom carstvu gdje vidje
  majku za koju ne zna da je umrla. Ispri?ao im je o sirenama koje su
  svojom pjesmom izmamile svakog mornara koji onuda pro?e. Govorio je o
  strašnoj Skili i Ohalijevom govedu. Nakon dugog razgovora Odisej krene
  na put u Itaku. Feni?ani ga usnulog odvedu do Itake. Atena je Odiseja
  prerušila u ružnog starca tako da ga nitko na Itaki ne prepozna. Tada ga
  uputi kod Eumeja. Eumej lijepo primi starca ne znaju?i da je on njegov
  gospodar. Eumej je govorio lijepih stvari o Odiseju. Odisej odlu?i da sada
  ovako prerušen sazna o odanosti sluškinja. Atena ode do Telemaha da ga
  obavijesti da brzo do?e ku?i. Telemah se vrati ku?i u tajnosti i tad
  prepozna svog oca Odiseja. Atena, Odisej i Telemah zajedno planiraju
  napad na prosce. Odisej odlazi prerušen u ku?u gdje ga prepoznaje
  služavka po ranjenoj nozi. Na kraju ipak do?e do pokolja prosca, ali kraj
  je sretan jer Penelopa prepoznaje svog muža nakon mnogo godina.

  Analiza likova:
  Odisej
  Kralj Itake, glavni lik istoimenog djela. Odisej se odlikuje hrabroš?u,
  domišljatoš?u i strpljivoš?u. On je vrlo hrabar i pametan ?ovjek i po tome
  je bio poznat u cijelom kraljevstvu i šire u svijetu. Mnogi su samo na
  izgovor njegovog imena osje?ali strah. On je uz to bio i vrlo osje?ajan
  ?ovjek velikog srca.

  Penelopa
  Odisejeva žena, izmorena od tuge i o?aja zbog gubitka voljenje osobe.
  U proteklih 20 godina mnogo puta je bila u zabludi o povratku Odiseja
  tako da u prvi mah nije prepoznala svog muža. Ovog puta je htjela biti
  mudra i postavlja Odiseju zamku. Na kraju ipak u starcu prepoznaje svog
  Odiseja. Penelopa je bila uvijek ?vrsta žena i nije dala da je prosci zavedu.

  Telemah
  Sin Odisejin i Penelopin, bio je vrlo mlad kad je morao postati glava ku?e.
  Vrlo je neiskusan i slab da se suprostavi mnogim proscima koji su nemilice
  trošili njihovo imanje. Po Ateninu savjetu odlazi sam u svijet da traži svog
  oca za kojeg ne zna je li živ ili mrtav. Telemah dobro obavlja svoj posao,
  ponio se hrabro i odlu?no i zajedno sa svojim ocem uništava prosce.

  Atena
  Bila je božica mudrosti. Velika zaštitnica Odiseja i njegove obitelji.
  Trudila se pomo?i Odiseju i njegovu sinu u bilo kojoj situaciji. Na kraju se
  njezina velika ljubav i trud isplatila jer je Odiseju vratila obitelj i život.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Homer - Odiseja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HOMER: ODISEJA

  Bilješke o piscu:
  Homer ili Homeros živio je oko 800. g. pr. n.e. Homeru se u antici
  pripisalo autorstvo Ilijade i Odiseje, kao najpoznatiji i zapravo jedini
  spomenici tog vremena. Sumnja se da je Homer napisao potpuno oba
  spjeva jer je bio slijep i jer se vide vidljivi ispravci drugih pjesnika na
  samim djelima. Osim Ilijade i Odiseje Homer je pisao niz "kikli?kih epova"
  s trojanskom ili tebatanskom tematikom, zatim tkz. homerske himne
  bogovima, šaljiv spjev Batrahomiomahija (Boj žaba i miševa), ali na kraju
  su mu poricali sve osim Ilijade. O Homerovom životu nema pouzdanih
  podataka ali zna se da najvjerovatnije potje?e iz Smirne u Maloj Aziji,
  i da je živio izme?u 900. i 700. g. pr. n.e. Krajem 18. st. razvila se sumnja
  za njegovim postojanjem zbog tzv. "homerskog pitanja", a taj problem do
  dana današnjeg nije potpuno rješen. Prevladava mišljenje o
  tzv. unitarizmu tj. da je jedan ljudski genije u to vrijeme spojio sve
  dotadašnje pri?e u ta dva epa, i to Ilijadu u mla?im danima, a Odiseju u
  starijim danima. Po detaljnjoj tematici, po preciznosti likova i njihovih
  osje?aja i mišljenja, po njihovom dotadašnjem mišljenju na svijet i na
  bogove, Ilijada i Odiseja pripada najve?im kulturnim i umjetni?kim
  tekovima ?ovje?anstva. Te knjige su kasnije imale i veliki utjecaj na razvoj
  anti?ke i europske književnosti. Ostale su nenadmašene uzorom na ostalu
  epsku literaturu. Oba epa su pisana heksametrom. Ilijada sadrži 15 696,
  a Odiseja 12 103 heksametara. Aleksandrijski su ih filozofi podijelili na 24
  knjige prema broju slova gr?kog alfabeta.

  1. pjevanje - “Kikonci i Lotofazi”
  Odisej je kralj kršnog otoka Itake u Jonskom moru. Od svih Grka Odisej je
  najviše lutao na povratku ku?i. Odisej je sa svojih dvanaest brodova
  krenuo iz Troje ali ga je odmah jaki vjetar odvukao prema sjeveru na
  tra?ku obalu. Tamo je sa svojim ljudima provalio u kikonski grad Izmar.
  Muškarce su pobili a žene i ostali plijen su podijelili. Odisej je htio da
  odmah otplove ali ga njegovi ljudi nisu poslušali. Pobjegli kikonci sa
  svojim susjedima navale na Odisejeve ljude. Odisejevi ljudi brzo usko?iše
  u la?e i po?evše bježati. Iz svake la?e umrlo je po šest vojnika.
  Nakon toga jedno dulje vrijeme mirno su plovili morem, kad odjednom
  jedna velika oluja sa sjevera polomi im jedrenice i jedra im rastrga u
  komade. Morali su mukotrpno veslati kako bi stigli do kopna. Trebalo im je
  dva dana da poprave brodove. Nakon toga razapeli su nova jedra i
  otplovili prema jugu. Odmah kraj rta Maleja tj. blizu Itake zapuha jak
  vjetar koji ih je odveo daleko od domovine na otvoreno more. Devet dana
  ih je bura nosila, a tek deseti dan dospjeli su na obalu Latofaga. Tamo su
  živjeli ljudi koji su se hranili lotosovim plodom. Taj lotosov plod bio je sla?i
  od meda, i imao je ?arobnu mo?. Ta ?arobna mo? nije bila dobro?udna
  nego zlo?udna jer svatko tko ga okusi nije se više želio vratiti ku?i nego
  samo ostati u toj zemlji. Odisejevi ljudi su okusili taj plod. Odisej je morao
  silom odvesti svoje ljude la?ama, a oni su se opirali i plakali.

  19. pjevanje - "Odisej i Penelopa - Pranje nogu"

  Odisej osta u dvorani da ?eka Penelopu. Penelopa si?e iz svoje sobe i
  sjedne na stolicu kraj ognjišta. Došle su i sluškinje da raspreme stolove i
  pobrinule su se da ponovo bude svjetla i topline. Sluškinja Melanta stane
  po drugi put grditi Odiseja. Ona ga stade tjerati iz dvora. Na to Odisej
  odgovori “Kako bi ti bilo kad bi i tebe bogovi kaznili”? Kad je Penelopa ?ula
  razgovor izgrdi sluškinju i stadoše razgovarati o svome mužu kojeg ?eka
  ve? mnoštvo godina (nije znala da taj muž kojeg tako dugo ?eka stoji
  ispred nje). Odisej joj po?ne opisivati nestvarne doga?aje kao ugoš?ivanje
  na otoku Kreti. Opisao je vrlo detaljno njegovu odje?u. Penelopa je samo
  plakala. Penelopa tako ugosti svog prijašnjeg muža ne znaju?i zapravo da
  je to on. Ona mu ponudi i pranje nogu ali on prista samo pod uvjetom da
  to bude jedna starija sluškinja. Pri pranju nogu stara dadilja prepozna
  Odiseja po ožiljku iznad desnog koljenom. Vepar je zadro zubom u meso
  Odiseju ve? u mladim danima. Odisej je zamolio dadilju de ne oda njegovu
  pravu li?nost jer bi moglo do?i i do ozbiljnih problema. Starica uzme novu
  vodu i ne proizusti ni jednu rije?. Nakon toga Odisej ponov zapo?e pri?ati s
  Penelopom koja mu govori o jednom snu u kojem vidi skori dolazak muža.
  Kraljica na kraju razgovora zaželi strancu laku no? i ode u svoje odaje.

  21. pjevanje - "Napinjanje luka"
  Penelopa uze lijepi mjedeni klju? s bjelokosnom drškom i ode uz pratnju
  sluga po Odisejev luk i tobolac (Spremište za strijele). Penelopa izjavljuje
  da ?e oženiti samo onoga koji ?e uspjeti nategnuti Odisejev luk i ?ija ?e
  strijela pro?i kroz svih dvanaest sjekira. Prosci stadoše gledati luk sa
  zaprepaštenjem. Antinoj predlaže redoslijed kojim ?e prosci pokušati
  nategnuti luk i ?ija ?e strijela pro?i svih dvanaest sjekira. Odisej priznaje
  smo govedaru i svinjaru svoju pravu li?nost kako bi od njih dobio pomo?
  da pokuša i on to u?initi. Niti jedan prosjak nije uspio izvršiti zadani
  zadatak. Odisej moli jedan pokušaj ali mu se svi protive. Na kraju Odisej
  svojom lukavoš?u i pomo?u njegova sina Telemaha uspijeva dobiti jedan
  pokušaj. Niti jedan prosac ne vjeruje u njegovu snagu i uspješnost.
  Odisej bez ikakve ve?e muke nategne luk uz veliko o?aranje prosaca,
  postavi strijelu i razapne ju kroz svih dvanaest sjekira. Odisej namigne
  sinu da do?e do oca s oružjem kako ga nitko ne bi mogao napasti.
  Odisej tako zapo?inje ve?eru.

  24. pjevanje
  - Pošto je Odisej ubio prosce Hermija ih vodi u podzemni svijet k Aidu
  - Oni nalete na Agamemnonovu i Ahilejevu dušu
  - Amfimedonova duša govori Agamemnonovoj kako se Odisej vratio ku?i i
  pobio prosce
  - U to vrijeme Odisej ode do svog oca Laerta u nadi da ?e ga prepoznati
  - Kaže mu da je to on i da je pobio prosce
  - Zatim odu u ku?u na ru?ak i svi se pozdrave ali Eupid digne ustanak
  zbog ubijenih prosaca
  - Nakon što Odisej rani Eupida Atena prekine rat i pomiri Odiseja sa
  njegovim narodomSimilar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Homer Simpson osvojio zlatnu medalju na ZOI
  By N3ssaya in forum Humor i zabava
  Replies: 2
  Last Post: 21. 02. 2010, 23:26
 3. Homer - Ilijada - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 03. 01. 2009, 01:08
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •