Results 1 to 3 of 3

Thread: Antonie de Saint Exupery - Mali princ - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Antonie de Saint Exupery - Mali princ - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ANTONIE DE SAINT EXUPERY: MALI PRINC

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Antonie de Saint Exupery - Mali princ - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ANTONIE DE SAINT EXUPERY: MALI PRINC

  Bilješke o piscu:
  Antoine de Saint Exupéry rodio se 1900. godine u Lyonu, Francuska.
  Izgubio je oca kad su mu bile samo ?etiri godine, a sa sedamnaest gubi
  mla?eg brata, što ga se bolno dojmilo. S njim i sa sestrama proveo je
  neobi?no, skrovito i snovito djetinjstvo, o kojem ?e jednom kasnije
  napisati: «Potje?em iz djetinjstva kao što netko poti?e iz neke zemlje.»
  Odano je volio svoju majku; pisma koja joj je uputio ?init ?e poslije
  njegove smrti posebnu knjigu.

  Antoine de Saint Exupéry prvi put leti 1912. godine. Bavio se
  matematikom i tehni?kim izumima. Ve? u njegovim ranijim djelima
  «No?ni let» (nagrada «Femina», 1931. godine) i
  «Zemlja ljudi» (Grand-Prix Francuske akademije, 1939. godine) nazire se
  bi?e svjetlosti – Mali princ. Antoine de Saint-Exupéry slijedit ?e svoga
  zvjezdanog junaka i doslovno. Godinu dana nakon objavljivanja knjige taj
  ?e ?ovjek mira sudjelovati u ratu lete?i u izvi?a?kom avionu. Nestaje nad
  Sredozemljem 31. srpnja 1944.

  Književni rod:
  Epika

  Književna vrsta:
  Suvremena bajka

  Mjesto radnje:
  Pustinja - Citat: «Tako sam živio sam, bez ikoga s kime bih mogao iskreno
  porazgovarati, sve dok prije šest godina nisam doživio
  kvar, u pustinji Sahari.»

  Vrijeme radnje:
  Šest godina prije nego što je napisana knjiga - Citat:
  «Otada je, dakako, prošlo šest godina…»

  Tema:
  Mali princ putuje kako bi upoznao i shvatio sebe i svoju ružu

  Ideja:
  Ljudi su osamljeni, oholi, otu?eni od drugih, ali još uvijek postoje oni koji
  vjeruju da se svijet može promijeniti.

  Kratki sadržaj:
  Pisac je jednom kad je imao šest godina nacrtao zmijskog cara kako guta
  slona. Izgledalo je kao šešir. Odrasli su mu rekli da se okani crtanja. Tako
  je odlu?io postati pilot. Jednom dok je letio nad Saharom, nešto mu je bilo
  puklo u motoru. Pokušao je sam obaviti taj težak popravak. Imao je vode
  za osam dana. Zaspao je. Probudio ga je neobi?an glasi? koji ga je molio
  da mu nacrta ovcu. Nacrtao mu je, da ga iskuša, zmijskog cara.
  Prepoznao ga je. Na kraju mu je nacrtao ovcu u kutiji. Tako je upoznao
  Maloga princa. Objasnio mu je da je ta stvar avion i da leti. Mali princ mu
  je rekao da je s drugog planeta. Pilot je zaklju?io da je mali princ s
  asteroida B-612. Dje?ak mu je još otkrio da je njegov planet jako mali i da
  na njemu rastu baobabi. Volio je gledati zalaske sunca. Petog dana Mali
  princ upita da li ovce jedu grmlje. Pilot mu odgovori da da. Dje?ak zaklju?i
  da onda jedu i cvije?e. Mali princ je imao ružu. Ona je zahtijevala da ju
  stavi pod stakleno zvono. Jako ju je volio. Odlu?io je krenuti na put ne bi li
  shvatio sebe i svoju ružu. Temeljito je o?istio svoje vulkane. Oprostio se s
  ružom. Po?eo je posje?ivati druge planete. Na prvom je bio kralj. Mislio je
  da vlada svime, cijelim svemirom. Malog je princa nazvao svojim
  podanikom. Htio ga je imenovati ministrom pravosu?a, veleposlanikom
  itd. Mali princ je mislio da su odrasli ?udni i krenuo dalje. Na drugom
  planetu je živio umišljenko. Mislio je da je najljepši na svijetu. Tjerao je
  malog princa da mu se divi. Dje?ak je otišao dalje. Na tre?em planetu je
  živio pijanac. Pijanac je pio da zaboravi da se stidi toga što pije. Mali princ
  ode dalje. Na sljede?em planetu je živio poslovni ?ovjek. On je brojio
  zvijezde i ''posjedovao'' ih. Mali princ ode na peti planet na kojem je živio
  nažiga? koji je svako malo palio svjetiljku. Na njegovom planetu dani traju
  jednu minutu. Ovaj mu se svidio, ali Mali princ ode dalje. Na šestom
  planetu je živio zemljopisac koji je princa smatrao izvi?a?em. Savjetovao
  mu je da ode na planet Zemlju. Tako je mali princ došao na Zemlju. Pao
  je u pustinji u Africi. Sreo je zmiju i pri?ao s njom. Prešao je pustinju i
  došao u vrt pun ruža. Pojavila se lisica. Sprijateljio se s njom. Rekla mu je
  na rastanku da se dobro vidi samo srcem. Bitno je o?ima nevidljivo. Sreo
  je skretni?ara, trgovca. Pilot mu je osmoga dana rekao da ?e oni umrijeti
  od že?i. Krenuli su prema izvoru. Naišli su na studenac. Mali princ mu je
  rekao da tu mora ostati, da je sutra godišnjica njegova boravka na Zemlji.
  Vra?ao se na ono mjesto gdje se bio spustio na Zemlju. Sutradan kad se
  pilot vra?ao, Mali princ je sjedio na zidu. Popeo se na njega da pobjegne
  od zmije. Kad je on prišao mali se princ spustio dolje. Pilot mu je rekao da
  je uspio popraviti motor. Mali princ mu je rekao da mu je drago što se
  sada može vratiti ku?i jer se i on no?as vra?a svojoj ku?i, samo to se
  osje?ao odgovornim za svoju ružu. Prvo je pored njegova gležnja
  bljesnula žuta zmija. Potom je Mali princ pao, polako. Ono što je pilotu
  ostavio za uspomenu je smijeh bezbrojnih zvijezda na no?nome nebu,
  koje se smiju glasom Malog princa svaki put kad pogleda gore.

  Kompozicija djela:
  Uvod: Mali princ dolazi na Zemlju i upoznaje pilota.
  Zaplet: Mali princ pri?a pilotu o svojoj ruži i obilasku planeta.
  Vrhunac: Mali princ i pilot idu prema izvoru.
  Mali princ mu govori da mora i?i ku?i.
  Rasplet: Mali princ odlazi.

  Fabularni tijek:

  1. Pisac je sa šest godina nacrtao zmijskog cara sa slonom
  2. Jednom mu se avion srušio u pustinji Sahari
  3. Tako je upoznao maloga princa
  4. Mali princ mu pri?a o svom planetu i ruži
  5. Mali princ odlazi na druge planete
  6. Dolazi na Zemlju i upoznaje lisicu
  7. Osmi dan on i pilot odlaze do izvora
  8. Mali princ mu govori da mora oti?i
  9. Oprašta se s njim i govori da ?e se smijati sa svoje zvijezde
  10. Mali princ ne?ujno odlazi

  Analiza glavnih likova:
  Mali princ
  Pisac ga je nacrtao, zlatne je kose, u prin?evskoj odori je s ma?em u ruci,
  lijepo se smije, ne odgovara na pitanja, dobar je i pošten

  «Pri?e li vam tada dje?ak, nasmije li se, bude li imao zlatnu kosicu, ne
  odgovori li vam kad ga nešto zapitate, odmah ?ete se dosjetiti tko je.»

  Pisac
  Leti (pilot je), volio je crtati, nije shva?ao odrasle, odnosno oni nisu njega shva?ali.

  Citati:
  «Pokazivao sam svoje remek-djelo odraslima i pitao ih plaše li se moga
  crteža!»
  Odgovarali su mi: «Zar da se plašimo šešira?»
  Moj crtež nije prikazivao šešir. Prikazivao je zmijskog cara kako guta
  slona.»
  «Dugo sam živio me?u odraslima. Vidio sam ih posve izbliza. To nije bitno
  popravilo moje mišljenje o njima.»

  Sporedni likovi:
  Ruža, lisica, ljudi na planetima

  Jezik i stil:
  Jezik i stil ove pri?e su jednostavni. Ispri?ana je jednostavnim dje?jim
  jezikom i daje nam mnoge poruke. Ovo je velika pri?a o prijateljstvu i
  ljubavi. Stil se odlikuje slikovitoš?u i mudrim izrekama.

  Stilska sredstva:

  Epiteti:
  Prekrasna, istinita, zmijski, drvena, neobi?an, slikarsko, naseljen, smrtna,
  maleno, mladi.

  Onomatopeje:
  «I voljela bih šum vjetra u žitu…»
  «…kao što stenje stari vjetrokaz koji je vjetar odavno zaboravio.»

  Usporedbe:
  «Kretanje takve vojske bilo je uskla?eno kao u baletu.»
  «Idu kao da ih vjetar nosi.»
  «…?ini se kao da su rogovi…»

  Kontrasti:
  «…letio sam amo-tamo po svijetu.»
  «Otpremam vlakove koji ih odvoze, ponekad desno, a ponekad lijevo.»

  Personifikacije:
  «Mali princ nije mogao obuzdati divljenje:
  - Kako ste lijepi!
  - Zar ne? – umiljato odvrati ruža.»

  «Izgledat ?e ti kao da se sve zvijezde smiju.»

  Dojam o djelu:
  Bajka Mali princ mi se jako svidjela jer je jednostavna.
  To je pri?a o malom dje?aku koji putuje s planeta na planet
  kako bi upoznao i shvatio sebe i svoju ružu

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Antonie de Saint Exupery - Mali princ - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ANTONIE DE SAINT EXUPERY: MALI PRINC


  Bilješke o piscu:

  Antoine de Saint Exupery se rodio 1900. god. u Lyonu. Izgubio je oca kad
  mu je bilo ?etiri godine, a sa sedamnaest gubi mla?eg brata. Antoine de
  Saint Exupery postaje pilotom i sudjeluje u drugom svjetskom ratu.
  Napisao je mnogo djela:”Pošta za jug”, “No?ni let”, “Zemlja ljudi”, “Ratni
  pilot”, “Tvr?ava” i alegorijsku pri?u “Mali princ”. Godinu dana nakon
  objavljivanja Malog princa, tj. 31. srpnja 1944. god., lete?i u izvi?a?kom
  avionu nestaje nad Sredozemljem.

  Tema:
  Prin?eve zgode i nezgode na njegovom velikom putovanju.

  Stil:
  Ovo je dje?ji roman.
  Prilago?en je za djecu i pomalo je smiješan prikaz prin?evog života.

  Kratki sadržaj:
  Uvod
  Upoznajemo se s dje?akom koji nam govori o svom neuspjehu sa
  slikarstvom. Odrasli mu savjetuju da se okane slikarstva te da se radije
  posveti ne?em drugom.

  Zaplet
  Dje?ak je nau?io upravljati avionom te je letio po cijelom svijetu. Jednog
  dana je doživio kvar u pustinji Sahari. Bio je tisu?u milja daleko od
  naseljenih krajeva, a imao je vode za nepunih osam dana.

  Vrhunac
  Dje?aka budi neobi?an glasi? koji od njega traži da mu nacrta ovcu.
  Dje?ak dobro protrlja o?i i uvjeri se da ne sanja. Upoznao je Malog princa
  koji mu pri?a o svojim pustolovinama.

  Rasplet

  Dje?ak i princ pri?aju, a princa pogodi munja i on se ne?ujno sruši. Princa
  ugrize zmija i on umre. Dje?ak svoj doživljaj pri?a ostalima.

  Mjesto radnje:
  Prva nezgoda mu se dogodila kad je doživio kvar u pustinji Sahari. Prve je
  ve?eri morao zaspati na pijesku, tisu?u milja daleko od naseljenih krajeva.
  Mali princ je imao ovcu kojoj je kutija služila kao ku?a. Prin?ev rodni
  planet je malo ve?i od obi?ne ku?e. Taj planet se zapravo zvao asteroid
  B-612. Jednog dana se probudio i na planetu našao ružu koju je morao
  stavljati pod stakleno zvono. Na planetu je imao dva živa vulkana, ali i
  jedan ugasli koje je prije odlaska trebao o?istiti. Mali princ je po?eo
  posje?ivati asteroide 326, 327, 328, 329 i 330 ne bili tamo nešto nau?io ili
  pak našao nekakav posao. Na prvom asteroidu je živio kralj. Sjedio je na
  skromnom ali ipak veli?anstvenom prijestolju. Planet na kojem je živio taj
  kralj bio je još manji od prin?evog. Na drugom planetu živio je umišljenko.
  Na sljede?em planetu živio je pijanac. ?etvrti planet pripadao je
  poslovnom ?ovjeku. Taj ?ovjek je imao banku u kojoj je držao svoje
  papire sa brojem zvijezdi koje posjeduje. Peti planet je stvarno bio vrlo
  ?udan. Bio je manji od svih drugih planeta, zapravo, na njemu je bilo
  dovoljno mjesta da stane uli?na svjetiljka i njen nažiga?. Šesti planet je
  bio deset puta prostraniji od prijašnjih. Na njemu je živio stari gospodin
  koji je pisao goleme knjige. Sedmi planet bijaše Zemlja. Mali princ je pao
  u Afriku u pustinju. Popne se on na visoku planinu misle?i da ?e jednim
  pogledom obuhvatiti cijeli planet i sve ljude, ali vidje tek oštre kamene
  vrhove. Nakon dugog pješa?enja do?e u vrt pun prekrasnih ruža. Princ
  nastavi dalje i sretne skretni?ara. On je imao svoju ku?icu.

  Citat:
  ”Osvijetljeni brzi vlak, tutnje?i kao grom, zatrese skretni?arevu ku?icu.”

  Umoran, princ je tragao za studencom u pustinji.

  Vrijeme radnje:
  Na po?etku knjige dje?ak je imao 6 godina. Dje?ak je dugo živio me?u
  odraslima. Prije 6 god. doživio je kvar na motoru. Bio je u pustinji i imao
  je vode za nepunih osam dana. Neki je turski zvjezdoznanac 1909. god.
  teleskopom zamijetio prin?ev asteroid B-612. Princ je jednog dana 43
  puta gledao zalazak sunca. Morao je svaku ve?er ružu stavljati pod
  stakleno zvono. Poslovni ?ovjek ve? po ne znam koji put prebrojava svoje
  zvijezde. Nažiga?ev planet se okre?e jednom u minuti pa on mora svaku
  minutu paliti i gasiti uli?nu svjetiljku. Princ i nažiga? su razgovarali mjesec
  dana. U 24 sata nažiga? je mogao vidjeti tisu?u ?etiristo i ?etrdeset
  sun?evih zalazaka. Trgovac je prodavao tablete protiv že?i s kojima si
  tjedno mogao uštediti 53 minute. Princu je osmi dan u pustinji nestalo
  vode. Kad ga je pogodila munja padao je vrlo polako i ne?ujno. Otada je
  prošlo šest godina.

  Analiza likova:

  Mali princ
  Kad je sreo dje?aka tražio je od njega da mu nacrta ovcu. Princ je priznao
  da na njegovom planetu baš i nema previše mjesta, odnosno bio je malo
  ve?i od obi?ne ku?e, bio je zapravo malo ve?i od njega. Njegov dom je bio
  asteroid B-612. Mali princ je bio divan, smiješan i želio je ovcu:

  Citat:
  “Dokaz da je princ postojao jest što je bio divan, što se smijao i što je
  želio ovcu.”
  Mali princ je bio sasvim uredan: svako jutro je pažljivo ure?ivao svoj
  planet. Mogao je promatrati suton kad je god zaželio, bilo je dovoljno da
  pomakne stolac za nekoliko koraka. Jednoga je dana gledao 43 puta sunce
  na zalazu. Kad je postavio pitanje nije odustajao dok nije dobio odgovor.
  Malom princu se jako svidjela ruža. Imao je tri svoja vulkana, dva aktivna
  i jedan ugasli koji su mu dobro došli za podgrijavanje doru?ka. Posje?ivao
  je neke asteroide ne bi li tamo našao kakav posao ili nešto nau?io.
  Sa nažiga?em je razgovarao mjesec dana. Nikad nije vidio zmiju, pa mu je
  to bila jako ?udna životinja. Zemlja je za njega bio tako velik planet da to
  nije mogao ni zamisliti.

  Lisica
  Bila je vrlo lijepa. Princ joj je predložio da se idu igrati ali ona nije bila
  pripitomljena. Bila je jako mudra i znala je jako lijepo pri?ati. Stalo je
  razmišljala o kokošima. Život joj je bio jednoli?an. Ona lovi kokoši, ljudi
  love nju. Na rastanku mu je rekla:

  Citat:
  ”?ovjek samo srcem dobro vidi. Bitno je o?ima nevidljivo”.

  Kralj
  Sjedio je odjeven u purpur i hermelin na vrlo jednostavnom, ali ipak
  veli?anstvenom prijestolju. Bio je tužan jer nije imao kome zapovijedati,
  pa ?im je došao Mali princ uzviknuo je: “Evo jednog podanika”. Kralj se
  jako držao pravila, npr. nitko nije ni smio zijevati dok mu kralj to nije
  dopustio. Stalno je zapovijedao i sve je moralo biti kako je on naredio.
  Držao je do svog ugleda. Nije podnosio neposlušnost. Planet na kojem je
  on živio bio je tako malen da zapravo nije ni imao ?ime vladati, no on je
  vjerovao da je njegov planet velik i da vlada velikim prostorom. Kralj je
  bio jako star.

  Poslovni ?ovjek
  Bio je toliko zaposlen da ?ak ni glavu nije podigao kad je Mali princ došao.
  Stalno je nešto brojao, zbrajao, dodavao, množio, i na kraju izra?unao da
  posjeduje pet stotina milijuna zvijezda. Mislio je da je bogat kad je imao
  tolike zvijezde. Ali on nije shva?ao da ne može posjedovati zvijezde. Broj
  zvijezda koje je posjedovao mogao je staviti u banku.

  Pijanac
  Šutke je sjedio pred gomilom praznih i gomilom punih boca. Pio je da
  zaboravi. Princ ga je pitao ?ega, a on je odgovorio toga što pije. To je
  princa jako rastužilo.

  O djelu:
  Ovo je dje?ji roman. Govori o dje?aku (piscu) koji je sreo Malog princa.
  Mali princ mu pri?a o svojim putovanjima. Govori o tome gdje je sve bio i
  koga je sve sreo na tom putu. Mislim da je Mali princ iz tih putovanja puno
  nau?io, a uostalom išao je u “svijet” sa namjerom da nešto nau?i. Sreo je
  mnogo ?udnih ljudi, koji su imali razna zanimanja. Naj?udniji je bio
  nažiga?; on je palio i gasio uli?nu svjetiljku, a budu?i da se taj planet
  okretao jednom u minuti on je svaku minutu morao gasiti i paliti
  svjetiljku. Dje?ak sa po?etka knjige se okušao u slikarstvu. To mu baš i
  nije polazilo od ruke, pa su mu odrasli savjetovali da se radije posveti
  ne?em drugom. Nau?io je letjeti i jednog je dana pao u pustinji. Tamo je
  sreo Malog princa. Na kraju pri?e njih dvoje razgovaraju, te Malog princa
  ugrize zmija i on umre (pogodi ga munja). On se ne?ujno sruši. Dje?aka
  se doživljaj dojmio i on ga prepri?ava ostalima. Pri?a je pisana za sve
  uzraste. Djeca vole bajke, a odrasli alegorije (bajke za odrasle). Djeci tu
  ništa nije neobi?no, a stariji ?e tu pri?u shvatiti u prenešenom smislu. Mali
  princ nešto predstavlja. Svako je dijete zapravo Mali princ, ali naravno za
  svoje roditelje. Mali princ je svaki ?ovjek koji se rodi i pred njim stoji ?itav
  život. Sjemenke baobaba su sjemenke našeg djetinjstva, jer mi dobre
  sjemenke odnosno dobre navike pazimo i mazimo, a one loše is?upamo
  dok se još nisu ukorjenile. Ova knjiga prikazuje razvojni put ?ovjeka od
  njegovog djetinjstva do njegove starosti i svršetka života.

Similar Threads

 1. Stjepan Tomaš - Mali ratni dnevnik - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 11. 11. 2013, 17:06
 2. Replies: 1
  Last Post: 24. 12. 2009, 00:40
 3. Trazim ekipu za mali nogomet
  By hogar13 in forum Sport
  Replies: 0
  Last Post: 21. 11. 2009, 19:55
 4. Replies: 2
  Last Post: 04. 05. 2009, 01:52
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •