Results 1 to 3 of 3

Thread: Henrik Ibsen - Lutkina kuća / Nora - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Henrik Ibsen - Lutkina ku?a / Nora - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HENRIK IBSEN: NORA / LUTKINA KU?A

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Henrik Ibsen - Lutkina ku?a / Nora - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HENRIK IBSEN: NORA / LUTKINA KU?A

  Bilješke o piscu:
  Henrik Johan Ibsen ro?en je 20. ožujka 1828. u gradi?u Skienu,
  u Norveškoj, u religioznoj gra?anskoj obitelji. Nakon raspada obitelji Ibsen
  seli se u Grimstadt, gdje pokazuje prve znakove sklonosti ka umjetnosti.
  Nakon nedovršenog studija posve?uje se pisanju i postaje režiser i
  dramaturg Norveškog kazališta. 1851. godine uspijeva dobiti mjesto
  dramaturga i umjetni?kog savjetnika "Norske Teatra" u Bergenu.
  S obzirom da je bio ravnatelj kazališta piše drame povijesno-romanti?nih
  sadržaja, koje izvodi pred bergenskim gledateljima. 1857. godine pozvan
  je u Oslo kako bi preuzeo umjetni?ko i dramaturško vodstvo "Norveškog
  kazališta". Dobivši 1864. stipendiju norveškog parlamenta za studijsko
  usavršavanje u inozemstvu, Ibsen polazi u Italiju. Bavio se i fotografijom.
  Proveo je dosta godina svog života u Njema?koj. 1891. godine vra?a se u
  Oslo. Intenzivno radi do 1900. godine, kada zbog udara moždane kapi
  postaje pet godina nepokretan. Živi tek biološki i vegetira kao biljka, bez
  vanjskih obilježja i bilo kakve duhovne aktivnosti ili zanimanja za svijet
  oko sebe, sve do smrti 23. svibnja 1906. godine. Smatramo ga jednim od
  najvažnijih dramati?ara druge polovice 19. stolje?a.

  Vrsta djela:
  Drama

  Mjesto radnje:
  Radnja se odvija se u Helmerovom stanu.

  Vrijeme radnje:
  Otprilike oko 1879. godine.

  Tema:
  Životna sudbina Nore koja je odrasla u djetinjoj nježnosti oca, zatim
  muža, koji su je mazili kao divnu lutkicu, ali su je zapravo isklju?ili iz
  svoga i iz njezinoga života.

  Sadržaj:
  I ?in
  Nora Helmer je razmažena i tetošena žena direktora banke. ?as je hirovita
  i voli rasipati novac, a drugi puta je ozbiljna žena koja se hvata u koštac s
  realnim svijetom. Nora je imala problema u mladosti, to je bio odnos
  njezina oca prema njoj. Sva njegova ljubav bila je usmjerena prema njoj,
  kao najdragocjenijem bi?u koje je bilo zašti?eno ?ak i od same sebe.
  Udajom je mislila da ?e se situacija promijeniti, no muž Torvald, nastavio
  je tradiciju njezina oca i ona je bila povlašteni dio njega: «Ti si moja
  ljepota, koja pripada meni i isklju?ivo meni.» Njezin muž Torvald Hemler
  bio je naoko uredan i ?astan gra?anin. Ispod njegove maske krije se
  promašenost životnih nadanja, slabost zna?aja i intelektualna praznina.
  Imali su troje djece Ervina i Boba i Emi. Kao što je Nora bila lutka za
  muža, tako su i njezina djeca bili lutke za nju, koje služe samo za igranje i
  gledanje: «O kako ste mi svježi i rumeni! Jabuke i ružice moje rumene!
  Slatka moja lutkice!» - govorila je najmla?em djetetu plešu?i s njime.
  U posjete joj dolazi prijateljica iz školskih dana. Gospo?a Kristina Linde,
  udovica, sada ogor?ena i ostarjela žena ?iji je život potpuno druga?iji od
  Norinog. Za razliku od Nore ona život shva?a realno, pa nema Norinih
  problema. Kako nije imala više nikoga o kome bi se brinula, odlu?ila je
  do?i u grad da se zaposli. Nora ispri?a prijateljici kako je spasila život
  svome mužu. Život mu je bio u opasnosti, a jedino ga je boravak na jugu
  mogao spasiti. Kako nisu imali novaca, a Helmer nije htio di?i kredit jer bi
  to bilo sramotno, Nora je našla izlaz. Podigla je zajam kod bilježnika Nilsa
  Krogstada na 1 800 talira. Bila je vrlo ponosna što je baš ona spasila život
  svome mužu i tako u?inila jedno veliko djelo u svome životu. U posjetu im
  dolaze dr. Rank, dobar obiteljski prijatelj i ku?ni lije?nik, i bilježnik
  Krogstad, prevarant i pokvarenjak. Krogstad zna da ?e ga Helmer otpustiti
  i da ?e na njegovo mjesto do?i gospo?a Linde, te zbog toga Krogstad
  ucjenjuje Noru. Ako ona ne bude utjecala na muža da povu?e njegov
  otkaz, on ?e Helmeru ispri?ati kako je njegova žena uzela pozajmicu i
  krivotvorila o?ev potpis na zadužnici.

  II ?in
  Torvald unato? molbi svoje žene ne odustaje od otkaza Krogstada: «Moraš
  Krogstada ostaviti u banci» - govorila je Nora. «Draga Noro, njegovo
  mjesto odredio sam za gospo?u Linde. U banci ve? svi znaju da ?u
  Krogstadu otkazati. Stalno mi se obra?a sa: ti, ti! Vjeruj mi, to mi je
  strašno neprijatno. Ne bih s njime samo zbog toga mogao da radim u
  banci» - govorio je Helmer. U posjetu im dolazi dr. Rank i govori Nori da
  je teško bolestan i da mu nema spasa, te joj otkriva da je u nju oduvijek
  bio zaljubljen. Nakon što je Krogstad primio otkaz, ponovo dolazi i prijeti
  Nori. U sandu?i?u ostavlja pismo za Helmera u kojem razotkriva Noru.
  «Ho?u da se ponovo uzdignem gospo?o Helmer, ho?u opet gore, a u tome
  mi mora pomo?i vaš muž. Ho?u u banku, ho?u viši položaj – vaš muž mi
  mora priskrbiti takovo mjesto» - govorio je Nori Krogstad.
  «Bacio je pismo u sandu?i?!» Nora tiho i plašljivo prilazi vratima:
  «Torvalde, sada smo izgubljeni.»

  III ?in
  Gospo?a Linde razgovara s Krogstadom i kaže mu da se želi udati za
  njega: «Meni treba netko za koga mogu da živim. A vašoj djeci treba
  majka. Mi smo jedno drugom potrebni Krogstad, ja vjerujem da ste vi
  ustvari plemeniti ?ovjek i zajedno s vama usudila bih se na sve.» No on je
  sumnji?av: «Vi ho?ete spasiti svoju prijateljicu?» «Ne Krogstade i ne
  tražite svoje pismo natrag. Helmer mora sve da sazna. Ta nesretna tajna
  mora iza?i na vidjelo. Me?u njima mora do?i do potpunog objašnjenja.»
  I Kristina je Noru savjetovala da mužu kaže istinu: «Krogstada se ne
  moraš bojati, ako ti ne budeš govorila, govoriti ?e pismo.»
  Bolest doktora Ranka se pogoršala i oni na?u njegovu posjetnicu s križem:
  «To zna?i da se oprašta od nas. Zatvoriti ?e se i umrijeti.»
  Helmer je saznao istinu iz pisma: «Što je ovo? Što si u?inila? Ovdje ?eš
  ostati da mi odgovoriš. Da li ti shva?aš što si u?inila? Nije mogu?e da je to
  istina?» Nora: «Istina je. Ja sam te voljela više nego sve na svijetu.»
  «Od danas nema više sre?e. Treba spašavati ruševine, ostatke, kao da bar
  ne?ega ima» - ljutio se Helmer. I odjednom služavka donosi još jedno
  pismo, Helmer ?ita i radosno uzvikuje: «Noro, ja sam spašen, oboje smo
  spašeni! Vratio je zadužnicu. Piše da žali... da se kaje.» - govorio je
  Helmer sav sretan. «Mi smo osam godina u braku i da nas dvoje, ti i ja,
  muž i žena, danas prvi puta ozbiljno razgovaramo. Ti me nikada nisi
  razumio. Kada sam bila u o?evoj ku?i, bila sam njegova lutkica i igrao se
  sa mnom, kao što se ja igram sa svojim lutkama. Onda sam došla tebi u
  ku?u. Iz o?evih ruku prešla sam u tvoje. Sve si uredio po svom ukusu i
  tako sam dobila isti ukus kao ti, živjela sam kao puki siromah: «...iz dana
  u dan, od onoga što mi bude udijeljeno. Naša ku?a bila je samo soba u
  kojoj se djeca igraju. Kod ku?e sam bila o?eva lutka, ovdje tvoja lutka,
  a djeca su opet moje lutke. Napuštam odmah tvoj stan. Moram se osloniti
  na samu sebe da bih razumjela samu sebe i sve oko sebe. Od tebe ništa
  ne tražim.» Helmer: «I ti pri svijesti napuštaš muža i djecu?»
  Nora: «Napuštam. Ja te više ne volim. Ti nisi ?ovjek kakav sam ja mislila
  da jesi.» Helmar: «Radi tebe bih trpio svaku bijedu i nevolju. Ali nitko za
  voljenoga ne žrtvuje svoju ?ast.» Nora: «Ja te osloba?am svih obaveza.
  Ne treba da misliš da si i?im vezan. Na obadvije strane treba da bude
  puna sloboda. E, sada je sve gotovo.»

  Problematika koja se obra?uje u djelu:
  - Opisuje slu?aj žene koja, prije nego postane žensko, ho?e biti žena
  - Istražuje muškarce i žene i njihovu vje?nu komediju, slabosti i laži
  - Oštro suprotstavlja likove i njihove uzaludne iluzije za osloba?anjem od
  dosade i letargije
  - Nepredvidive komplikacije uslijed tereta tradicije i gra?anskih
  konvencija kao prokletstvo jedne prošlosti koja im je nametnuta kao
  stanje tu?e svijesti, kao mrtva forma prošlosti koja sputava duh i misao
  - U likovima raste pobuna protiv laži i hipokrizije jednog društva koje
  svoje nasilje naziva «moralom»
  - Ljudi ho?e da se oslobode posve?enih slabosti prošlosti koje guše u
  njima svaki vitalitet
  - Želja jedinki da žive iskreno i da budu ono što jesu

  Struktura djela:
  Drama u tri ?ina sa višeslojnim fabularnim zbivanjima koja uklju?uje više
  likova sa sociološkim promatranjem osnovnog problema, pa je drama
  svojevrsna analiza socijalnih, moralnih i psiholoških sastavnica do tada
  zapostavljene žene, prosvjedom protiv nerazumne dominacije muškaraca
  u društvu i u braku, te borbom za posvemašnu emancipaciju žene.
  Ova drama je više društvena nego književna pojava.

  Analiza likova:
  Torvald Helmer
  Naoko uredan, ?astan i to?an gra?anin. Ispod njegove se maske,
  me?utim, kriju promašenost životnih nadanja, slabost zna?aja i
  intelektualna praznina. On je jak tek kada može upravljati - lutkom.
  ?im mu je ona oduzeta, u ?asu kada Nora svjesna svojih ?inova i njihovih
  posljedica prestaje biti usmjeravana osoba ve? bi?e razumno i slobodno,
  Helmer gubi i posljednji svoj oslonac. Za njega je Nora kao ku?ni ljubimac
  koji služi za zabavu:

  Citat:
  "Ne kaniš valjda poricati, draga Nora? (obuhvati je rukom oko pasa.) Moja
  je rasipnica tako slatka, ali joj treba hrpa novaca. Nevjerojatno kako su
  drage takve pti?ice i kako su skupe ?ovjeku koji ih drži."

  On nije hrabar, spreman je na sve da sa?uva svoj ugled...

  Citat:
  "Svu si mi sre?u uništila, svu budu?nost razorila! O, strašne li pomisli! Sad
  sam u rukama besvjesna ?ovjeka. Sad on može raditi sa mnom što ga je
  volja, može od mene zahtijevati što mu drago, može mi nare?ivati i
  zapovijedati kako god ho?e, a ja moram bez rije?i sve podnositi.
  I tako sam nisko pao zbog lakoumne žene."

  On je tip slatkorje?ivog ?ovjeka koji je hrabar jedino na rije?ima...

  Citat:
  "Nikad da te se dovoljno nagrlim! Znaš, Nora, ponekad poželim da ti
  zaprijeti kakva velika pogibao, pa da za te žrtvujem krv i život i sve
  drugo."

  Nora
  Torvaldova razmažena i tetošena žena, kao takva osje?a se podre?enom i
  nesamostalnom. Ona je plemenita žena koja je za spas obiteljske ?asti
  pretrpjela toliko straha i poniženja, te je odlu?ila napustiti ne samo muža i
  ku?u ve? i troje djece kako bi dokazala pravo na izbor samostalna i
  slobodna puta. Ne žele?i više biti lutkom, progovorila je istodobno u ime
  ravnopravnosti kao i svojevrsne socijalne pravde.

  Nora je imala problem u mladosti. Taj problem je bio odnos njena oca
  prema njoj. Sva njegova ljubav bila je usmjerena na nju kao u
  nedodirljivo bi?e koje je bilo prezašti?eno, ?ak i samo od sebe. Kada je
  došao Helmer, ona se nadala da ?e se situacija promijeniti, no on je samo
  nastavio tradiciju njena oca i dokazao joj kako je ona tek povlašteni dio
  njega i ništa više:

  “Ti si moja ljepota koja pripada meni i isklju?ivo meni.”

  Kao što je ona lutka za svoga muža tako su i njena djeca lutke za nju.
  Služe za igranje i gledanje:

  Citat:
  "O, kako ste mi svježi i rumeni! Jabuke i ružice moje rumene... Daj je
  malo meni, Ana Marija! Slatka moja lutkice. (Uzima najmla?e dijete te
  pleše s njime)..."

  Dr. Rank
  Najbolji Helmerov prijatelj kojeg je život od aktera pretvorio u gledaoca.
  On dolazi u njihovu ku?u jer je zaljubljen u Noru, spreman je za nju sve
  napraviti. To je tajio godinama, da bi joj prije smrti priznao svoju ljubav.
  Helmer ga je ovako opisao:

  "Bio nam je prisan prijatelj. Naprosto ne mogu zamisliti da ?emo ostati
  bez njega. Sa svojim patnjama i sa svojom usamljenosti bio je kao
  obla?na pozadina naše sre?e, jasne kao sunce. Možda je i najbolje tako,
  bar za njega."

  Gospo?a Kristina Linde
  Stara Norina prijateljica koju je život tretirao potpuno razli?ito od Nore.
  Za razliku od Nore ona shva?a svijet realno, pa nema Norinih problema.
  Morala se brinuti za bolesnu majku i bra?u, a kad joj je majka umrla i
  bra?a se osamostalila postalo joj je pusto, nije više imala životnog motiva:

  Citat:
  "Nije, Nora, sada mi je neizricivo pusto. Nemam nikoga kome bih posvetila
  život. (Nemirno ustane.) Zato nisam više mogla izdržati u onoj zabiti.
  Ovdje ?u zacijelo lakše na?i ?ime ?u se zabaviti i zaokupiti svoje misli.
  Kad bi mi se posre?ilo da na?em posao, možda i u kakvom uredu..."

  Bilježnik Nils Krogstad
  Tamni lik u djelu, prevarant i pokvarenjak, koji doživljava preobražaj kada
  mu gospo?a Linde iznese svoju želju za zajedni?kim životom s njim.
  On je isto, kao i ostali likovi van Helmerove familije, tragi?an na svoj
  na?in. Njegov primjer pokazuje kako je društvo selektivno.

  Citat:
  "Pa radi u njoj. Ne znam ima li i kod vas takvih ljudi koji svuda zabadaju
  nos ne bi li nanjušili kakvu moralnu trulež pa da im to bude sredstvo za
  iznu?ivanje. A zdravi onda neka se izvla?e kako umiju."

  Njegova nesre?a ga navodi na nemoralne poteze, u želji da se uzdigne na
  još viši položaj.

  "Želim da se ponovo uzdignem, gospo?o Helmer. Ho?u opet gore.
  A u tome mi mora pomo?i vaš muž. Ve? godinu i pol nisam u?inio ništa
  ne?asno. Sve to vrijeme borio sam se s najtežim neprilikama. Bio sam
  zadovoljan što sam se malo pomalo podizao. Sada su me otjerali,
  i ne zadovoljavam se time da me opet pomiluju. Ho?u da se uzdižem,
  velim vam. Ho?u banku, ho?u viši položaj - vaš muž mi mora priskrbiti
  takvo mjesto."

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Henrik Ibsen - Lutkina ku?a / Nora - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HENRIK IBSEN: NORA / LUTKINA KU?A


  Tema:
  Položaj žene u patrijahalnom društvu te njena borba za slobodom.

  Osnovna misao:
  Trenutak izljeva zlih misli i namjera dovoljan je da se otvori nešto što je
  dugo bilo zatrpano, prikriveno i da se odlu?iš na nešto što ?e ti zauvijek
  ostati duboka rana, ali i odluka koja ?e te uputiti na ono što je ustvari
  nedostajalo tvom životu, samostalnost i stvaranje vlastite osobe, koja ima
  svoje ciljeve i svoje poglede na svijet, osobe koja je svakome potrebna.

  Utjecaj djela na svjetsku književnost i stanje u svijetu:
  Lutkina ku?a (Et dukkehjem) je dramsko djelo, u kojem je iz gra?anske
  stvarnosti iznesena tragika tjeskobe toga uskog i prigušenog života.
  Izašla je u vrijeme novih revolucija: kada narodi zahtjevaju nezavisnost,
  a kategorije radnika traže svoje mjesto pod suncem, te u prvi plan istupa
  pokret za ravnopravnost žena, a ova drama, koja je zahvaljuju?i vrlo
  vještoj scenskoj konstrukcji i dalje me?u najprikazivanijima, podigla je
  oluju upravo iznoše?i slu?aj žene, supruge i majke koja prije svega želi biti
  slobodna žena. Prije svega ova drama za ono vrijeme se smatra novom
  dramom u kojoj je data nepoštedna kritika društva, a u prvi plan je
  stavljena sloboda individue, odnosno pravo svakog ?ovjeka da živi onako
  kako on želi i ho?e. Borac za prava individue u ovoj drami je Nora,
  najbitniji lik, po kojoj se izvorno ime drame Lutkina ku?a danas ?esto
  prevodi njenim imenom. Ovo drama moderna je i zbog ?injenice da
  se emocijama nabijena gluma prekida Norinom jednostavnom re?enicom:
  “Moramo sjesti i porazgovarati”, a baš tim novim tehni?kim postupkom
  Lutkina ku?a je osvojila Europu i utemeljila novu školu dramske
  umjetnosti. Ibesen je ovom dramom uspješno uzrujao i pobunio ljude
  svojom tezom te u?inio pozornicu propovjedaonicom u zadnjem ?inu,
  stoga je vrlo bitan ?imbenik ove drame dijalog, osnovni element moderne
  drame. Taj dijalog, koji je na po?etku njegova stvaranja bio izmjena
  apstraktnih teza i antiteza, pretvara se u duboku, psihološki opravdanu,
  analizu stanja njegovih govornika i sredine.

  Sadržaj:
  Nora je djevojka odrasla u obitelji koja joj je pružila nježnost i sigurnost.
  Nakon o?eve nježnosti u obitelji joj nježnost pruža i suprug.
  Ona, me?utim, u svom tom, na prvi pogled bezbrižnom i lijepom životu,
  smatra da je samo lutka u rukama muškaraca, najprije u rukama oca,
  a onda u rukama supruga. Njen muž Helmer je u prošlosti obolio od teške
  bolesti, ali ga putovanje na jug, to?nije Italiju, spašava. Da bi došla do
  novca za put, uzima zelenaški zajam od Krogstada, koji je bankovni
  ?inovnik. Nakon neugodne situacije koju je izazvalo Norino krivotvorenje
  potpisa na mjenici ona se ne smiruje i odlu?uje napustiti muža, djecu i
  obitelj. Nora se vra?a ku?i pošto je obavila kupnju boži?nih darova.
  Krišom jede slatkiše, jer Helmer tvrdi da ?e joj oni pokvariti zube.
  Potrošila je nešto, a dio ostavlja po strani za vra?anje zajma Krogstadu.
  Boži? prije bili su u teškom financijskom stanju i nisu si mogli priuštiti
  blagodati Boži?a, a sada je Helmer dobio promaknu?e u banci na mjesto
  direktora te si mogu priustiti boži?ne darove, drvce, ve?eru...
  Za vrijeme boži?nih blagdana u posjet im dolazi gospo?a Linde, stara
  Norina prijateljica koju nije vidjela 10 godina. G?a Linde je ostala udovica
  bez djece te je došla u grad u potrazi za poslom, a ?ula je da joj
  prijatelji?in muž ima vrlo visoko mjesto u banci. Nora joj priznaje da je
  uzajmila novac kad joj je muž bio bolestan, a ovaj živi u uvjerenju da je to
  novac Norina oca. U me?uvremenu u posjet je došao i Krogstad,
  beskrupulozni i bezosje?ajni gad, kako ga je vidjela Nora, od kojeg je
  pozajmila novac, a koji je tako?er i bivša ljubav g?e Linde, no to nitko
  tada nije znao. Helmerov dugogodišnji prijatelj doktor Rank, tako?er
  dolazi u sobu i njih troje vode bezna?ajne razgovore. Kada u sobu do?e
  Helmer Nora ga moli da zaposli gospo?u Linde. Stvar je riješena, jer
  ionako misli otpustiti Krogstada. Doktor i gospo?a Linde odlaze ku?i.
  Nora je ostala sama, dolaze djeca i ona se igra s njima. Na kraju ?ina
  dolazi Krogstad i prijeti joj da ?e sve re?i njenom mužu o mjenici i
  krivotvorenju potpisa ako ga Helmer otpusti. Nakon što se Helmer vratio
  Nora razgovara s njim, ali šef Dioni?ke banke je ve? ?vrsto odlu?io;
  Krogstad ?e dobiti otkaz. Nora se priprema za maskenbal koji se sutradan
  treba održati, na kojem ?e biti obu?ena u napuljsku ribaricu te plesati
  tarantelu. G?a Linde joj je došla pokrpati kostim i iskreno porazgovarati s
  Norom o mjenici i zajmu. Nora ponovo ostaje nasamo sa suprugom i
  pokušava ga nagovoriti da ne otpusti Krogstada, ali budu?i da je toliko
  navaljivala, Helmer se naljuti i odmah pošalje Krogstadu pismo da je
  otpušten. Nora je o?ajna. Dolazi dr. Rank i vodi razgovor s Norom,
  uglavnom o njegovoj skoroj smrti i sutrašnjem plesu, no uskoro dolaze na
  temu ljubavi i dr. Rank joj otvara svoje srce koje pripada samo njoj.
  Dolazi Krogstad i Nora moli dr. Ranka da ode do Helmera i zadrži ga u sobi
  neko vrijeme. Ulazi Krogstad, te se on i Nora sva?aju. On želi da se
  ponovno uzdigne u društvu i prijeti joj da je napisao pismo Helmeru o
  njenom krivotvorenju mjenice i da ?e ga poslati. Nora je nemo?na i
  o?ajna. Na odlasku je ubacio pismo u sandu?i?, od kojeg samo Helmer ima
  klju?. Nora moli g?u Linde da ode do muža i traži pismo natrag. G?a Linde
  odlazi. Nora zadržava Helmera plešu?i s njim, tako da ne može otvoriti
  sandu?i?. Ulazi g?a Linde. Krogstad je otputovao, ali Noru to ne
  zabrinjava. Ona o?ekuje ?udo. O?ekuje ljubav, razumijevanje svoga muža
  kada sazna istinu, požrtvovnost i povjerenje. G?a Linde i Krogstad
  razgovaraju o nekadašnjoj ljubavnoj vezi, oboje su sretni jer se
  me?usobno vole, te obnavljaju staru vezu. Nora i Helmer se vra?aju s
  plesa, ona želi još malo ostati, ali joj on to ne dopušta. Linde govori Nori
  kakva je situacija i odlazi. Ostaju sami. Helmer želi voditi ljubav s njom,
  ali ona to ne želi. Na Norinu sre?u dolazi dr. Rank i spašava situaciju.
  On se divno proveo na plesu, uzeo je jednu cigaretu od Helmera i otišao.
  Na odlasku je ubacio dvije posjetnice sa crnim križem preko imena ?ime je
  objavio svoju smrt. Helmer je ispraznio sandu?i? za poštu i otišao ?itati
  pisma u svoju sobu. Ona namjerava oti?i, ali on je zaustavlja. Pro?itao je
  pismo. On je osu?uje na sve na?ine, zabranjuje joj i odgoj djece;
  zapravo se boji samo za svoju ?ast, ugled i vlast. Nora je nesretna i tek
  onda shva?a svoj položaj u obitelji, te odlu?uje napustiti djecu i muža i
  po?i u potragu za ljepšim životom, odnosno u potragu same sebe.
  Prima pismo od Krogstada u kojem se nalazi mjenica i obe?anje na šutnju.
  Helmer je presretan i misli da je sve završeno ali ve? je prekasno,
  Nora prvi put u osam godina braka s njim razgovara ozbiljno. Ne voli ga
  više. ?ekala je ?udo. ?itavo vrijeme nadala se ?udu kao dokazu ljubavi.
  Helmer ostaje bez klju?nog oslonca u životu, jer je Nora otišla iz njeogva
  života zalupivši vratima.

  Likovi:
  Likovi ove drame malo se razlikuju od uobi?ajnih tipova romanti?ke
  drame: nevina, djetinjasta žena, upletena u strašnu zabludu;
  glup i neoje?ajan muž; vjerni prijatelj… mogli bi se dobro uklopiti u fabulu
  romanti?ke melodrame i problemske nove drame.

  Analiza likova:

  Nora
  Žena perspektivnog odvjetnika, s kojim ima troje djece. Voli svoga muža,
  ?ak mu na svoju štetu spašava život. Odrasla je u djetinjoj nježnosti,
  najprije oca, zatim muža, koji su je mazili kao divnu lutkicu, ali su je
  zapravo isklju?ili iz svojih i samog njenog života. Da bi spasila život svoga
  muža ?ini prekršaj, pa joj otpušteni ?inovnik banke njezina supruga prijeti
  da ?e skandaloznim otkri?em upropastiti nju i muža. Tako je krhko
  stvorenje odjednom na nemilosrdan na?in stavljeno pred okrutnu
  stvarnost, tek tada svhva?a da živi u surovom, pokvarenom svijetu u
  kojem je ona samo promatra?, pasivni lik koji ne može utjecati ni na što.
  Nakon toga otkriva da prije dužnosti prema mužu, prema svojoj djeci
  najprije treba ispuniti dužnost prema samoj sebi, i zato ih napušta te
  polazi ususret pronalaženju same sebe.

  Nora ne prihva?a nikakve uvjete i mogu?nost novoga ropstva prema
  vlastitu mužu, i radije bire slobodu uz uvjet nesigurne sutrašnjice nego
  primoranost na bilo kakva slobodna uzleta duha ili misli.

  Ljepuškasta je, u duši odbra, a sve što joj preostaje iz ljubavi prema
  mužu, dariva svojoj djeci, s kojim se kao s lutkicama igra, a ustvari je i
  ona sama lutkica. Ona je ukras ku?e svoga muža kojemu ni na kraj
  pameti nije da žena u braku ima biti ne?im drugim, a ne samo ljepušnom
  zabavicom.

  Ne želi više biti muževa lutka, progovorila je u ime ravnopravnosti i
  svojevrsne socijalne pravde te svojim odlaskom dokazala pravo na izbor
  samostalna i slobodna puta. ?injenica da je Nora glavni lik drame vrlo je
  bitna za daljnju borbu za prava žena, stoga mnogi kriti?ari nazviaju Noru
  himnom slobodi do tada zapostavljene žene, prosvjedom protiv
  nerazumne dominacije muškaraca u društvu i braku.

  Nora je po svojoj viziji izlaska i spasa u osnovi simpati?na, a svojom na
  prvi pogled nebitnom ulogom uzbudila je duhove tako da je Ibsen
  predložio i druk?iji završetak. Nora je ustvari simbol svih žena koje su za
  pisanja ove drame bili znatno obespravljne.

  Torvald Helmer
  Uspješan, perspektivan odvjetnik, koji postaje direktor Dioni?ke banke.
  ?astan je i pošten gra?anin, sve mora biti po pravilima i propisima, no ove
  osobine nisu njegovo pravo lice, ispod te maske krije se slab,
  neemocionalan, psihi?ki rastrojen ?ovjek kojem je bit života njegov ugled.
  Ne shva?a i ne želi shvatiti svoju ženicu nego na njezine poteze gleda iz
  sasvim drugog stajališta, te ju zato ne gleda kao svoju spasiteljicu, ve?
  kao osobu koja mu je kompromitirala ?asti i ugled u društvu.

  On je odgojen po starim nazorima i ne cijeni dovoljno svoju ženu.
  U trenucima narušavanja njegova ugleda iz na prvi pogled dobre osobe se
  preobražava u zlu i hladnu osobu, ?ime otkriva svoju licemjernost i gubi
  svoj glavni oslonac, ukras njegove ku?e, najmiliju ženu koja je sve
  podredila njemu i njegovu životu.

  Odnos Torvalda i Nore:

  Nora je imala problem u mladosti. Taj problem je bio odnos njena oca
  prema njoj. Sva njegova ljubav bila je usmjerena na nju i reinkarnirala ju
  je u nedodirljivo bi?e koje je bilo prezašti?eno, ?ak i samo od sebe.
  Kada je došao Helmer ona se nadala da ?e se ta situacija promijeniti,
  no on je samo nastavio tradiciju njena oca i dokazao joj kako je ona tek
  povlašteni dio njega, a ništa više.
  “Ti si moja ljepota koja pripada meni i isklju?ivo meni.”

  Stil i jezik:

  Ovo Ibsenovo djelo spada u jednu od njegovih najzna?ajnijih drama.
  Drama je podijeljena na tri ?ina. Kao u mnogim Ibsenovim dramama tako
  se i u ovoj govori o problemima surove svakidašnjice. U ovom djelu
  razra?ena je i danas aktualna tema, o zakinutim pravima žena. ?udno je
  to što je vrhunac drame u tre?em, završnom ?inu.

  Likovi su vješto okarakterizirani dijalozima. Imamo dvije temeljne
  radnje koje se ?esto i ispreple?u i to; pravedana, eti?ka, koja odlu?uje
  tragedije Helmera i Nore, te zagonetan, slijepi i neuhvatljiv fatum koji
  vlada Rankovom sudbinom.

  Beskrajno složene i nemilosrdne zakonitosti ostvarile su lažne institucije
  protiv kojih se bore Ibsenovi junaci, u ovom slu?aju žene (Nora i G?a
  Linde). Ta borba zbog neprihva?anja vrlo ?esto nalikuje na tragikomiku ili
  bitku s vjetrenja?ama.

  Najbitniji dio ove drame je dijalog, okosnica moderne drame, ?ime je
  scena pojednostavljena te se sva radnja smješta u ?etiri zida odvjetnikove
  ku?e. Na tom mjestu padaju godinama nošene maske, tako Nori pada
  mrena s o?iju prividno sretne žene koja životom u otrovanoj sredini biva
  prisiljena da zalupi vrata nad lažima svog dotadašnjeg života.

  Kroz cijelu dramu Ibsen pokušava izre?i nepoštednu kritiku društva.
  Bitan je i ?imbenik da nije toliko bitan odnos pojedinca prema društvenim
  institucijama, koliko je bitan odnos pojedinca prema samom sebi.
  Naturalistil?ki elementi najviše su zastupljeni prilikom dijaloga izme?u
  doktora i Nore kada doktor vrlo ružnim re?enicama opisuje truljenje,
  nestajanje svoga tijela.

  Vrlo je zna?ajan utjecaj Ibsena na hrvatske pisce, posebice Krležu koji
  usvaja za svoje scensko stvaralaštvo iskustva naturalisti?ke dramaturgije
  Ibsenova, pa i Strindbergova kova.

  Odabrani odlomak:
  Citat - Nora:
  “Možda. A ti ne misliš i ne govoriš kao ?ovjek za koga bih se mogla vezati.
  Kad je prošao taj tvoj strah - ne zbog onoga što je prijetilo meni, nego
  zbog onoga ?emu bi ti bio izvrgnut – kad je, dakle, prošao tvoj strah i kad
  se više nisi imao ?ega bojati, za tebe je bilo: nikom ništa! Kao da se ništa
  nije dogodilo. Opet sam kao prije bila tvoja ševa, tvoja lutka koju ?eš
  dvostruko pažljivo nositi na rukama, kad sam ve? tako krhka i lomna.
  (Nora ustaje.) Torvalde, u tom trenutku puklo mi je pred o?ima da sam
  ?itavih osam godina ovdje živjela s jednim stranim ?ovjekom i da sam s
  njime rodila troje djece… ta mi je misao nepodnošljiva! Sama bih sebe
  rastrgala.“

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Mirta Krsnik - Nora Jones: "Turn me on" (SuperTalent Nova TV 2009)
  By ludi_dennis in forum SuperTalent NovaTV [2009]
  Replies: 0
  Last Post: 17. 10. 2009, 13:21
 4. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •