Results 1 to 3 of 3

Thread: Homer - Ilijada - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Homer - Ilijada - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Homer - Ilijada - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HOMER: ILIJADA


  Bilješke o piscu:

  O Homeru nemamo vjerodostojnih vijesti. Njega ljudi smatraju ne samo
  najve?im starogr?kim pjesnikom ve? za?etnikom europske književnosti.
  Dijela koja su se sa?uvala pod njegovim imenom najstarija su od svih
  europskih književnosti. Zbog ?injenice da o Homeru neznamo mnogo,
  mašta ?italaca stvarala je o Homeru razli?ite kombinacije. Ne može se sa
  sigurnoš?u utvrditi gdje se Homer rodio i kada, a ni to je li uop?e postojao
  pjesnik s tim imenom. Po nekim podacima iz Odiseje kojima se dodiruju
  neki doga?aji i politi?ke i trgova?ke povijesti, koji sežu u 7. st. pr. Kr.
  moglo bi se zaklju?iti da je Homer živio u vrijeme ili nešto prije tih
  doga?aja. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pjevao do kraja
  života. Iz Odiseje bi se moglo zaklju?iti da je njen pjesnik pripadao
  aristrokraciji, jer je prožet njezinim duhom i pogledima.

  1. pjevanje
  Radnja zapo?inje zazivanjem (invokacijom) muze da pjeva o Ahileju,
  njegovoj ljutnji i ahejskim porazima. U ahejski tabor dolazi Hriso, koji želi
  otkupiti k?er koju su Ahejci zarobili prilikom osvajanja Tebe. Agamemnon
  odbija ponudu, a Hriso, sve?enik Apolonov, moli Apolona za pomo?.
  Apolon na Ahejce pošalje kugu. Desetog dana epidemije Ahejci vije?aju i
  vra? Kalhas kaže Agamemnonu da mora vratiti k?er Hrisovu. Agamemnon
  nevoljku pristaje, ali traži dar za taj postupak. Nitko mu ga ne želi dati, a
  on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju Briseidu. Ahilej se jako rasrdi i
  napušta rat, a njegova majka, božica Titeda, moli Zeusa da ne dozvoli
  Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne pomire s Ahilejem.

  Citat:
  “Ako, Zeuse o o?e, med besmrtnicima tebi
  Djelom il’ besjedom kojom ugodih, izvrši mi želju:
  Mojega sina po?asti, od ostalih koji je ljudi
  Najkra?eg v’jeka, a sada junacima kralj Agamemnon
  Pogrdi njega, jer uze mu dar i ima ga sada.
  Nego oti?i i gledaj, da Hera ne opazi tebe,
  Dotle Trojancima snagu udjeljuj, dokle Ahejci
  Moga ne po?aste sina i dikom ne uzvise njega.”

  Zeus joj ispuni želju, ali se Hera zbog toga po?ne s njim prepirati. Dolazi
  Hefest i razveseljava ih.


  6. pjevanje
  Hektorova žena Andromaha molila je Hektora da ne ide u boj. Na rukama
  je donijela njihovog malog sina i pla?u?i pri?ala o ocu i bra?i koje je ubio
  Ahilej. Bojala se da ?e ista sudbina zate?i i njenog muža. Hektor joj je
  odgovorio da bi bilo kukavi?ki da se ne bori, a i nju samu bi bilo sram da
  joj je muž kukavica. Na rukama je ljuljao malog sina i molio Zeusa da i on
  bude hrabar ratnik. Oprostio se od žene i djeteta. Andromaha se vratila
  ku?i i sa svojim sluškinjama oplakivala još živog Hektora.

  Citat:
  «Nesretni?e, zbog svoje ?eš hrabrosti stradat ne žale?
  Ludoga ?eda ni mene sirote; udovica brzo
  Ja ?u se nazvati tvoja, jer tebe ?e ubit Ahejci,
  Kada odasvud srnu; a meni bolje bi bilo
  Onda pod zemlju za?i, bez tebe kad budem»

  16. pjevanje
  U 16. pjevanju Trojanci potisnu Ahejce do samih brodova i postoji
  opasnost da ih spale. Da bi to sprije?io Patroklo moli Ahileja da mu da
  oružje i vojnike, kako bi potukao Trojance.

  Citat:
  “A ti pusti bar mene i vojsku mirmidonsku drugu
  Meni deder pridruži, da svane Danajskom rodu.
  Svoje mi oružje na ple?i daj, da se njime oružam,
  Ne bi l’ me držali Trojanci za tebe i od boja ne bi l’
  Prestali, ahejski ne bi l’ odahnuli ubojni sini”

  Ahilej mu da oružje, ali ga upozori da na kre?e u napad nego samo obrani
  brodove i tabor. Kada su Trojanci vidjeli Patrokla u Ahilejevom oklopu
  pomislili su da se Ahilej vratio u rat i silno su se uplašili, te razbježali.
  Patroklo udari po njima i ubije Sarpedona, a onda zanemari Ahilejevu
  preporuku i krene na Troju. Uto do?e Hektor i ubije Patrokla.

  18. pjevanje
  Ahilej saznaje za Patroklovu smrt i stane tugovati za prijateljem. To ?uje
  njegova majka Tetida i do?e utješiti sina, te mu kaže da ne kre?e u boj
  bez oružja (Ahilej je oružje posudio Patroklu u 16. pjevanju, a uzeo ga je
  Hektor u 17. pjevanju), jer ?e ona zamoliti Hefesta da mu napravi novo
  oružje. Tetida odlazi na Olimp i moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oružje.

  Citat:
  “Stog ti pred koljena padam, kratkovje?nom mojemu sinu
  Ne bi li hotio ti udjeliti kacigu i štit,
  Nazuvke prekrasne ktom, što ih kop?e spu?aju kruto,
  I još oklop, jer onaj, što imaše, izgubi vjerni
  Ubiti drug mu, a on na zemlji žalostan leži.”

  Hefest pristaje i po?inje kovati novo oružje. Te no?i Trojanci još jednom
  pokušavaju oteti Patroklovo tijelo, ali Hera šalje Irida s porukom za Ahileja
  i kaže mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej
  se prošeta opkopom, a Trojanci uplašeni bježe, pa Ahejci kona?no donesu
  tijelo Patroklovo Ahileju. Spustila se no? i Trojanci vje?aju. Pulidamas,
  prorok, predlaže da se preko no?i svi vrate u grad, jer bi ina?e bili previše
  izloženi, s obzirom na to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu
  željeli poslušati njegov pametni savjet, ve? su ostali vani.

  22. pjevanje
  U 22. pjevanju Ahilej pobjedi Hektora i uzme njegovo tijelo u ahejski
  tabor. Svako jutro Ahilej žali Patrokla i vu?e Hektorovo tijelo oko njegova
  groba. Bogovima to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju, da mu
  kaže da mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu
  pošalje Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima
  dolazi u ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo za
  bogate darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko no?i i ujutro se vra?a
  u Troju sa sinovim tijelom. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana
  ga spale na loma?i.

  Osnovni motivi:
  Dva osnovna motiva su Ahilejeva srdžba na Agnamemnona zbog otmice
  robinje Briseide i na Hektora zbog ubojstva prijatelja Patrokla. Postoji još
  par motiva ljubavi (npr. Ahilejeva ljubav prema Briseidi, Patroklu), ali oni
  nisu toliko bitni, jer samo stvaraju dva glavna motiva, koji su pravi
  pokreta?i radnje. Po?etni motiv srdžbe prema Agamemnonu je vrlo jak do
  16. pjevanja, ali onda kao da nestaje, a pojavljuje se novi motiv – srdžba
  na Herakla, koja potpuno prekida prvi motiv. Na kraju i taj motiv nestaje.

  Analiza glavnog lika:
  Ahilej je bio najve?i gr?ki junak i kao takav je trebao biti savršen. Ipak,
  kao i obi?no u gr?koj mitologiji, gdje ni bogovi nisu bili savršeni, Ahilej je
  imao svoje mane. Bio je pošten i vrijedan, no njegove srdžbe nisu bile
  potpuno opravdane. Kada se ljutio na Agamemnona, nije trebao samo
  sjediti i gledati kako se stvari dešavaju (tako je ustvari i došlo do druge
  srdžbe), ve? se trebao suprostaviti Agamemnonu kao junak. U drugoj
  srdžbi je bio u neku ruku i sam kriv, jer da se on nije durio na
  Agamemnona i tvrdoglavo ?ekao da mu ovaj padne pod noge, nikada
  Trojanci ne bi stigli do ahejskog tabora i brodovlja. Drugim rije?ima,
  da nije bilo njegovog muškog ponosa puno manje bi ljudi umrlo,
  a njegov prijatelj Patroklo bi bio živ (iako je i sam pridonio svojoj smrti).

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Homer - Ilijada - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HOMER: ILIJADA


  Bilješke o piscu:
  Homer je bio slijepi gr?ki pjesnik. Najvjerojatnije je živio u 12. stolje?u
  prije Krista u Smirni. Vrlo je vjerojatno da je napisao dva najve?a anti?ka
  epa: Ilijadu i Odiseju, iako mnogi osporavaju mogu?nost da je on autor tih
  djela. Iako veliki pjesnik, radio je kao dvorski pjeva? ili pripovjeda?.
  Novija istraživanja upu?uju na to je da je živio u 9. stolje?u prije Krista i
  bio zemljoradnik.

  Likovi:
  Ahilej, Agamemnon, sve?enik Hriso, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Zeus,
  Patroklo, Tetida, Hefest, Atena, Heraklo, Prijam...

  Sadržaj:
  I pjevanje
  Nakon devet godina ratovanja izme?u Ahejaca (grka) i Trojanaca odluka o
  pobjedniku nikako ne pada. Razorivši jedan grad u borbi protiv trojanskih
  saveznika Ahil je u ropstvo poveo i k?erku Apolonova sve?enika Hrisa,
  Briseidu. Ona je pripala kralju Agamemnonu. Njezin otac donio je
  otkupninu ne bi li mu Agamnemon vratio k?er. Nakon pogrdnog odbijanja
  sve?enik Hris zamoli njegovog zaštitnika boga Apolona da kazni Ahejce.
  Apolon usliša Hrisovu molitvu, te pošalje svoje nevidljive strijele. Tko god
  je bio pogo?en umro bi od kuge. Devet dana padale su strijele po
  Ahejcima. Zbog tog napada boga Apolona biva sazvana Narodna skupština
  na kojoj Agamnemon sazna uzrok Apolonove ljutnje, te u zamjenu za
  sve?enikovu k?er on traži Ahilovu robinju Briseidu, ?im je vrlo rasrdio
  Ahila koji više ne želi pomagati ahejskoj vojsci. Nakon što mu biva
  oduzeta Briseida Ahil tužno zaziva majku Tetidu i moli je za pomo?. Kako
  bi mu pomogla, Tetida odlazi na Olimp te se tuži Zeusu zbog svog sina
  Ahila. Zeus odlu?i kazniti Ahejce neuspjehom u njihovom boju protiv
  Trojanaca, no na tu Zeusovu odluku božica Hera, Zeusova žena strašno se
  uzbuni, no Zeus ne posustaje od svoje odluke.

  VI pjevanje
  Ahejci ja?aju i pobje?uju Trojance koji su stjerani sve do zidina Troje.
  Hektor kaže majci Hekabi neka ona i druge žene idu u hram boginje Atene
  uz prinos potrebnih žrtava i neka je mole za pomo?, da ih obrani od
  Ahejaca, a posebno od junaka Diomeda i strašnog Ahileja. Stoga su one
  krenule. Na bojišnici, iz dviju vojska izlaze junaci, gr?ki Diomed i trojanski
  Glauk. Žele se boriti jedan protiv drugog ali se prepoznaju kao unuci
  dvojice junaka, pobratima. Stoga odustaju od borbe i prijateljski se
  razilaze. Hektor odlazi kod svoje žene Andromahe i oprašta se s njom prije
  nego oti?e u boj. Hektor i njegov brat Paris odlaze u boj.
  XVI pjevanje
  Nakon što izgubiše sve junake Ahejci su se našli u veoma teškoj situaciji i
  bili su pred porazom, te Patrokolo moli Ahileja da mu pomogne ili da ga
  pusti da vojska predvo?ena njim napadne Trojance. Ahilej ga pusti davši
  mu svoje oružje u pridruživši mu Mirmidonce, no preporu?i mu da se
  odmah odagnavši Trojance od la?a vrati da se ne bi bogovi naljutili.
  Vidjevši Patrokola u Ahilejevom oružju s Mirmidoncima Trojanci su
  pobježali misle?i da je to Ahilej. Patrokolo je juna?ki s vojskom udario na
  Trojance te ubije vojvodu Sarpendona, te pokuša osvojiti i Troju. Došavši
  pred zidine grada pokušao je da se popne na gradske zidine i tri puta biva
  odbijen od Apolona. ?etvrti puta Apolon ga oštro upozori te se Patrokolo
  povu?e od straha prema Apolonovom gnjevu. Apolon nagovori Hektora da
  krene u napad. U borbi izme?u Patrokola i Hektora Apolon udari Patrokola
  u le?a te ga onesvijesti. Patrokola je prvi ranio Euforo kopljem u le?a.
  Patrokolo teško ranjen jedva se dovu?e do svoje ?ete, te pade na pod i
  Hektor ga ubije.

  XVIII pjevanje
  Ahilej saznaje za Patroklovu smrt i tuguje za prijateljem. To ?uje njegova
  majka Tetida i do?e utješiti sina, te mu kaže da ne ide u boj bez oružja jer
  ?e ona zamoliti Hefesta da mu napravi novo oružje. Tetida odlazi na Olimp
  i moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oružje. Hefest pristaje i po?ne kovati
  novo oružje. Te no?i Trojanci još jednom pokušaju oteti Patroklovo tijelo,
  ali Hera šalje Irida s porukom za Ahileja i kaže mu da se samo pojavi na
  opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej se prošeta opkopom, a Trojanci
  uplašeni bježe, pa Ahejci kona?no donesu tijelo Patroklovo Ahileju.
  Spustila se no? i Trojanci vije?aju. Pulidamas, prorok, predlaže da se
  preko no?i svi vrate u grad, jer bi ina?e bili previše izloženi, s obzirom na
  to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu željeli poslušati njegov
  pametni savjet, ve? su ostali vani.

  XXIV pjevanje
  Svako jutro Ahilej žali Patrokla i vu?e Hektorovo tijelo oko njegova groba.
  Bogovima to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju, da mu kaže da
  mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu pošalje
  Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima dolazi u
  ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo za bogate
  darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko no?i i ujutro se vra?a u
  Troju sa sinovim tijelom. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana ga
  spale na loma?i.

  Mjesto i vrijeme radnje:
  Okolica grada Troje oko 12. stolje?a prije Krista

  Analiza likova:
  Ahil
  Sin kralja Peleja i morske božice Tetide, ahejski junak, hrabar, neustrašiv,
  uvijek spreman na borbu.

  Zeus
  On je u Gr?koj vrhovni Bog svih bogova i ljudi. U Ilijadi stoji na strani
  Trojanaca, ali samo zato što ga je za to zamolila Ahilejeva majka Božica
  Tetida. Zeus je mudar i pravedan, ali sputan svojim položajem ne može
  do?i do punog izražaja.

  Apolon
  Mladi Bog sunca, svjetlosti i proroštva. Veliki je prijatelj i pomaga?
  Trojanaca, a posebno Hektora, kojeg je osobno više puta spasio od
  Ahileja.

  Atena
  Božica mudrosti i rata, a bori se na strani Ahejaca. Povremeno u
  postizanju svojih ciljeva ne postupa najpoštenije, no u ve?ini situacija ipak
  postupa pošteno.

  Hefest
  Bog vatre i kova?kog zanata. Bio je jedan od rijetkih bogova koji se nisu
  izravno umiješali u Trojanski rat. U 1. pjevanju se dokazao kao mirotvorac
  bar nakratko pomirivši Zeusa i Heru.

  Hera
  Zeusova žena, zaštitnica obitelji. Podržava Ahejce i udružuje se s Atenom.

  Tetida
  Boginja mora i majka Ahileja. Vrlo snažno se zauzima za svaku sinovu
  želju i dokazuje svoje poštenje pri svakoj pojavi u radnji, mada nekada
  daje prednost maj?inskoj ljubavi.

  Agamemnon
  Kralj Mikene i vrhovni zapovjednik ahejskih snaga pred Trojom. Svojom
  škrtoš?u je izazvao bijes Boga Apolona i ustvari zapo?eo Ilijadu. Poslije u
  18. pjevanju mijenja svoj stav prema Ahileju, jer je napokon uvidio što je
  u?inio. Lakom, voli nare?ivati.

  Hektor
  Najve?i trojanski junak. Bio je prili?no svojeglav (to ga je na kraju koštalo
  glave), ali se barem borio za ono u što je naj?vrš?e vjerovao - domovinu.
  Hrabar, glavna trojanska snaga.

  Patroklo
  Ahilejev najbliži prijatelj. Odrasli su zajedno i bili su nešto kao pobratimi.
  Njegova odanost domovini i Ahileju prikazana je u 16. pjevanju, gdje
  željan borbe za domovinu ipak traži Ahilejevo dopuštenje za odlazak u boj.
  Hrabar, borben, vjeran, prijatelj i suborac.

  Prijam
  Kralj Troje. Njegova ljubav i dobrota se najviše isti?u u 24. pjevanju pri
  molitvi Ahileju da mu vrati sinovo tijelo.

  Dojam o djelu:
  Kao obi?nog ?ovjeka, s malo interesa za ovakva stara književna djela, ne
  mogu re?i da me Ilijada iskreno oduševila. ?ak mislim da bi se mnogi
  složili sa mnom da je pomalo dosadna. Kao ratni ep ve?inom se temelji na
  mržnji i ubijanju. Dugi opisi borbi pogotovo u 16. pjevanju i dalje prili?no
  su dosadni i vrlo razvu?eni. S druge strane nije sve baš tako crno, jer ipak
  se pojavljuje i tra?ak ljubavi, a to se najjasnije o?ituje u 24. pjevanju gdje
  Prijam s poštovanjem prilazi ubojici svoga sina Ahileju, a on potpuno
  zaboravlja na srdžbu prema Hektoru i Trojancima i ugoš?uje Prijama. Isto
  tako postoji i maj?inska ljubav za sina koju Tetida iskazuje u molitvama
  Zeusu i Hefestu. Sve u svemu Ilijada me višestruko nadilazi svojim stilom,
  koji još uvijek nisam u potpunosti usvojio i protuma?io, pa zbog toga ni ne
  mogu biti potpuno objektivan u vrednovanju djela.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Homer Simpson osvojio zlatnu medalju na ZOI
  By N3ssaya in forum Humor i zabava
  Replies: 2
  Last Post: 21. 02. 2010, 23:26
 3. Homer - Odiseja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 05. 01. 2009, 19:05
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •