Results 1 to 3 of 3

Thread: Richard Bach - Galeb Jonathan Livingston - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Richard Bach - Galeb Jonathan Livingston - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  RICHARD BACH: GALEB JONATHAN LIVINGSTON

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Richard Bach - Galeb Jonathan Livingston - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  RICHARD BACH: GALEB JONATHAN LIVINGSTON

  Bilješke o piscu:
  Richard Bach je suvremeni ameri?ki pisac. Bio je vojni pilot, a pozornost ?itatelja privukao je modernom bajkom "Galeb Jonathan Livingston". U njoj je došla do izražaja autorova ljubav prema plavim visinama i sklonost metafori?kome i simboli?kom prikazivanju života i spoznaja o njemu. Njegovo djelo "Galeb Jnathan Livingston" mnogi uspore?uju s djelom "Mali
  princ".

  Mjesto radnje:
  Nebo i zemlja

  Tema:
  Galeb Jonathan želi nau?iti savršeno letjeti

  Osnovna misao:
  ?esto se dogodi da zajednica ne želi ili ne može razumjeti više
  ciljeve pojedinaca i stoga taj pojedinac bude isklju?en iz zajednice.

  Likovi:
  Galebovi Jonathan Livingston, Fletcher Lynd, Sullivan, Gang.

  Kratki sadržaj:
  Galeb Jonathan Livingston nije bio kao ostali galebovi. Bio je buntovnik i nije mario za ostale galebove. I dok dok su ga roditelji molili da bude kao ostali galebovi i da se brine kako do?i do hrane, on je samo želio postati leta?ki virtouz. Bio je mršav, no letenje je volio više od hrane. Ni manje nesre?e koje je imao u zraku nisu ga pokolebale. Napornim vježbanjem uspio je posti?i brzinu od 396 km/h. To je bio rekord jata i Jonathan je o?ekivao pohvale od Starješine. Me?utim, Starješina ga je ukorio i protjerao iz jata. No, Jonathan je bio uvjeren da slijedi viši cilj života. Bio je protjeran na daleke hridi, ali on je odletio mnogo dalje. Boljelo ga je što njegova bra?a nisu htjeli ni ?uti ni vidjeti što je nau?io. A onda, jedne no?i Jonathanu se približe dva druga galeba sjajna poput zvijezda. I oni su bez imalo muke izvodili sve akrobacije koje im je Jonathan zadao. Kad je vidio da je našao ravne sebi, Jonathan ih je upitao tko su. Odgovorili su mu da su njegova bra?a i da ga vode ku?i, pravoj ku?i. Jonathan je bio spreman, tada su tri galeba nestala u tamnom nebu. Jonathan je sve lakše izvodio svoje akrobacije, tijelo mu je postalo blistavo, o?i sjajne. Otkrio je da može letjeti brzinom od 500 km/h. Iznenada dva galeba su nestala. Jonathan je sletio na obalu gdje ga je do?ekalo desetak drugih galebova. Ubrzo je saznao da je došao u zajednicu u kojoj je svima stalo da svoju tehniku letenja dovedu do savršenstva. Dobio je instruktora galeba Sullivana. Jedne ve?eri saznao je od starješine Ganga da nebo nije ni u kojem vremenu, ni na kojem mjestu, nebo je savršeno i može biti bilo kad i bilo gdje. Nau?io je i da se snagom misli može sti?i gdje god se želi. Jonathan je naporno vježbao tu vještinu i tako je sa Gangom došao na neki ?udni planet. Još je samo trebao nau?iti kontrolirati novoste?enu vještinu. No, jedne ve?eri Gang je nestao, umro je. Jonathan je sve više razmišljao o Zemlji. Sullivan ga je nagovarao da ostane, no Jonathan je ipak otišao. Na nebo se mogao vratiti u svakom trenutku jer je svladao vrijeme i prostor. Na Zemlju je otišao zato jer je želio nau?iti letjeti ostale galebove koji su protjerani kao što je bio i on zbog letenja. Prvi mu je u?enik bio galeb Fletcher Lynd, mladi i neobuzdani galeb koji je težio leta?kom savršenstvu. A Jonathan je u to vrijeme bio najljepši i najsavršeniji galeb na svijetu. Uskoro je dobio još šest u?enika, i sa njima i Fletcherom se želio pokazati svom starom jatu. Isprva je opet bio odbacivan, no malo pomalo na tisu?e galebova okupljalo se oko njega i željelo postati kao on. Jednog dana Fletcheru se dogodila nesre?a. Pri velikoj brzini udario je u stijenu i ništa mu nije bilo. Jonathan je tada vidio da je Fletcher ovladao snagom misli i prepustio mu podu?avanje jata, a sam je otišao me?u druga jata. Fletcher je shvatio da ne postoje granice, da je sve mogu?e. Tada je po?eo njegov lov za Jonathanom, za utjelovljenjem savršenstva i znanja. U toj utrci nije mogao pobijediti jer znanje nema granica.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Richard Bach - Galeb Jonathan Livingston - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  RICHARD BACH: GALEB JONATHAN LIVINGSTON

  Kako si doživio lik Jonathana u ovoj bajci?
  Doživio sam ga kao simbol slobode duha, tijela i uma koju bi svatko trebao imati. On ne priznaje granice, otkriva smisao života i ne zadovoljava se s obi?nim. Jonathan uvijek dijeli s drugima, uvijek želi podu?iti druge i svima želi dobro, pa i onima koji mu nanose zlo. Spreman je oprostiti i pomo?i drugima. Galebovi su bili zato?eni na malom prostoru i nisu se dali razuvjeriti da im treba sloboda. Me?utim, Jonathanov slobodni duh je bio poput znaka ostalim galebovima da bi trebali po?i za njim. Otvorio im je o?i i oni su tek tada shvatili što je i sam Jonathan predstavljao: slobodu, pravdu i ono za ?im bi svaki galeb trebao težiti. Tek tada su shvatili što su imali u sebi, a nisu iskoristili.

  U ?emu Jonathan nalazi smisao života?
  "Koliko je život sada bogatiji! To je smisao života, a ne ono sumorno
  vucaranje do ribarskih brodica i natrag! Možemo se uzdi?i iz neznanja,
  možemo postati umješna, pametna i savršena bi?a. Možemo biti slobodni!
  Možemo nau?iti letjeti!" (Citat: str. 37)

  Jonathan je želio svakom galebu objasniti smisao života, nau?iti ih novome i da otkrivaju nova prostranstva, do savršenstva i dalje. Kad to nau?e, to trebaju prenositi "s koljena na koljeno" narednim generacijama. Želio je dokazati da galebovi nisu samo stvoreni za traženje hrane, jer im u tom slu?aju ne bi trebala krila. Oni trebaju iskoristiti taj prirodni dar za dostizanje novih ciljeva.

  Jedna priprosta sredina teško može razumjeti više ideje i ciljeve.
  Prona?i primjer za to u knjizi i iznesi svoje mišljenje o tome!

  "Neodgovornost? Bra?o!- uzvikne.- Tko je odgovorniji od galeba koji
  prona?e i slijedi viši cilj života? Tisu?u godina mu?imo se da do?emo do
  ribljih glava, a sad imamo razloga da živimo - da u?imo, da otkrivamo i
  da postanemo slobodni! Dajte mi priliku, dopustite mi da vam pokažem
  što sam nau?io. Jato je stajalo nepomi?no, kao ukopano." (Citat: str. 39)

  Primjer za to je odluka jata da ga izop?e, a oni ga zapravo nisu shvatili, pa ga stoga nisu ni prihvatili. Kasnije, kada se Jonathan vratio, ostali su galebovi spoznali koliko su bili ograni?eni i bezumni te da je ono što su radili zapravo beskorisno ponavljanje istog dok im je vrijeme izmicalo.
  Tada su kona?no prihvatili i svi su iz jata pošli za njim. Ja mislim da su to postupci nekoga koji ne poznaje sebe, koji ne vidi svoju dušu i ono za što je stvoren, za ?im bi trebao težiti neprekidno.

  Što misliš o zakonima jata?
  Mislim da su zakoni jata prepreke, tj. stvoreni su da sve galebove spre?avaju u njihovom razvoju. Nitko se nije smio pobuniti makar su sami željeli posti?i nešto više. Uvijek kad su to pokušali, kad su htjeli i druge potaknuti, Starješina, pravi zarobljenik svog ograni?enog uma, podsje?ao ih je na zakone, misle?i da ?e ih sve zadržati. No, kad su i sami shvatili što je Jonathan uspio, uvidjeli su sve besmislice i odbacili zakone.

  "Tek nakon sat vremena odjeknuše rije?i Starješine."
  "- Ne osvr?ite se na njih. Galeb koji razgovara s prognanikom i sam ?e biti
  prognan. Galeb koji se divi prognaniku krši zakon jata." (Citat: str. 87)

  "Jedini je pravi zakon onaj što vodi do slobode - odgovori mu Jonathan"
  (Citat: str. 94)

  Objasni preneseno zna?enje i ulogu Jonathana i jata!
  Ova knjiga je zapravo pisana u prenesenom zna?enju, puna je simbolike koja bi se trebala odnositi na sve nas. Mi predstavljamo Jonathana, mi trebamo prije?i sve prepreke i zakone da postanemo slobodniji i savršeniji. Trebamo i drugima pomagati, onima kojima je potrebna pomo?, i ne treba svakome pronalaziti zamjerke. Uloga Jonathana je da shvatimo našu stvarnu prirodu i iskoristimo je potpuno.

  Koje Jonathanove osobine opažaš (privla?e li te i zašto)?
  Jonathan prije svega ima snažan duh i smisao za istraživanjem, nagon za avanturama, nepresušnu želju za znanjem, plemenitost, hrabrost i ustrajnost. Sve me te osobine privla?e jer se one ne mogu lako ste?i ili nau?iti. Te osobine imaju samo rijetki pojedinci.Takav pojedinac ne zna za zemaljske granice, jer sve što je na Zemlji, na neki na?in je ograni?eno. Ono što bi trebala takva osoba jest ohrabrivati i poticati ostale u svojoj okolini na put kojim treba i?i, jer je to težnja k savršenstvu. Snaga misli i duha, kad ne?em stvarno težiš može nadvladati mnoge prepreke.

  "Po ?jangovim rije?ima, stvar je u tome da se oslobodiš osje?aja da si
  sputan ograni?enim tijelom kojem je raspon krila metar i pet centimetara
  i da su ti mogu?nosti to?no odre?ene. Stvar je u tom da znaš da je tvoja
  prava pririoda, savršena kao i neispisan broj, istovremeno svagdje u
  vremenu i prostoru." (Citat: str. 64)

  "Pa, to je istina! Ja jesam savršeni galeb, bez ograni?enja. - Osjeti svu
  silinu sre?e." (Citat: str. 65)

  "Time što su te protjerali naudili su sami sebi i jednoga ?e dana i sami
  vidjeti ono što ti sada vidiš. Oprosti im i pomozi da im se otvore
  o?i." (Citat: str. 73)

  Osnovna misao vezana je uz smisao života, uz ?ovjekovu sre?u.
  Objasni!

  "Svak je od nas, u suštini, simbol Velikoga Galeba, neograni?en simbol
  slobode - govorio im je Jonathan kad bi se pred ve?er spustili na obalu.
  Pravilno letenje korak je bliže mogu?nosti da izrazimo svoju pravu
  prirodu. Moramo odbaciti sve što nas ograni?ava." (Citat: str. 79)

  Osnovna misao je to da se ?ovjek, bez obzira kakav se rodi, može stalno razvijati i puno posti?i, samo treba na vrijeme spoznati smisao života.
  Taj smisao govori kako ne treba odustati od pokušaja iako postoje neke zapreke do cilja. Bit života je da o?uvamo ono lijepo i da to razvijamo. Primjer za to je priroda. Prirodu treba prou?avati, treba je oplemenjivati, sve do savršenstva. Uništavanjem ili spre?avanjem prirodnog, u bilo kojem smislu, ?ovjek ostaje usamljen uništavaju?i time i samog sebe. Galebovima i Jonathanu ta bit života je letjenje.

  O kojoj temi knjiga govori?
  Tema ove knjige je galeb Jonathan Livingston i njegov život. Od njegovog izop?enja iz jata galebova, preko znanja koje dobiva od ?janga i Sullivana, do Fletchera Lynda i njegovog daljnjeg prenošenja Jonathanove ideje. Knjiga govori o njegovim pothvatima, otkrivanju nebeskih prostranstava, putu prema savršenstvu, pomaganju ostalim prognanicima, putovanjima drugim svjetovima i na kraju prenošenju znanja na sljede?u generaciju galebova.

  Navedi barem jedan književni tekst koji izražava želju sli?nuJonathanovoj!
  Ova knjiga i lik Jonathana prenose sli?ne ciljeve i misli kao i bajka "Waitapu". U njoj Iteo i starac Pirana nastoje otkriti novi svijet Waitapu i njegova ?udesa. No, pri tome nailazi na suprotstavljanje Vra?a i ?itavog plemena koje ?itav život živi po zakonima. Ipak, hrabri dje?ak kre?e u najve?u pustolovinu svoga života prema otocima Wa i Tapu. To je sli?no kao i s Jonathanom, jer je i on bio znatiželjan i žudio za znanjem i novim svjetovima. Obojici je smisao života ne stati na granicama koje su odredili drugi ili njihove tradicije, nego i?i dalje u potrazi za novim, neotkrivenim. Ne žele živjeti u okolini koju su nametnuli oni koji žele imati svu vlast u svojim rukama.

  Izdvoji najljepše re?enice!

  Ova knjiga ima jako puno lijepih re?enica jer zapravo ?itava knjiga govori o slobodi ?ovjekovog duha i misli. Ipak, evo nekih:

  "Sve što je neko? želio jatu, sad je ?inio sam za se; nau?io je letjeti i nije
  mu bilo žao cijene koju je platio. Jonathan je otkrio da su dosada, strah i
  gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi žive kratko, a budu?i da se svega
  toga oslobodio, poživio je zaista dugo i lijepo." (Citat: str. 41)

  "Sada, naravno, vrijedi jednako pravilo za sve nas: biramo svoj idu?i
  svijet prema onom što smo nau?ili u ovom. Ne nau?iš li ništa, idu?i ti je
  život jednak sadašnjem, ista ograni?enja i iste poteško?e koje treba
  nadvladati." (Citat: str. 54)

  "Nebo nije ni mjesto ni vrijeme. Nebo je savršenstvo." (Citat: str. 56)

  "Dodirnut ?eš nebo, Jonathane, kad dosegneš savršenu brzinu. To ne
  zna?i letjeti tisu?i kilometara na sat ni milijun, ni letjeti brzinom svjetlosti.
  Jer, svaki je broj ograni?en, a savršenstvo nema granica. Savršena
  brzina, dijete moje, zna?i biti ondje." (Citat: str. 57)

  "Moramo po?eti od vremena, ako želiš - obrati mu se ?jang - i vježbati let
  u prošlost i budu?nost. Tek nakon toga bit ?eš spreman da nau?iš ono
  najteže, najmo?nije, ali i najzgodnije. Tada ?eš mo?i uzletjeti i spoznati
  smisao dobrote i ljubavi." (Citat: str. 67)

  "Tim rije?ima se Jonathan oprosti i prenese u mislima me?u veliko jato
  galebova, na obalu nekog drugog vremena, i shvati s uvježbanom
  lako?om da nije samo kost i perje, ve? ni?im neograni?en, savršen simbol
  slobode i leta." (Citat: str. 72)

  "Treba u?iti da se spozna istinski galeb, ono dobro u svakom galebu i
  pomo?i im da i sami to vide u sebi. To je ljubav o kojoj sam ti govorio."
  (Citat: str. 100)

  Izrazi svoje mišljenje o knjizi!
  Ova bajka govori o cilju i smislu života, o galebu Jonathanu koji se isti?e me?u drugim galebovima. Knjiga je jako pou?na i zapravo je pisana u prenesenom zna?enju. Jonathan Livingston bi trebao biti svatko od nas. Pisac je uspio prenijeti poruke kroz život jednog galeba, svaka stranica ove knjige je uzbudljiva i nova. Ona nam kazuje da bi svi mu trebali probuditi tog galeba slobode u nama. Mislim da bi tako trebalo shvatiti i doživjeti ovu knjigu.

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 19. 01. 2010, 22:48
 2. Nikolaj Vasiljevič Gogolj Bach - Kabanica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 03. 01. 2009, 19:02
 3. Jonathan Swift - Gulliverova putovanja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 23:56
 4. Akordi GALEB I JA
  By pajo in forum Note i akordi
  Replies: 0
  Last Post: 25. 06. 2007, 14:13
 5. Galeb i ja
  By pajo in forum Riječi pjesama
  Replies: 0
  Last Post: 22. 06. 2007, 11:46

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •