Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivo Vojnović - Ekvinocij - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivo Vojnovi? - Ekvinocij - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivo Vojnovi? - Ekvinocij - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA


  IVO VOJNOVI?: EKVINOCIJ


  Kratko ispri?ati radnju sva ?etiri ?ina i ista?i najdramati?niji doga?aj u svakome ?inu.

  Prvi ?in:
  Ekvinocij je sve bliže i bliže. Svi su bezvoljni, ribe nema. Došla djeca Nikina da traže kruha. Pavo poru?i Ivi da ga je tražio kapetan Frano, na što se on za?udi. Nije mu dolazilo u glavu kakvog posla ima kapetan Frano s njim. Ivi se ja svi?ala Anica i htio je s njom govoriti. Dao je Mariji poruku da ju preda Anici. Frano se pojavi u butižici. Pirat je bio, pirat je i ostao. Kapetan Frano je kona?no pronašao Ivu. Ponudio mu je posao u Americi, dobra zarad kaže. Ivo se ne?ka zbog majke ali pristaje da razmisli o tome. Ivo je naime jako volio svoju majku te ju nije želio ostaviti samu. Dok su tako razgovarali Frano je primio poruku o ne?ijem dolasku te se uputio sa vidi tko je došao. Ivo je stao razmišljati o Franovim rije?ima. Marija je ve? bila predala poruku Anici te se ona pojavila pred Ivom. Ivo joj je objasnio svoje osje?aje na što je ona uzvratila istom mjerom. Jele ih je vidjela te je po?ela vikati na sina. Upitala ga je zna li on uop?e što to zna?i. On joj re?e da je to ljubav prava te ona pristade da govori za njega. Došao je i Sljepi Vlaho i donjeo sa sobom hrpu svkojakih drangulija. Došle žene da kupuju. Vlaho iz mnoštva prepozna Jelin glas. Pri?ahu oni tako o sre?i i nesre?i, o moru, ekvinociju. Jela je nešto zaboravila te se vratila u butižnicu. Ivo, Vlaho i još neki radnici pili su vino i razgovrali o pridošlici, o Amerikancu. Niko i Frano su dolazili. Niko je putem bacao sitniš djeci. Niko ugleda Ivu te po?e prema njemu. Ivo je upravo dovršio gradnju jednog broda. Niko ga upita gdje je to nau?io i želi li prodati brod. Niko je odgovorio da brod nije na prodaju. Niko je se udalji i sretne Vlahu. Podsjeti ga Niko na stare dane i sjeti ga se Vlaho. To je ?ula Jele i srce joj je zastalo, on je Ivin otac. Vlaho je kasnije potvrdio Jeline sumnje. ?uo Ivo da se Niko namjerava oženiti Anicom. Pomislio je…ubit ?u ga ako to u?ini.

  • Najdramati?niji doga?aj u prvom ?inu je kada Ivo doznaje da se Niko
  namjereva oženiti Anicom i kada Jele u Niki prepoznaje Ivinog oca.

  Drugi ?in:
  Lucija ulazi u sobu i kori Franu što tjera Anicu da se uda za Niku, za ?ovjeka kojeg ne voli. Frane ju tjera van. Anica moli Franu da ju poštedi, da ju ne da Niki. Ona želi po?i za Ivu. Frano to ne želi ni ?uti. On ju tjera da klekne pred njim kao pred Bogom i tada joj priop?ava da se ona ne?e udati ni za koga drugoga doli za Niku. Anica proplaka. ?uje se Niko pred vratima. Frano brzo ure?uje Anicu. Frano pri?a Niki kako je Anica dobra gospodarica. Došli neki mladi?i da traže posao od Nike. Dobili su ga, jadnici. Došla Mare Pendova da pita za muža. Pobjegla je vrište?i kada je ?ula da joj je muž mrtav. Frano je otišao a Niko i Anica ostadoše sami. Anica je htjela pobje?i ali ju Niko zamoli da ostane, da on ne može podnjeti svu tu tamu. Netko zakuca na vrata. Niko otvori a pred njim na pragu Jele. Ušla je i rekla Niki sve. Zamolila ga je da da njezinom sinu ime. Niko sve to hladnokrvno odbija. Jele mu se zaprijeti i ode. Niko se uznemiri. Došla je i Nikova brodica “Sloboda”. Niko se poveseli i proglasi da ?e se Anica i on odmah vjen?ati i za 14 dana oti?i u Ameriku. Anica je to ?ula i odmah se onesvijestila.

  • Najdramati?niji doga?aj u ovom ?inu je kada je kada Frano tjera Anicu
  da klekne pred njim te joj priop?ava da se ona mora udati za Niku.

  Tre?i ?in:
  Svi su se okupili kod Jele. Sljepi Vlaho je pjevao a žene su radile. Po?eli su nekakvu raspravu da prikrate vrijeme dok se kava kuha. Došla je i Jele koja je dotad izbivala. Svi su raspravljali o oluji kada ih je Jele prekinula i poslužila kavu. Ve? je bilo kasno a vrijeme se sve više pogoršavalo. Ljudi su ispili kave i uputili se svojim ku?ama. Sa Jele je ostao samo Vlaho. Jele mu je rekla da želi smrt zbog nesre?e koja je zadesila njezina sina. Ivo se probudio dozivaju?i majku. Imao je no?nu moru. Ustao je iz kreveta, sjeo za stol te po?eo pijuckati vino. Rekao je majci o mogu?nosti da ode u Ameriku. Jele mu je rekla da se ona slaže s tim i tada je Ivo naslutio da nešto nije u redu. Majka mu je rekla da ga ovdje ne ?eka ništa, da se ne?e mo?i oženiti Anicom, neka ode. Ivo je znao tko je kriv za sve to, Niko. U taj ?as netko je pokucao na vrata i doviknuo da se dogodila nesre?a. Niko je ušao u ku?u te zamolio Ivu za pomo?. Ivo se isprva dvoumio ali je pristao kada je saznao da ?e Niko i on neko vrijeme biti sami. Ovo mu je bila prilika da ga se riješi jednom i zauvijek Uzeo je sjekiru te krenuo kada ga je majka zaustavila. Znala je što kani u?initi. Sva?ali su se neko vrijeme, sve dok Jele nije napokon rekla Ivi istinu, da mu je Niko otac. Ljut i osramo?en izletio je iz ku?e. Jele je vikala za njim ali uzalud, srušila se. Vlaho je zatvorio vrata i pomogao Jele da ustane. Zajedno su se po?eli moliti za sve mornare i za Ivu. Baš u trenutku kada su završili Ivo se pojavio na vratima i rekao “Amen!”. Jele ga je pogledala i molila za oprost. On ju ?vrsto zagrli.

  • Najdramati?niji doga?aj u ovom ?inu je kada Jele priop?ava Ivi istinu te
  kad on ljut i osramo?en odlazi iz ku?e.

  ?etvrti ?in:
  Pavo, grobar i žene stajahu ispred crkve. Grobar im je govorio kako je o?istio groblje od ekvinocija. Izgledao je nekako sretan. Ivo se spremao da krene brodom za Ameriku. Opraštao se s majkom. Baš u taj ?as zazvoni zvono. Bio je to dan iza Sv.Mihajla - dan Božjeg suda. Ivo vidješe Anicu ali ne imaše ljepih rije?i za nju. Dolazio je i Niko. Djeca mu klicahu. Ivo je rekao Niki da i on ide u Ameriku. Niko izvadi bilježnicu da ga upiše kad mu Ivo re?e istinu o sebi. Niko se zaprepasti. Nije mogao vjerovati. Pustio ga je da ode s drugima. Jele je vikala za njim. Anica odlu?i pobje?i s Ivom te priupita Jele što da mu poru?i. Jele ju upozori da ne?e biti lako, dade joj kartu te ju otpravi da kaže Ivi da ju ona šalje. Anica ode. Niko krene prema brodu ali mu se Jele na?e na putu. On ju priupita gdje su joj sad kletve. Ona mu kaže za Anicu. On joj obe?a da ?e zagor?ati život njezinom sinu. Jele više ne mogaše izdržati te ubija Niku motikom. Vrište?i stade lupati po crkvenim vratima i teražiti Božji sud. Starci joj presude da je pravedna na što se Frano pobuni. Dok se oni sva?ahu Jele izviknu sinovo ime po posljednji put i umre.

  • Najdramati?niji doga?aj u ovom ?inu je kada Jele umire sa sinovim
  imenom na usnama.

  Prikaži glavne likove i njihove me?usobne odnose uz citate.
  Glavni likovi ove drame su: Jele, Niko, Anica i Ivo.

  Jele - Voli svog sina Ivu, ne protivi se ljubavi izme?u Ive i Anice.
  Niku mrzi zbog toga što ju je prevario u mladosti.

  Anica: Bog te uslišio Jele! (Ivi). Moli se za našu sre?u.
  Ivo: Znaš da sam tvoj. (Anica ode u vrt)
  Jele (gledaju?i ih polako): Eto i ljubav je došla.
  Jele: Iz dubina srca hvala tebi, Gospodine, što si razdro sve magle i ukazo
  mi ovo stvorenje kako jest! Nikola Marinovi?u, gledaj se dobro… da
  me ne susretneš! Tvoj je život sada u ruci mojoj i Božjoj! Samo
  nešto još te molim: prosti što sam ?ela mome djetetu dati tvoje ime.

  Niko - Bogataš iz Amerike. Vra?a se u rodni kraj po radnu snagu. Želi se
  oženiti Anicom. Ne voli Ivu a Jele ne želi ni vidjeti. Hladnokrvan je.

  Niko: Pupak a?…da ga za?eneš!
  Frano: To ti je ženica!
  Niko: Baš dobra za mene. Držat ?e mi ku?u u redu. Eh! Da vidiš kakva mi
  je!
  Jele: Ali ta ti je djevoj?ica dala sve što žena ne smije dati.
  Niko (puše?): E! - a tko je kriv da je moj grijeh donio meni sre?u a tebi
  nesre?u? Taki je život! Ma ako sad što uzmogu….
  Jele: Ne pitam ti ništa nego da vratiš poštenje kome si ga digo.
  Niko: Sad u starosti?
  Jele: Potreba mi je malo ?asti Niko! Valja da me uzmeš za ženu Niko!
  Niko: Tebe! Taku? Ti si zamahnitala.

  Anica - Voli Ivu. Slaba je i neiskusna i ne može se suprotstaviti svome
  ocu. Mora se udati za Niku, ?ovjeka kojeg mrzi.

  Anica: Govori, govori…slušam te.
  Ivo: Kako su ti meke kose!
  Anica: Bit ?e tvoje.
  Ivo: Dušo!
  Anica: ?a?e moj!
  Frano (uhvati ju za ruku, pa ju tresne na tle):
  : Rekla si da sam tvoj Bog. A ti kle?i. Ah! Otvorila su se ta bezo?na
  usta. ?uo sam sramota skrivenijih stvari. Fala ti! Ma iskrenost za
  iskrenost… Ne, ne i ne! Razumiješ li? Sto milijuna puta ne! Ne?eš
  uzeti siromaha, nego bogatuna, a to ti se zaklinjem za…

  Ivo - Voli Anicu. Niko mu je protivnik, Ivo ga želi ubiti. Ne želi oti?i u
  Ameriku zbog majke.

  Anica: Govori, govori…slušam te.
  Ivo: Kako su ti meke kose!
  Anica: Bit ?e tvoje.
  Ivo: Dušo!
  Ivo: Ala se ustresla! Bit ?e bure! On da mi je ugrabi? On? Ma ko? Pa sve
  isto! Jest! Ubio bih ga!
  Ivo: Majka mi je sama.
  Frano: Žene! - puh!
  Ivo: Nijesu sve iste.

  Zašto Jelin lik dominira u drami?

  Jelin lik dominira u drami zato što je ona od po?etka ona koja je prevarena i ona zapli?e radnju. Zbog nje se sve doga?a. U ovoj pri?i glavni doga?aj je sukob Jele i Nike u kojemu Jele glumi prevarenu stranu.

  U drami su istaknuti intimni, moralni i socijalni problemi. Kako oni utje?u na život i ponašanje likova?

  Sve te životne i socijalne prilike uljevaju neki nemir u ljude. Ljudi ne razmišljaju bistro, boje se. Jele je omamljena svim tim ?imbenicima ubila Niku.

  Objasni simboliku naslova.
  Ekvinocij je nevrijeme popra?eno Jugom. To je vjetar koji donosi nemir i nespokoj u ljudske duše, to je ne?ist vjetar. Sve šokantne stvari se doga?aju tijekom i neposredno nakon Ekvinocija. On je unio nemir, strah i bezmnost u ljudska srca.

  Kako govore Vojnovi?evi likovi i koja je funkcija tog govora?

  Vojnovi?evi likovi govore lokalnim govorom. Funkcija tog govora je da do?ara ?itaocu taj kraj i te ljude.

  Kakva je uloga didaskalija u drami?
  Didaskalije imaju važnu ulogu i bez njih bi ova drama bila osiromašena. One nam kazuju kako se pojedini lik osje?a u nekom trenutku, i pomažu u karakterizaciji likova.

  Koja mi se osoba iz drame najviše svi?a i zašto?
  Meni se najviše svidio lik Jele, zato što je Jele imala izuzetan karakter. Sprije?ila je Ivu da ubije Niku, suo?ila se s Nikom i nikada nije posrnula.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Ivo Vojnović - Suton - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 20:53
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •