Results 1 to 4 of 4

Thread: Giovanni Boccaccio - Decameron - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Giovanni Boccaccio - Decameron - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Giovanni Boccaccio - Decameron - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  GIOVANNI BOCCACCIO: DECAMERON


  Bilješke o piscu:
  Giovanni Boccaccio je ro?en u Parizu kao nezakoniti sin ugledne Francuskinje i oca, firentinskog bankara. Boccaccio se školuje u Napulju, a najve?e razdoblje svojega života provodi u Firenzi gdje obavlja državne poslove, ali se bavi i književnim radom. Boravak u Napulju (1328.-1341.) ostavio je trajan pe?at u njegovoj li?nosti i stvarala?kom radu. U Napulju je napisao nekoliko djela koja su predstavljala novost u talijanskoj književnosti kao što su roman ljubavno-pustolovnog sadržaja "Filoccolo" te romane u stihovima "Filostrato" i "Teseida". Dok je boravio u Firenzi velika kuga poga?a živote mnogih ljudi i od nje mu umire i otac. Ta strašna bolest inspirira pjesnika na njegovo najpoznatije djelo - zbirku od sto novela "Decameron" (1348. -1353.). U svoje doba Boccaccio je bio cijenjen i zbog svojih u?enih spisa na latinskom jeziku. Godine 1353. Boccaccio piše "Život Danteov" i u njemu naziva njegovo djelo "božanstvenim".

  Likovi:
  Musciatto Franzesi, Ser Ciappelletto, bra?a lihvari, fratar, Saladin,
  Melkizedeh, Landolfo Rufollo, Turci, žena sa otoka Krfa

  Tema:
  Nepromišljenost, lakovjernost i naivnost sve?enstva i ljudi tadašnjeg vremena koja se o?ituje u prevari jednog od najve?ih grešnika, Ser Ciappelletta, koji je izigrao fratra, ljudska nepromišljenost tj. pohlepa i težnja za što ve?im i bržim boga?enjem ?esto dovodi do propasti i siromaštva

  Sadržaj:
  Ser Ciappelletto
  Musciato Franzesi, bogat i ugledni trgovac postavši vitezom morao je oti?i u Toscanu. Svoje poslove povjerio je nekolicini ljudi osim utjerivanja dugova Burgun?anima. Me?utim, Musciatto je pronašao pravog ?ovjeka za taj posao - Ser Ciappelletta. On prihva?a posao te na Musciattov nagovor nastani se kod bra?e lihvara. Nakon što se Ser Ciappelletto razbolio bra?a lihvari ne znaše što s njim zbog njegovih silnih grijeha, no on to za?u te im odgovori da se ne brinu nego da dovedu svetog i bogobojaznog fratra. Oni mu dovedu jednog starca, cijenjenog fratra, da se Ciappelletto ispovijedi. On prevari fratra, a ovaj povjeruje u njegovu nevinost i svetost. Kada su bra?a ?ula da ?e Ciappelletto biti pokopan u Crkvi prestaše se brinuti. Nakon posljednje pomasti Ciappelletto umire, te fratar pozove sastanak i na njemu govori o tome kako je Ciappelletto sveti ?ovjek na što se fratri složiše. Na pogrebu fratar ljudima ispri?a o Ciappellettovom životu, nevinosti i svetosti te ga narod proglasi svetim. Uve?er Ciappelletto biva pokopan u kapeli.

  Židov Melkizedeh i pri?a o tri prstena
  Saladin, protrativši sav imetak, pokuša izvu?i novac iz bogatog ali škrtog Židova Melkizedeha te ga pozove u svoju ku?u. Saladin ga, htjede?i ga iskušati, upita koju vjeru smatra pravom: židovsku, saracensku ili krš?ansku. Melkizedeh bješe mudar i uman ?ovjek te shvati Saladinovu namjeru i pripovjedi mu pri?u o bogatom Židovu i tri prstena. Melkizedeh je tri prstena usporedio s vjerama te mu Saladin prizna svoju nakanu i ovaj mu posudi novac koji mu Saladin vrati i da Melkizedehu velik i ?astan položaj na svom dvoru.

  Landolfo Ruffolo
  Novela govori o trgovcu Landolfu koji je živio u gradu Ravellu gdje žive bogati ljudi. Landolfo je bio bogat, te je svoj novac uložio u brod, te otputovao na Cipar prodati robu što se pokazalo lošim zbog velike konkurencije, pa je postao gusar što se pokazalo kao dobra investicija. Plja?kao je brodove (turske), te se na taj na?in jako obogatio. Jedne no?i zapuhao je vjetar i vidjevši da se brod ne može suprotstaviti vjetru skrije se u zaton. Iste su ve?eri doplovila dva turska broda u zaton koja prepoznaše Landolfov brod. Turci su poslali naoružane ljude na kopno kako nitko ne bi pobjegao, a ?amcima su opkolili Landolfov brod. Zatim su zarobili Landolfa, te su mu oteli plijen. Sljede?i dan more je bilo mirno, no uve?er je zapuhalo te je oluja bacila turski brod na hrid u kojem je bio zarobljen Landolfo. Brodolomci su se hvatali za ostatke broda, pa se tako Landolfo uhvatio za jednu dasku. Sljede?eg, vedrog dana, Landolfo se probudio na dasci, no nakon što ga je prevrnula s daske neka škrinja koja je doplutala, Landolfo se uhvati za škrinju. Landolfo je bio veoma gladan i iznemogao te je u nesvijesti proveo vrijeme, sve dok nije doplovio do otoka Krfa. Tu ga je zatekla jedna žena koja je prala posu?e, te ga odvukla na obalu i odnijela ku?i. Žena ga je njegovala nekoliko dana dok se nije oporavio. Kad se oporavio ona ga otpremi na put za Ravello. Sa sobom, Landolfo je ponio i dragulje koje je pronašao u škrinji. Prije Ravella, stao je u Traniju gdje je dobio konja i robe ispri?avši što mu se dogodilo. Kada se vratio u Ravello prodao je dragulje, te od novca koji je za njih dobio, pošalje nešto ženi na Krfu, a nešto ljudima u Traniju, te odlu?i kako ?e pošteno živjeti do kraja života i ne?e ulagati u svakojake investicije

  Analiza likova:
  Ser Ciappelletto
  Gizdavko, niska rasta, notar, pokvaren, lažac, volio unositi razdor me?u prijatelje, ro?ake, sudjelovao u ubojstvima i zlo?inima, strašno psuje, nikad nije zalazio u crkvu i za sitnicu je kleo Boga i svece, opak, lopov, zalazi u kr?me, žene su mu se milile kao psu batine.

  Fratar
  Svet i bogobojazan starac, praznovjeran jer vjeruje Ciappellettu koji je ?ista suprotnost onome kako se opisuje.

  Saladin

  Od ?ovjeka niska roda postao babilonski sultan, živio raskošnim životom, te na taj na?in protratio umetak.

  Melkizedeh
  Uman, mudar ?ovjek, lihvar koji je posu?ivao uz velike kamate, veoma škrt.

  Landolfo Rufollo
  Bogat trgovac koji je pohlepi platio danak jer mu nije nikad bilo dosta bogatstva, pa je stalno pronalazio na?ine kako da se još više obogati
  dok na kraju nije postao puki siromah, no onda odlu?uje pošteno živjeti.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Giovanni Boccaccio - Decameron - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  GIOVANNI BOCCACCIO: DECAMERON


  Bilješke o piscu:
  Giovanni Boccaccio (1313. - 1375.), bio je talijanski pripovjeda? i romanopisac, prou?avatelj Dantea (napisao Život Danteov i komentar Božanstvene komedije). U romanu u prozi Filocolo (1338) obradio je ljubavno-pustolovnu temu o ustrajnoj ljubavi, vrlo poznatu u srednjem vijeku. U romanima u stihovima (u oktavama) Filostrato (1338) i Teseida (1339. - 40.) obra?uje teme iz gr?kih bajki. Autobiografsku gra?u obradio je u proznom romanu Elegija gospe Fiammette (1343.). Legendarnu gra?u o postanku Fiesola i Firence obradio u oktavama u spjevu Ninfale fiesolando (1344. - 46.). Najzna?ajnije mu je djelo Dekameron (1348. -53.), što zna?i knjiga deset dana. U zbirci od sto novela, dok kuga vlada u Firenci, sedam djevojaka i tri mladi?a provode vrijeme u prirodi pri?aju?i naizmjenice deset novela u deset dana. Svojim djelom Boccaccio je otvorio nova tematska podru?ja iz li?nog i intimnog života, potvrdio nove renesansne poglede na ljudski život, a noveli postavio njene klasi?ne izražajne okvire tako da ?e stil njegove novele stolje?ima biti i ostati uzor talijanske umjetni?ke proze. Na sli?an na?in kao Petrarcin Kancionijer u lirici.

  Dan prvi, novela prva
  Ciappellatto po nalogu Musciatta Franzesia po?e u Burgundiju skupljati porez, no tamo se nenadano razboli i ostane ležati u ku?i dva brata. Lije?nici su mu govorili da ?e uskoro umrijeti. Bra?a su se uplašila jer mu nijedan fratar ne bi htio dati odrješenje jer je užasan ?ovjek te ga ne bi pokopali u crkvi, a ako se ne ispovjedi bacit ?e ga u neku jamu, a tada bi narod napao bra?u te ih možda ?ak i ubio. Ciappellatto je slagao fratru i pokazao se kao da je svetac. Nakon smrti fratri su ga sahranili uz najve?e poštovanje, a narod ga je po?eo štovati kao sveca.

  Likovi:
  Ciappellatto - pokvaren ?ovjek koji se samo mogao još više pokvariti glume?i da je dobar što je i u?inio kako bi bio dostojno sahranjen.

  Fratri (op?enito u to vrijeme) - nisu dobri kao danas te niti oni ne zaslužuju i?i u raj jer ne žele oprostiti teške grijehe u ime Boga koji je milostiv prema svima i svima oprašta, a zauzvrat traži obe?anje da ne?emo griješiti za koje zna da ?emo prekršiti jer smo samo ljudi.


  Dojam:
  Iako sam se zgražavao nad Ciappellattovim postupcima, svako zlo je za neko dobro, odnosno barem bra?a koja su mu pružila uto?ište kada je bio bolestan nisu umrla zbog njega. Iako to nije opravdanje za ono što je on u?inio jer on može lagati ljudima no kada ?e mu se suditi nakon života vidjet ?e se i znati to?no što je u?inio.

  Dan drugi, novela tre?a
  Gospar Tebaldo je nakon smrti svoje imanje prepustio trojici sinova koji su ubrzo potrošili sve što su imali. Nakon bijede uspjeli su se ponovno obogatiti, ali su sad imetak potrošili još brže. Njihov ne?ak Alessandro slao im je novac iz Engleske, ali se odlu?io vratiti ku?i. Na putu je sreo kraljevu k?er koja se odmah zaljubila u njega. Nakon vjen?anja Allesandro je postao bogat i podmirio je dugove svojih stri?eva.

  Likovi:
  Tebaldovi sinovi - rastrošni i nezasitni. ?ovjek bi pomislio da kada netko jedanput dobije mnogo novaca i brzo ga potroši da ne?e napraviti istu grešku kada mu se još jedanput javi ista prilika koja je veoma rijetka u stvarnom životu, no oni su napravili istu grešku dva puta.

  Alessandro - darežljiv. Davao je novac svojim stri?evima iako su se oni razbacivali novcem. Kada se vratio ku?i ?ak je i podmirio njihove dugove.

  Dojam:
  Ne smijemo rasipati novac u životu jer sre?a ne dolazi ?esto i nije uvijek novac. Ako nam se ikada i desi da dobijemo puno novca treba ga štediti i razumno trošiti te uzeti u obzir budu?nost a ne gledati samo danas. To je razlog zašto mi se nisu dopali Tebaldovi sinovi.

  Dan deseti, novela peta
  U hladnoj Furlaniji je živjela gospa Dianora koja je imala tajnog obožavatelja, viteza Ansalda. Misle?i da ?e ga smiriti od pokušaja da je osvoji, kaže mu da u sije?nju želi vidjeti zeleni perivoj, pun cvije?a i drve?a pokraj svog dvorca. Ansaldo je uz pomo? ?arobnjaka uspio to izvesti, a Dianora, da ne obes?asti svoje ime i ime svog muža, ode k njemu. Mislila je da ?e je Ansaldo iskoristiti, ali on se sažali nad njome i postane njezin prijatelj, tako?er i prijatelj njezina muža.

  Likovi:
  Dianora - pomalo okrutna, ali ipak poštena. Nije htjela re?i u lice Ansaldu da je udata nego mu je dala nemogu? zadatak koji je uspio ipak izvesti. Ipak se divim tome što je na kraju otišla k njemu i priznala mu sve.

  Ansaldo - iskreno zaljubljen, ali iznad svega ?astan. U?inio je i nemogu?e kako bi osvojio Dianorino srce no kada mu je priznala da je udata, ?asno se ponio i odlu?io ostati prijatelj s njom pa ?ak i s njenim mužem.

  Dojam o djelu:
  Obe?anja koja se kažu trebaju se i izvršiti. Iako nisu izvršena u ovom djelu veoma mi se dopalo jer su likovi pošteni. Dianora je priznala Ansaldu, a Ansaldo je odlu?io ostati prijatelj i s njom i s njenim mužem. To je prijateljstvo pravo jer je plod istine.

 4. #4
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Giovanni Boccaccio - Decameron - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  GIOVANNI BOCCACCIO: DECAMERON

  Bilješke o piscu:
  Giovanni Boccaccio 1313. - 1375. Talijanski predrenesansni književnik,
  smatra se utemeljiteljem novele. Ro?en je u Parizu kao rezultat ljubavi francuske plemkinje i firentinskog trgovca. Nakon povratka iz Pariza, otac ga je poslao u Napulj da postane trgovac. On to nije želio. Nije prihvatio o?evu želju da studira pravo. Od rane mladosti usmjerio se na književnost. U Napulju je napisao nekoliko djela koja su istinska novost u talijanskoj književnosti. Vra?a se u Firenzu, nakon petnaest godina provedenih u Napulju. U službi Republike više puta je bio njezin poklisar.
  Njegovo je najzna?ajnije djelo “Dekameron” (1348-1353).
  Djela koja je napisao: “Rime”, ”Epistole”, ”Filostrato”, ”Teseida”, ”Elegija
  gospe po njoj ženama zaljubljenim ispri?ana”,
  ”Danteov život” i “Dekameron”.

  Decameron
  Naslov djela “Decameron”(“Il Decamerone”) zna?i knjiga deset dana, koja ima 100 zaokruženih novela, podijeljeno na 10 dana. Boccaccio zapo?inje pripovijedanjem o kugi koja je zavladala u Firenzi 1348 g. “...od spasonosnog utjelovljenja sina božjeg bijaše proteklo tisu?u tri stotine ?etrdeset i osam godina, kad je u divni grad Firenzu, ... ,naišla smrtonosna kuga”, pjesnikova reakcija na taj doga?aj je pohvala vitalnoj mladosti.

  Boccaccio zamišlja da su se u crkvi Santa Maria Novella našla trojica mladi?a i sedmoro djevojaka: Panfilo, Dioneo i Filostrato (sva trojica kao da simboliziraju razli?ite aspekte piš?eve osobnosti), Pampinea, Filomena,
  Elissa, Neifile, Emilia, Lauretta i Fiammetta. Dogovoriše se da oti?u zajedno na jedno udaljeno imanje gdje ?e provoditi dane u smijehu, pjesmi, zabavi i gozbi. Da bi im brže prošlo vrijeme, dogovorili su se, da svakodnevno, svaki od njih ispri?a jednu novelu.Svakog dana su izabrali kralja ili kraljicu koja ?e odrediti temu tog dana. Tako u 10 dana je ispri?ano 100 novela i time, po srednjovjekovnoj poetici, dostignut je savršeni broj sto.

  Boccacciova shva?anja:
  U svjetu kojeg je stvorio Boccaccio, ne nedostaje ljubavi i požrtvovanja,
  ali prevladava tjelesna ljubav koja je prikazana s odre?enom dozom humora u najrazli?itijim aspektima. Pisac kritizira lažnu moralnost klera i to jasno navodi “...da dokažem kakvo je i koliko licemjerje redovnika...”,
  a veli?a inteligenciju ljudi koji se po njemu ne razlikuju po staležu i imovini ve? po sposobnostima:
  “A mi koji se rodismo i ra?amo jednaki, samo se po vrlinama razlikujemo.”
  Erotika u Boccacciovim pri?ama:
  Ideal slobodne ljubavi koju Boccaccio veli?a i opisuje u najrazli?itijim situacijama je odraz piš?eva života i shva?anja tog vremena. Boccaccio to jasno navodi u svojim djelima “...su sve miline ovoga svijeta ništavne prema milini koja ženu obuzme u muškar?evu zagrljaju...”.
  Ta strast zahva?a pripadnike razli?itih staleža plemstva, gra?anstva, seljaštva i klera. Ljubav je po Boccacciu raj premda on možda ne postoji “Ti si Puccia potaknuo na pokajanje pomo?u koga smo nas dvoje ušli u raj.”

  Osma pri?a petog dana:
  Nastagio degli Onesti, neuspjeli ljubavnik u blizni mjesta Chiassi udaljenog 3 milje od Ravene, je ugledao konjanika obu?enog u crno kako goni golu djevojku sa dvoje pasa. Vitez mu objašnjava da je to kazna koju su mu odredili u paklu.On je nekada bio plemi? i bio se zaljubio u tu djevojku. Ona mu nije uzvratila ljubav i uživala je u njegovim mukama te se on ubio, nedugo poslje i ona umire. Sada ju on mora goniti toliko godina, koliko je ona bila mjeseci okrutna prema njemu. Gra?u za tu novelu Boccaccio uzima iz vrlo raširene srednjovjekovne legende, prema kojoj su žena i njezin ljubavnik zbog putenog grijeha kažnjeni strašnim mu?enjem u prizoru paklenog lova. Me?utim pisac je izokrenuo njezinu pouku, kaznivši ženu zato što je bila odbojna prema ?ovjeku koji ju je volio. Time joj je dao oblik pri?a koje ?e strašiti ljude u 19. i po?etkom 20. st.

  Italija na kraju srednjeg vijeka:
  Italija je na kraju srednjeg vijeka bila podijeljena na niz gradova - država.
  Vladari tih gradova bijahu sposobni ljudi (prvenstveno condotireri) koji su se uzdigli zahvaljuju?i svojim sposobnostima. Okolicu tih ljudi su sa?injavali isto tako sposobni ljudi. Tadašnji ?ovjek nalazi izvor i vjeru u samome sebi, te se sve više okre?e od crkve i njezinog u?enja i ustaljenih moralnih pravila. Tadašnji ?ovjek prou?ava sve aspekte života i ljudskog tijela, i veli?a sve ljudsko. U takvom okružju, u kojemu feudalni sustav prepušta mjesto gra?anstvu, su živjeli veliki pisci koji su širili ideje svoga doba, u koje spada i Boccaccio

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •